Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


КУРСОВА РАБОТА

По "Икономика на труда"

Пазарът на труда в европейската икономическа общност

Съдържание

I. Безработицата - проблем и в ЕС

1. Политика на пазара на труда.

2. Подпомагане на безработните.

3. Пасивни и активни  мерки за поддържане на безработните.

II. Гъвкавост и сигурност на пазара на труда.

1. Временни работни места - фактор за увеличаване на заетостта при мъжете от части при жените.

2. Връзка между временна заетост и образователно - квалификационно равнище.

3. Адаптиране на работната сила към новите условия на труд.

III. Трудово бъдеще в Европа.

1. Перспективи на заетост в Европа.

2. Потребностите на жените на пазара на труда.

3. Образование и квалификация

4. Конкурентна Европа.

Откъси

............................

Основната цел на борбата срещу безработицата е по-ефективна политика на труда. На първо място се набляга на промяната от пасивни мерки за поддържане на доходите на безработните към активни мерки, които да помогнат на хората да намерят работа или да останат заети. В отделните страни пътищата за постигане на тази цел се различават. В някои от тях приоритет е даден на субсидирането на работни места. В други повече внимание е отделено на обвързването на социалните помощи при безработица с дейности, насочени към по-ефективно  търсне на работа.

Страните от ЕС изразходват около 2/3 от средствата по провежданата на политика на пазара на труда за тк наречените пасивни мерки за поддържане на доходите на безработните. Само 1/3 от тях са предназначени за активни мерки целящи устроиване на работа за безработни. Делът на разходите за активни мерки се движи от 54% в Швеция и около 40% в Гърция, до около 20% в Испания и Австрия. Въпреки поставената обща цел за нарастване теглото на тези мерки делът им в повечето страни намалява (изключение правят Белгия,Франция и Дания). Процентът на разходите  за активни мерки е    само частичен детайл от усилията на ЕС в тази област. Той не взема предвид равнището на пълните разходи на пазара на труда, както и размера на безработицата. Освен това се игнорират другите нефинансови способи, чиито промени в законодателството  или облекчаване на "принудителната" заетост.

............................

 През 1995 голяма част от създадените работни места са временни. В ЕС временните работни места са фактор за увеличаване на заетостта при мъжете и от части при жените. Около 50% от безработните, които започват работа, работят временно. По-голям е делът на временно заетите при лицата под 25 години - 51%, при 45% за тези на възраст от 25 до 49 години. Тези работни места включват период на убочение, но не това е причината за започване на временна работа. Причината е, че за повечето от тези хора временните работни места са единствената възможност.

.........................

Способността на предприятията за адаптиране към промените във технологиите и пазарът, зависи от ефективността на подхода по които те са организирани да експлоатират нематериални ресурси и по-специално да осъществяват развойна дейност и обучение по врем на целия трудов живот на работната сила. За да се приеме това предизвикателство и в същото време да се запази балансът между гъвкавост и сигурност предприятията трябва да бъдат организирани по такъв начин, че да предлагат на всички работници постоянен достъп до науката и информацията с цел увеличаване на тяхната работоспособност и способност за адаптиране.

Способността на работната сила за адаптиране към нови условия на труд, трябва непрекъснато да се повишава, чрез обучение. В противен случай когато фирмите въведат по-гъвкави трудови договори с по-слаба сигурност по отношение на работата, инвестирането в обучението на работната сила, намалява. Големите японски компании инвестират в обучението по времето на целия трудов живот на своите работници, като по този начин печалбите от обучението остават в рамките на фирмата. Способността на предприятията да се адаптират към пазарните технологически промени зависи от сътрудничеството между квалифицираните работници и същинската работна сила. Европейската концепция за сигурността във връзка със заетостта трябва да се съсредоточи преди всичко върху адаптивността на работниците към промените на пазара на труда, е не толкова върху сигурността им на съществуващото работно място. По този начин се поощрява и гъвкавостта и възприемането на промените като част от процеса на подобряване на продуктивността, и създаването на нови работни места.

Темата е написана 12.2002

Използвана литература (7 източника като най новия е 2002г.)


Търси за: безработица | пазар труда | безработни | подпомагане | мерки | гъвкавост сигурност | заетост | временни работни места | работна сила

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker