Всички разработки

Пълен списък на всички теми в архива подредени по дата на добавяне в низходящ ред.

1601. Международните придобивания - съвременен начин за навлизане на чужд пазар (въпрос за държавен изпит)

1602. Методи за навлизане на чуждестранни пазари. (въпрос за държавен изпит)

1603. Фирмена интернационализация н международния маркетинг (въпрос за държавен изпит)

1604. Международни маркетингови проучвания (ММП) (въпрос за държавен изпит)

1605. Многонационални корпорации (МНК)- определение. (въпрос за държавен изпит)

1606. Глобалният подход в либерализацията на световната търговия (въпрос за държавен изпит)

1607. Не тарифни търговски ограничения (въпрос за държавен изпит)

1608. Субсидиите като инструмент на протекционистичната политика. (въпрос за държавен изпит)

1609. Теория на митата - определение, видове, статични ефекти (приходоносен, защитен, потребителски, преразпределителен). Отражение на митата върхуконкурентоспособността на производителите на стоки за износ. Свободни безмитни зони (въпрос за държавен изпит)

1610. Теория за международната търговия - предмет, етапи на развитие, основни икономически школи. Концепция за динамичните сравнителни предимства. Концепцията на Майкъл Портър за конкурентното предимство на нациите (въпрос за държавен изпит)

1611. Индустриална политика в преходните икономики. Използване на опита на развитите страни. Различия между преходните и западните пазарни икономики. Насоки на индустриалната политика в преходните икономики (въпрос за държавен изпит)

1612. Индустриална политика в предходни икономики. Какво може да се използва от опита на развитите страни? Различия между предходните и западните пазарни икономики. Насоки за индустриалната политика в предходните икономики. (въпрос за държавен изпит)

1613. Индустриална политика в страните с пазарна икономика. Политики в защита на конкуренцията. Интервенционистки индустриални политики. Акценти на индустриалната политика в различните страни (въпрос за държавен изпит)

1614. Детерминанти на пазарната структура. Търсенето и пазарната структура. Разходите и пазарната структура. Влияние на корпоративния растеж върху пазарната структура. Значение на входните бариери. Правителствена политика и пазарните структури. (въпрос за държавен изпит)

1615. Пазарна структура. Модели структура-представяне. Измерения и измерване на пазарната структура. (въпрос за държавен изпит)

1616. Структурата на собствеността в развитите страни с пазарни икономики. Промени в структурата на собствеността на България (въпрос за държавен изпит)

1617. Размерна структура на предприятията в страните с пазарна икономика. Децентрализация и размерна структура на предприятията в България. (въпрос за държавен изпит)

1618. Родителски програми за превенция и корекция на заекването в детска възраст. (магистърски проект)

1619. Индивидуализация на терапевтичния подход при деца със специфични трудности в обучението (магистърски проект)

1620. Характеристика и особености на фондовата борса - БФБ. (курсова работа)

1621. Конкурентоспособност и стратегия за развитие производството на череши в България. (курсова работа)

1622. Анализ на ликвидността, рентабилността и ефективността на "ФЕНОМЕН" АД – град Кърджали. (дипломна работа)

1623. Митническа система - мита и митнически контрол - предпоставка за приемане на България в Европейския съюз. (дипломна работа)

1624. Стратегия на програма ИСПА за устойчиво развитие на околната среда. (реферат / доклад)

1625. Маркетинг на автомобилното застраховане. (дипломна работа)

1626. Работната заплата. (курсова работа)

1627. От двуполюсен към еднополюсен модел на света – позитивни и негативни последици. (реферат / доклад)

1628. Лобиране в Европейски съюз. Политически мрежи и групи по интереси при формиране на общата селскостопанска политика. (дипломна работа)

1629. Ликвидност и отчитане на паричните потоци на предприятието. (дипломна работа)

1630. Технология на маркетинговото управление на банките. (дипломна работа)

1631. Бизнес план на събирателно дружество "Млечен път". (дипломна работа)

1632. Отчитане, анализ и управление на краткотрайните активи в "Дружба" АД. (дипломна работа)

1633. Социално-икономически проблеми при преминаването от военна към гражданска организация на войските на министерството на транспорта. (дипломна работа)

1634. Мита и митническа политка в Република България. (дипломна работа)

1635. Финансов анализ на фирма "Микродвигатели" АД. (дипломна работа)

1636. Отчетно-информационни проблеми при платежното посредничество на банките. (магистърски проект)

1637. Анализ на финансовия резултат и рентабилността на примера на "Дружба" АД. (дипломна работа)

1638. Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт. (дипломна работа)

1639. Функции на социалния работник в дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол. (дипломна работа)

1640. Разработване на инвестиционен бизнес план на Технологичен район "Далекосъобщения" – гр. Монтана. (дипломна работа)

1641. Методологични проблеми на хармонизирането на висшето образование в Европейския съюз и в България. (дипломна работа)

1642. Присъединяването на България към Европейския съюз и фирмената стратегия на "Главболгарстрой" АД. (магистърски проект)

1643. Същност и теоретични аспекти на мотивацията на персонала на примера на пицарии "Трол". (дипломна работа)

1644. Фирмена интеграция чрез трансфер на знания и ноу-хау по примера на търговска верига "ЦБА България" ООД. (дипломна работа)

1645. Правомощия на Европейското политическо ведомство (Европол). (дипломна работа)

1646. Мотивация за развитие в служебната йерархия. (дипломна работа)

1647. Финансов анализ на фирмата. (дипломна работа)

1648. Управление на качеството на човешките ресурси според изискванията на ISO 9001:2000. (дипломна работа)

1649. Маркетинг микс в туризма на примера на хотел "Олимп" - КК Боровец. (дипломна работа)

1650. Рекламна и имиджмейкърска стратегия на "Coca-Cola" в телевизионен канал. (дипломна работа)

1651. Проблеми на контрола върху сделките и плащанията с чуждестранна валута. (дипломна работа)

1652. Прогнозиране на валутните курсове от страна на инвестиционните посредници. (дипломна работа)

1653. Маркетинг в нестопанската сфера. Маркетингът на Международния олимпийски комитет. (курсова работа)

1654. Банков контрол. (дипломна работа)

1655. Мотивацията на сестринския персонал в България. (магистърски проект)

1656. Екологично, социално и познавателно значение на природен парк Витоша. (дипломна работа)

1657. Външна търговия между Италия и България в периода 2000 - 2005. (магистърски проект)

1658. Анализ на модерната българка хотелиерска индустрия. (дипломна работа)

1659. Моят роден край – град Чепеларе. (курсова работа)

1660. Управление на отбранителните ресурси. (лекции)

1661. Държавни финанси. (реферат / доклад)

1662. Бизнес план на ЕТ "Афродита" - фризьорски услуги. (курсова работа)

1663. Разработване на програма на ЕСИ на тема: Социални последици за българина от безработицата. (курсова работа)

1664. Склонни ли са жените над 30-те да прибягват до услугите на естетичната хирургия (емпирично социологическо изследване). (курсова работа)

1665. Бизнес план на ЕТ "ФРЕЯ"М - Михаил Михалев гр. Раднево. (курсова работа)

1666. Замърсяване на атмосферата в България. Иточници и видове. Основни насоки за опазване и почистване. (курсова работа)

1667. Основни предпоставки и тенденции за развитие на отбранително – индустриалната база в България. (курсова работа)

1668. Ефективност на програмите за социална адаптация и икономическа интеграция на освободените военнослужещи от въоръжените сили в гражданското общество. (курсова работа)

1669. Войната в Ирак. Позицията на България. (курсова работа)

1670. Съветът на Европа. Роля и предназначение в новата европейска архитектура. Организация и механизъм на функциониране. (курсова работа)

1671. Приложение на системния подход и системния анализ при управлението на човешките ресурси във въоръжените сили на Република България. (курсова работа)

1672. Лоши трудови условия във ВМЗ-Сопот. Анализ на конфликт. (курсова работа)

1673. Планиране и провеждане на операции / учения. (Темата включва презентация от 12 страници) (курсова работа)

1674. Търговска марка и опаковка. (въпрос за държавен изпит)

1675. Отчитане доставката на стоките и услугите. (въпрос за държавен изпит)

1676. Отчитане продажбата на стоки в търговията на едро и дребно. (въпрос за държавен изпит)

1677. Организация и отчитане на консигнационни търговски сделки. (въпрос за държавен изпит)

1678. Характеристика на комисионното посредничество. (въпрос за държавен изпит)

1679. Характеристика на факторинговото посредничество. (въпрос за държавен изпит)

1680. Търговия на едро. Същност и начини на продажба. (въпрос за държавен изпит)

1681. Организация и технология на търговските процеси. (въпрос за държавен изпит)

1682. Борсова търговия – същност и видове стокови борси. Основни звена на борсовата търговия. (въпрос за държавен изпит)

1683. Същност, видове и значение на стопанския туризъм. Организация на стопанския туризъм и на туристическото обслужване. (въпрос за държавен изпит)

1684. Организация на търговското представителство и посредничество. (въпрос за държавен изпит)

1685. Системи и методи на продажби и обслужване на потребителите в търговията на дребно. (въпрос за държавен изпит)

1686. Дистрибуция на стоковите потоци. Същност и дейност. (въпрос за държавен изпит)

1687. Канали на дистрибуция – същност и видове. (въпрос за държавен изпит)

1688. Избор на канал за дистрибуция – критерии и фактори. (въпрос за държавен изпит)

1689. Характеристика на маркетинговата концепция. (въпрос за държавен изпит)

1690. Принципи и функции на маркетинга. (въпрос за държавен изпит)

1691. Маркетинг – микс и маркетингова обкръжаваща среда. (въпрос за държавен изпит)

1692. Сегментиране на пазара. (въпрос за държавен изпит)

1693. Жизнен цикъл на стоката. (въпрос за държавен изпит)

1694. Капитал в търговията. (въпрос за държавен изпит)

1695. ДА като форма на проявление на капитала – същност, класификация, амортизация и възпроизводство. (въпрос за държавен изпит)

1696. КА като форма на проявление на капитала – същност, класификация, амортизация и възпроизводство. (въпрос за държавен изпит)

1697. Показатели за капиталово състояние на търговските дружества и кооперации и за ефективното използване на капитала в търговската дейност. (въпрос за държавен изпит)

1698. Същност и характерни черти на труда в търговията. (въпрос за държавен изпит)

1699. Разходи на стоковото обръщение – същност, класификация и показатели за количествено и качествено характеризиране. (въпрос за държавен изпит)

1700. Търговска мрежа на дребно. Същност и видове. Специализация и типизация. (въпрос за държавен изпит)

1701. Заведения за хранене. Роля, видове, производство на кухненска продукция, обслужване. (въпрос за държавен изпит)

1702. Икономически и организационни проблеми при предоставянето на търговските обекти на лизинг. (въпрос за държавен изпит)

1703. Търговията като форма на функциониране на стоковия пазар – необходимост, същност, функции и значение. (въпрос за държавен изпит)

1704. Роля и място на търговията в условията на пазарната икономика. (въпрос за държавен изпит)

1705. Стокови запаси – същност, видове, обръщаемост. Нормиране на стокови запаси. (въпрос за държавен изпит)

1706. Зависимост между личния (паричен) доход и разполагаемия доход на домакинствата в България за периода 1998-2004г. (курсова работа)

1707. Характеристика на МССПС 1 – Представяне на финансовите отчети, МССПС 2 – Отчети за паричните потоци и МССПС 12 – Стоково-материални запаси. (реферат / доклад)

1708. Казус по планиране и прогнозиране. Вариант 2. BUS 930. (казус)

1709. Динамика на инфлацията (измерена чрез CPI) в България за периода 1995 – 2005г. Влияние на Паричния съвет. (курсова работа)

1710. Балансова група от пасивите на търговска банка – информационна връзка с текущото счетоводно отчитане, методика и основни насоки на счетоводен анализ (реферат / доклад)

1711. Организация и технология на отчетния процес в банките. (реферат / доклад)

1712. Операции по привличане на паричен ресурс в банките. (реферат / доклад)

1713. Геоикономика и геополитика на Русия. (реферат / доклад)

1714. Състояние на екотуризма в България в частност в национален парк "Централен Балкан". (дипломна работа)

1715. "Mr. Bricolage" като пример за международен франчайзинг (курсова работа)

1716. Проблеми на технологията и организацията на данъчния контрол за системата или по отделни видове данъци. (дипломна работа)

1717. Организация на производството в индустриална фирма, на примера на "Комбинат за цветни метали" АД - Пловдив. (дипломна работа)

1718. Управление на човешките ресурси в "Данон България" АД. (дипломна работа)

1719. Управленски решения в организациите, работещи с хора с увреждания. (дипломна работа)

1720. Иновационна политика на фирмата – фактор на конкурентоспособността на международния пазар. (магистърски проект)

1721. Печатащи устройства – Класификация. Матрични, мастиленоструйни и лазерни принтери. Технологии на цветен печат. Тестове. (курсова работа)

1722. Северозападен регион. (кандидат студентска тема)

1723. Географско положение на България. (кандидат студентска тема)

1724. Релеф на България. (кандидат студентска тема)

1725. География на полезните изкопаеми в България. (кандидат студентска тема)

1726. География на климата в България. (кандидат студентска тема)

1727. География на водите на България. (кандидат студентска тема)

1728. География на почвите в България. (кандидат студентска тема)

1729. География на растителността и животинския свят на България. (кандидат студентска тема)

1730. Дунавска равнина. (кандидат студентска тема)

1731. Старопланинска област. (кандидат студентска тема)

1732. Главна старопланинска верига. (кандидат студентска тема)

1733. Крайщенско - Тракийска област. (кандидат студентска тема)

1734. Рило - Родопска област. (кандидат студентска тема)

1735. Черноморска област. (кандидат студентска тема)

1736. География на населението на България. (кандидат студентска тема)

