Всички разработки

Пълен списък на всички теми в архива подредени по дата на добавяне в низходящ ред.

1. Интегриране на теми за околната среда в ранното обучение по руски език (дипломна работа)

2. Анализ на отражението на финансовата криза върху маркетинг - микса на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД (магистърски проект)

3. Цифрово устройство за контрол на температурата на водата в инсталация за отопление (дипломна работа)

4. Анализ на платежоспособността на „Лейди София (2006 г. – 2010 г.) (дипломна работа)

5. Оперативни програми за България (2007-2013 г.). Финансово изпълнение на оперативните програми. (курсова работа)

6. Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс. Основополагащи принципи.“ (казус)

7. Проучване и анализ на застраховка Живот на застрахователно дружество Алианц България (курсова работа)

8. Причини за възникване на кризата.Отражение на кризата върху българската икономика: причини, механизми, мащаби. (курсова работа)

9. Сътрудничество между съдилищата на държавите - членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела - Регламент 1206/2001 (курсова работа)

10. Индивидуални инвестиции в човешкия капитал (магистърски проект)

11. Усъвършенстване на логистичната система на фирма „Нови мебели България” ЕООД (дипломна работа)

12. История и теоретични основи на изследването на политическия маркетинг (курсова работа)

13. Индустриална политика (реферат / доклад)

14. Форми на плащане в международната търговия (казус)

15. Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма МОББО БЪЛГАРИЯ ЕООД (курсова работа)

16. Икономически и културни взаимовръзки между траки и гърци (дипломна работа)

17. Проблеми в общуването, предизвикващи конфликти между шест - седем годишни деца (дипломна работа)

18. „Маркетингов анализ на фирмената дейност” (на примера на Параходство „Българско речно плаване” АД – Русе) (магистърски проект)

19. Концепцията на Адам Смит за „невидимата ръка” (курсова работа)

20. Икономическите теории за причините за кризата (курсова работа)

21. Гибралтар – офшорна зона (курсова работа)

22. Международни банкови преводи. Валутна покупко-продажба. Международни парични преводи чрез Western Union (курсова работа)

23. Изследване на елементите на обкръжаващата среда на предприятието (курсова работа)

24. Целеви пазари на фирми доставчици на стомана (курсова работа)

25. Какво е значението на модела на съвършената конкуренция? Тя съществува ли?” (курсова работа)

26. Възникване и основни функции на правото като цивилизационен феномен (курсова работа)

27. Управленският процес и екипната дейност (курсова работа)

28. Статут на педагогиката (въпрос за държавен изпит)

29. Цели и целеполагане в обучението и възпитанието (въпрос за държавен изпит)

30. Възпитателен процес (ВП) (въпрос за държавен изпит)

31. Самовъзпитание на личността (въпрос за държавен изпит)

32. Форми и методи на възпитанието (въпрос за държавен изпит)

33. Съдържателни аспекти на възпитанието (въпрос за държавен изпит)

34. Фактори на възпитанието (въпрос за държавен изпит)

35. Ученето като компонент на обучението (въпрос за държавен изпит)

36. Съдържание на обучението (въпрос за държавен изпит)

37. Технологични модели на обучението (въпрос за държавен изпит)

38. Класно – урочна система и нейните алтернативи (въпрос за държавен изпит)

39. Оценяването в обучението. Проблеми и подходи. (въпрос за държавен изпит)

40. Съвременни аспекти на интегрирането на информационните и комуникационните технологии в обучението и образованието (въпрос за държавен изпит)

41. Специфични особености на обучението на възрастни (въпрос за държавен изпит)

42. Управление на училището като организация (въпрос за държавен изпит)

43. Конструиране и осъществяване на педагогическото изследване (въпрос за държавен изпит)

44. Приоритети на професионалната подготовка и образование (въпрос за държавен изпит)

45. Класически педагогически идеи XVII и XIX век (въпрос за държавен изпит)

46. Реформени педагогически идеи от края на 19-ти и началото на 20 век (въпрос за държавен изпит)

47. Преобладаване на глобални стратегически контексти с надвишаващи нацията представителност (курсова работа)

48. Икономическа сигурност (есе)

49. Ключова среща на върха - декември 2011 г. (курсова работа)

50. Манипулация (курсова работа)

51. Босна (есе)

52. AVON – Световен лидер за директна продажба на козметични продукти и декоративна козметика (курсова работа)

53. Aнализ на макро- и микро-средата на верига супермаркети Пикадили (курсова работа)

54. Мотивация и ангажираност на Клодин Роше (казус)

55. Изисквания и предимства на моделирането (казус)

56. Сравнителен анализ на теориите за мотивация: „Йерархия на потребностите“, „Потребност от власт, успех и причастност”, “Двуфакторна теория" (курсова работа)

57. Концепция на марката (реферат / доклад)

58. Векът на Симеон (курсова работа)

59. Проектът „Реорганизация” (курсова работа)

60. Конфликт в организацията (курсова работа)

61. Шок от бъдещето (реферат / доклад)

62. Стратегия за развитие на хотел "Синева парк" - Св. Влас (дипломна работа)

63. Издаване и обжалване на индивидуалните административни актове (курсова работа)

64. Изработване и приемане на Търновската конституция. Изменения на Търновската конституция от 1893 г. и 1911 г. (курсова работа)

65. Нематериални права в Гражданското право – понятие и видове (курсова работа)

66. Изготвяне на правно нормативни актове (реферат / доклад)

67. Бизнес стратегия на малката фирма (курсова работа)

68. Развитие на речта в условията на билингвизъм (реферат / доклад)

69. Глобалната криза и нейното отражение върху икономиката на Република България (реферат / доклад)

70. Изследване на динамичен и статичен тремор при лица с различен вид и степен на тревожност (курсова работа)

71. Влияние на ситуативната и личностна тревожност и на потребността от сигурност върху успеха при извършване на икономическа дейност (курсова работа)

72. Изследване на тревожността при онкологично болни хора (курсова работа)

73. Особености на психичното развитие през периода на предучилищна възраст (курсова работа)

74. Влияние на учебната успеваемост върху удовлетвореността от професионалния избор на личността (курсова работа)

75. Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса (дипломна работа)

76. Стимулиране на малкия и среден бизнес в България (магистърски проект)

77. Логистични дейности в „Зърнени храни България“ АД и възможности за тяхното подобряване (курсова работа)

78. Анализ на динамиката на броя легла в средствата за подслон в Република България за периода 2000 - 2009 г. (курсова работа)

79. Курсова работа по Бизнес статистика (курсова работа)

80. Бюджетно управление на фирма (дипломна работа)

81. Казус по Философия (казус)

82. Организационни и методически въпроси на данъчния контрол (дипломна работа)

83. Турски чуждестранни инвестиции в страните от ЕС (дипломна работа)

84. Масова комуникация (курсова работа)

85. Хармонизация на облагането с ДДС в ЕС (курсова работа)

86. Брендът "Барак Обама" - процес на формиране, развитие и превръщането му в "супер марка" (есе)

87. Маркетингово изследване на потреблението на кафе (курсова работа)

88. Медийна политика на бизнес организацията (курсова работа)

89. Външнотърговски операции (курсова работа)

90. Анализ на валутните приходи в туристическа фирма (курсова работа)

91. Европейска централна банка – възникване, развитие, организация и парична политика (реферат / доклад)

92. Оценка на публично дружество Биовет – Пещера АД (курсова работа)

93. Функционално моделиране IDFЕ0 в системи за управление на качеството съгласно ISO 9001 (дипломна работа)

94. Маркетингово изследване на пазара на водка за град Варна (курсова работа)

95. Анализ на собствения капитал на Е.ОН България Мрежи АД (курсова работа)

96. Особености при отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия (курсова работа)

97. Анализ на динамични редове и приложението му в туристическото предлагане (курсова работа)

98. Икономика на знанието и сектор на социалните услуги (курсова работа)

99. Особености на придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост в община Сливен (курсова работа)

100. Сравнение и контраст между творбата на Робер Лоуел "Съпруг и съпруга" и Гретел Ерлих "Срещата на сърцето" (Comparison And Contrast Between Rober Lawell’s “Man And Wife” And Gretel Ehrlich’s “A Match To The Heart”) (есе)

101. Контраст и сравнение между творбата на Робер Лоуел "Спруг и съпруга" и Сам Шепард "Глупав за любов" (Contrast and comparison between Robert Lowell’s “Man and Wife” and Sam Shepard’s “Fool for Love”) (есе)

102. Маркетинг на потребителски стоки (казус)

103. Система за електронни разплащания ePay.bg - особености и развитие (курсова работа)

104. Маркетингов план на хотел (курсова работа)

105. Мотивация на труда (курсова работа)

106. Проектна организация на хотел (курсова работа)

107. Маркетинг на потребителски стоки (курсова работа)

108. Сравнение и контраст между творбите на Фланъри О'Конър "Добър човек е трудно да намериш" и Робърт Кувър "Световната бейзболна асоциация" (Comparison And Contrast Between Flannery O’Connor’s “A Good Man Is Hard To Find” And Robert Coover’s “The Universal B (есе)

109. Българско обичайно семейно право (курсова работа)

110. Ролята на магията във "Фауст" на Кристофър (The Role Of Magic In Christopher Marlowe’s “Faust”) (есе)

111. Доклад за Международен бизнес стаж (International business intership report) (курсова работа)

112. Влияние на икономическата криза върху развитието на туризма в България (курсова работа)

113. Основни бариери пред иновационната дейност на българските предприятия (курсова работа)

114. Конфискация и отнемане в полза на държавата (курсова работа)

115. Доброто и злото в "Беоулф" (Good and Evil in “Beowulf”) (есе)

116. Сравнение и контраст между творбите на Фланъри О'Конър "Добър човек е трудно да намериш" и на Джеймс Болдуин "Стаята на Джовани" (Comparison And Contrast Between Flannery O’Connor’s “A Good Man Is Hard To Find” And James Baldwin’s “Giovanni’s Room”) (есе)

117. Финансиране на спортните организации в България – източници, нови възможности и предизвикателства (курсова работа)

118. Анализ и оценка на рекламната дейност на туристическа агенция „Алма Тур” (курсова работа)

119. Crown Creative Cо - предизвикателство към бъдещето (казус)

120. План – програма за защита при трансгранични радиоактивни и други замърсявания (курсова работа)

121. Кратък преглед на невербалните комуникации (курсова работа)

122. Теоретико – практически аспекти на мотивацията в Глобул (курсова работа)

123. Трудова мотивация и производителност на труда на персонала (курсова работа)

124. Интернет икономиката ще доминира (курсова работа)

125. Разработване на бизнес план по примера на хотел Зенит, гр. Созопол (курсова работа)

126. Общуването: несловесното общуване (курсова работа)

127. Лидерство (курсова работа)

128. Международните стратегически съюзи – отговор на предизвикателствата на глобалния пазар (курсова работа)

129. Маркетингова комуникационна кампания на фирма "Крафт Фуудс България" (курсова работа)

130. Оценка на въздействието на Четвъртата директива на ЕС за национално счетоводство в Германия и Холандия (Assess the effect of the EU Fourth Directive on the national accounting in Germany, and Netherlands) (есе)

131. Мениджъри – класификация, характеристики и функции. Управленски стилове. Профил и развитие на "Пътстрой 92" АД София (курсова работа)

132. ДОКЛАД за проведен стаж в организация КНСБ (реферат / доклад)

133. Изследване на посещенията на чужденци в България в динамика за периода 1997-2007 г. Изолиране на тенденция за развитие и цикличност (курсова работа)

134. Местни финанси и инвестиционна политика на Община Варна (реферат / доклад)

135. Човешкият капитал в социалната сфера (курсова работа)

136. Изследване на дейността на фирма за управление на недвижима собственост по примера на: Camelot Property Management Ltd. (курсова работа)

137. Международна транспортно-спедиционна дейност: същност, изисквания и етапи. Транспортно застраховане. Взаимодействия между летищен оператор, авиационно предприятие и транспортно-спедиторско предприятие (курсова работа)

138. Натура 2000 – роля и значение за туризма (курсова работа)

139. Валоризация на туристическите ресурси в Община Шабла (курсова работа)

140. Тенденции и възможности: Възможност за откриване на бутик за дрехи втора употреба (Trends and opportunities: The opportunity of opening a second hand boutique) (курсова работа)

141. Превод като специфичен вид комуникация (Translation as a specific type of communication) (есе)

142. Приносите в икономическия анализ на Ришар Кантийон (курсова работа)

143. Анализ на риска при бедствия и аварии (реферат / доклад)

144. Анализ на политиката при бедствия и аварии (реферат / доклад)

145. Капиталов пазар в Испания (курсова работа)

146. Анализ на възможностите за устойчив растеж на публично търгувани компании през периода 2003 – 2008 г. (На примера на Пампорово АД) (курсова работа)

147. Анализ и оценка на финансови компании в условията на криза.(На примера на Банка Пиреос България АД) (курсова работа)

148. Същност и специфика на преговорите (курсова работа)

149. Същност и управление на мениджърската концепция за човешки ресурси във фирмата (курсова работа)

