function toggleSelect(select) { if (!select.disabled) { select.disabled = true; if (!document.all && !document.getElementById) { select.oldOnFocus = select.onfocus ? select.onfocus : null; select.onfocus = skip; } } else { select.disabled = false; if (!document.all && !document.getElementById) { select.onfocus = select.oldOnFocus; } } } function checkEmail(email) { if (email.search(/^\w+((-\w+)|(\.\w+))*\@[A-Za-z0-9]+((\.|-)[A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z0-9]+$/) != -1) { return true; } else { return false; } } function checkUsername(username) { mask = /^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]{3,14}$/; if (!mask.test(username)) { return false; } else { return true; } } function checkPassword(password) { mask = /^[A-Za-z0-9_]{4,15}$/; if (!mask.test(password)) { return false; } else { return true; } } function confirmPasswordCheck(password, passwordConfirm) { if (password != passwordConfirm) { return false; } else { return true; } } function checkFullName(fullName) { if (fullName.value.length < 2) { return false; } return true; } function checkPostalCode(postalCode) { mask = /^[0-9]{3,5}$/; if (!mask.test(postalCode.value)) { return false; } else { return true; } } function checkPostalAddress(postalAddress) { if (postalAddress.value.length < 2) { return false; } return true; } function validateForm(pref, x) { if (x == 1) { username = pref.username; if (username.value == "") { alert("Не сте попълнили Вашето потребителско име!"); username.focus(); return false; } if (checkUsername(username.value) == false) { alert("Вашето потребителско име изглежда невалидно!"); username.focus(); return false; } password = pref.password; if (password.value == "") { alert("Не сте попълнили Вашата парола!"); password.focus(); return false; } if (checkPassword(password.value) == false) { alert("Вашата парола изглежда невалидна!"); password.focus(); return false; } passwordConfirm = pref.passwordConfirm; if (confirmPasswordCheck(password.value, passwordConfirm.value) == false) { alert("При потвърждаването на Вашата парола сте допуснали грешка!"); passwordConfirm.focus(); return false; } } fullName = pref.fullName; if (!checkFullName(fullName)) { alert("Не сте попълнили Вашето име!"); fullName.focus(); return false; } postalCode = pref.postalCode; if (!checkPostalCode(postalCode)) { alert("Невалиден пощенски код!"); postalCode.focus(); return false; } postalAddress = pref.postalAddress; if (!checkPostalAddress(postalAddress)) { alert("Вашият адрес изглежда невалиден!"); postalAddress.focus(); return false; } email = pref.email; if (!checkEmail(email.value)) { alert("Вашият email адрес изглежда невалиден!"); email.focus(); return false; } return true; } function checkTaxID(taxID) { mask = /^[0-9]{10}$/; if (!mask.test(taxID.value)) { return false; } else { return true; } } function checkBulstat(bulstat) { mask = /^[0-9]{9}$/; if (!mask.test(bulstat.value)) { return false; } else { return true; } } function checkBankCode(bankCode) { mask = /^[0-9]{8}$/; if (!mask.test(bankCode.value)) { return false; } else { return true; } } function checkBIC(BIC) { mask = /^[0-9A-Za-z]{8}$/; if (!mask.test(BIC.value)) { return false; } else { return true; } } function checkIBAN(IBAN) { mask = /^[0-9A-Za-z]{22}$/; if (!mask.test(IBAN.value)) { return false; } else { return true; } } function checkBankAccountNumber(bankAccountNumber) { mask = /^[0-9]{10}$/; if (!mask.test(bankAccountNumber.value)) { return false; } else { return true; } } function validatePaymentDetails(pref) { taxID = pref.taxID; if (taxID.value != "") { if (!checkTaxID(taxID)) { alert("Невалиден Данъчен номер!\nДанъчният номер трябва да бъде дълъг точно 10 цифри, без разстояния и други символи между тях."); taxID.focus(); return false; } } bulstat = pref.bulstat; if (bulstat.value != "") { if (!checkBulstat(bulstat)) { alert("Невалиден БУЛСТАТ!\nБУЛСТАТЪТ трябва да бъде дълъг точно 9 цифри, без разстояния и други символи между тях."); bulstat.focus(); return false; } } bankName = pref.bankName; if (bankName.value == "") { alert("Моля попълнете името на Вашата банка!"); bankName.focus(); return false; } bankBranch = pref.bankBranch; if (bankBranch.value == "") { alert("Моля попълнете името на банковия клон, в който се намира Вашата банкова сметка!"); bankBranch.focus(); return false; } /* old format bankCode = pref.bankCode; if (!checkBankCode(bankCode)) { alert("Невалиден банков код!\nБанковият код трябва да бъде дълъг точно 8 цифри, без разстояния и други символи между тях."); bankCode.focus(); return false; } bankAccountNumber = pref.bankAccountNumber; if (!checkBankAccountNumber(bankAccountNumber)) { alert("Невалиден номер на банковата сметка!\nБанковата сметка трябва да бъде дълъга точно 10 цифри, без разстояния и други символи между тях."); bankAccountNumber.focus(); return false; } */ BIC = pref.BIC; if (!checkBIC(BIC)) { alert("BIC кода на банката е невалиден!"); BIC.focus(); return false; } IBAN = pref.IBAN; if (!checkIBAN(IBAN)) { alert("Невалиден IBAN номер на сметката!"); IBAN.focus(); return false; } return true; } function checkSiteUrl(siteUrl) { mask = /\./; if (!mask.test(siteUrl.value)) { return false; } else { return true; } } function validateWebSiteAddress(pref) { if (!checkSiteUrl(pref.siteUrl)) { alert("Адресът на Вашият website изглежда невалиден!"); pref.siteUrl.focus(); return false; } return true; } function goTo(obj) { var url='?fsID='+obj.options[obj.selectedIndex].value; //alert(url); document.location=url; } function checkUpdateThemeForm(pref) { if (pref.title.value == "") { alert("Не сте въвели заглавието на разработката!"); pref.title.focus(); return false; } if (pref.agree.checked == false) { alert("Не сте декларирали, че сте автор и/или притежател на авторското право върху темата!"); pref.agree.focus(); return false; } if (pref.agree1.checked == false) { alert("Не сте декларирали, че сте съгласни разработката да остане минимум 1 г. в архива на Helpos.com, от датата на качване!"); pref.agree1.focus(); return false; } return true; } function toggleMenu(currMenu) { if (document.getElementById) { thisMenu = document.getElementById(currMenu).style if (thisMenu.display == "block") { thisMenu.display = "none" } else { thisMenu.display = "block" } return false } else { return true } } function validateContactForm() { var fullName = document.getElementById('fullName'); var email = document.getElementById('email'); var message = document.getElementById('message'); if (!checkFullName(fullName)) { alert("Не сте попълнили Вашето име!"); fullName.focus(); return false; } if (!checkEmail(email.value)) { alert("Вашият email адрес изглежда невалиден!"); email.focus(); return false; } if (message.value.length < 3) { alert("Моля въведете Вашето съобщение!"); message.focus(); return false; } return true; } function changeVisibility(id) { var obj = document.getElementById(id).style; if (obj.display == "") { obj.display = "block"; } else if (obj.display == "none") { obj.display = "block"; } else if (obj.display == "block") { obj.display = "none"; } }