150. Интернет икономиката ще доминира (курсова работа)

151. Концепцията на Джордж Мур за предмета на етиката (курсова работа)

152. Какви са социалните ефекти от световната икономическа криза?” (курсова работа)

153. Технологията Blu-Ray (курсова работа)

154. Оценка на маркетинговата комуникация на една чуждестранна и на една българска туристическа фирма в Интернет (курсова работа)

155. Анализ на обслужването в ресторант “Хепи – Ню Йорк” – Варна (курсова работа)

156. Създаване на проект за изграждане и функциониране на спортен център за здраве и фитнес (курсова работа)

157. Анализ на значението и тенденциите в чуждестранните инвестиции за България (курсова работа)

158. Демокрация или авторитаризъм (Democracy or Authoritarianism) (есе)

159. Етика на себереализацията (курсова работа)

160. Препоръки за подбор на подходящ персонал за обявени вакантни позиции и въвеждане на ефективна система за управляване кариерата на служителите в „Съобщителна техника” АД (курсова работа)

161. Казус по Търговско право (казус)

162. Разходи - същност, видове, значение, документиране (реферат / доклад)

163. Изчисляване на данък върху печалбата и авансови вноски за данък върху печалбата (курсова работа)

164. Анализ и оценка на поземлените ресурси (курсова работа)

165. Анализ на пазара на замразена риба (курсова работа)

166. Плоският данък – част от реформата на данъчната ни политика.Мотиви за въвеждането на новия подход в облагането доходите на физическите лица и резултати от функционирането му – една година по-късно (курсова работа)

167. Значение на лидерството и мениджмънта в организацията. Проучване на практики, прилагани за SAP AG. (The significance of leadership and management in the organization. Exploring the practices applied for SAP AG) (магистърски проект)

168. Специфика на комуникационната политика на "Пощенска банка" АД (курсова работа)

169. Решена задача по линейно оптимизационно моделиране (курсова работа)

170. Мотивация на персонала, лидерство. (казус)

171. Решени задачи по Бизнес статистика (курсова работа)

172. Философията на Аврелий Августин (курсова работа)

173. Иновационна политика на търговска банка "Райфайзенбанк България" АД (курсова работа)

174. Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България в последните 10 години (1998-2008 г.) с тютюневи изделия (курсова работа)

175. Маркетингова политика на ТБ "ДСК" АД (курсова работа)

176. Новата длъжност (курсова работа)

177. Решена задача за изчисляване на корпоративен данък (курсова работа)

178. Социална политика в организациите (курсова работа)

179. Евпорейски екологичен фестивал “Зелена вълна – 21 век”.4 – 6 юли 2008 година, България, Копривщица. (курсова работа)

180. Разходен подход към оценката на бизнеса и методи за реализацията му (курсова работа)

181. Създаване на програма за тотално качество в българска фирма.Обект на анализа: програма на фирма „Мигре Куолити Адвъртайзинг” ООД за периода 2008 – 2010 г. (казус)

182. България на Балканите и в Европа. Същност и значение на културно - познавателния туризъм. Характеристики и особености. (курсова работа)

183. Видове имидж в публичната комуникация (курсова работа)

184. Косвени данъци (курсова работа)

185. Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността (курсова работа)

186. Необходимост от регулативна политика на държавата в областта на конкуренцията (курсова работа)

187. Доклад във връзка с ефективността на система за управление на човешките ресурси във фирма “Х” (реферат / доклад)

188. Пренос на глас по интернет (дипломна работа)

189. Управление на кредитния риск на търговските банки (курсова работа)

190. Информационни технологии в социалната политика и пенсионното осигуряване (дипломна работа)

191. Анализ на работата по качеството на фирма “Боила - С” София (курсова работа)

192. Стратегическо бизнес планиране на фирмата (курсова работа)

193. Европейска система на Централни Банки /ЕСЦБ/ и Европейска централна банка. Създаване, функции и задачи (курсова работа)

194. Доходи, разходи и печалба на търговските банки (курсова работа)

195. Иновационна стратегия на ТБ ОББ АД (курсова работа)

196. Участие на търговските банки в лизингови операции (курсова работа)

197. Оптимизация на производствения процес (курсова работа)

198. Подбор на персонала в предприятието (курсова работа)

199. Маркетинг на услугите (курсова работа)

200. Анализ на комуникационната политика на ТБ ДСК АД (курсова работа)

Най търсено в архива!

 
Време за зареждане: 1.51 сек