1737. География на селищата в България. (кандидат студентска тема)

1738. Обща характеристика на стопанството в България. (кандидат студентска тема)

1739. География на зърнопроизводството в България. (кандидат студентска тема)

1740. География на техническите култури в България. (кандидат студентска тема)

1741. География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България. (кандидат студентска тема)

1742. География на животновъдството в България. (кандидат студентска тема)

1743. География на енергетиката в България. (кандидат студентска тема)

1744. География на металургията в България. (кандидат студентска тема)

1745. География на машиностроенето в България. (кандидат студентска тема)

1746. География на фимическата промишленост в България. (кандидат студентска тема)

1747. География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост. (кандидат студентска тема)

1748. География на промишлеността за строителни материали. (кандидат студентска тема)

1749. География на хранително-вкусовата промишленост в България. (кандидат студентска тема)

1750. География на леката промишленост в България. (кандидат студентска тема)

1751. География на транспорта и съобщенията на България. (кандидат студентска тема)

1752. География на туризма на България. (кандидат студентска тема)

1753. Югозападен икономически район. (кандидат студентска тема)

1754. Западен Горнотракийско - Родопски район. (кандидат студентска тема)

1755. Източен Горнотракийско - Родопски район. (кандидат студентска тема)

1756. Югоизточен икономически район. (кандидат студентска тема)

1757. Североизточен приморски икономически район. (кандидат студентска тема)

1758. Североизточен придунавски икономически район. (кандидат студентска тема)

1759. Северен централен икономически район. (кандидат студентска тема)

1760. Северозападен икономически район. (кандидат студентска тема)

1761. Ролята на качеството в продуктовата политика. (курсова работа)

1762. Бизнес план на нощен клуб. (курсова работа)

1763. Сливания и поглъщания в бизнеса - международна и българска практика (дипломна работа)

1764. Каква е моята фирма мечта? (курсова работа)

1765. Счетоводни аспекти при провизирането на рисковите експозиции в търговско дружество София Мел АД. (дипломна работа)

1766. Теорията на Майкъл Портър за конкурентните предимства на нациите (реферат / доклад)

1767. Концепция за управление на човешките ресурси (УЧР). (курсова работа)

1768. Гарантиране на информацията. (курсова работа)

1769. Отчитане на собствения и привлечения капитал в търговските банки. (курсова работа)

1770. Счетоводно отчитане на собствения капитал в търговските банки. (курсова работа)

1771. Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет в предприятие с нестопанска цел. Български пощи ЕАД. (магистърски проект)

1772. Пазарен потенциал на продукт.Пазарният потенциал на продуктите с марка Lumene. (курсова работа)

1773. Определение, класификация и измерване на разпределението на работното време. (курсова работа)

1774. Факторинг и примери за факторинг. (курсова работа)

1775. Стратегическо поведение на получателя на сигнала – варианти и мотиви. (курсова работа)

1776. Проблеми на държавното регулиране на земеделието. (курсова работа)

1777. Управление на спедиторска фирма Corsa Logistics. (курсова работа)

1778. Организация на дейността на Евробанк АД при обслужване на външноикономическата дейност. (дипломна работа)

1779. Акредитивна форма на разплащане. (курсова работа)

1780. Видове пазари на ценни книжа. (курсова работа)

1781. Управление на риска (рисков мениджмънт). (курсова работа)

1782. Цени и ценообразуване. (пищов)

1783. Разработка на WEB базирана информационна система за управление и координация на туроператорски услуги. (дипломна работа)

1784. Анализ на ликвидността на RAO "UES of Russia". (курсова работа)

1785. Правни аспекти на международните автомобилни превози. (дипломна работа)

1786. Инфлацията и безработицата като проблеми на прехода в България. (курсова работа)

1787. Прогнозиране, планиране и бюджетиране. Програма ФАР. (реферат / доклад)

1788. Анализ на активите на предприятието във връзка с ефективността, обръщаемостта и рентабилността. (курсова работа)

1789. Маркетингова стратегия на индустриална фирма - "Белопейпър" ЕООД (курсова работа)

1790. Икономически растеж на България 1990 – 2003г. (курсова работа)

1791. Динамика на разходите в държания бюджет на Република България 1998 – 2003г. (курсова работа)

1792. Стагфлационните депресии 1972-76 г. и 1980-82 г. и поуките от тях. (курсова работа)

1793. Развитие на търговията със зърнени фючърси на международните стокови борси и Софийската стокова борса. (дипломна работа)

1794. Подобряване използването на дълготрайни активи. Пример със "София БТ" АД. (дипломна работа)

1795. Състояние и развитие на земеделските производствени кооперации(по примера на ПЗК “Мотор-93”, с.Бабук, обл.Силистра). (дипломна работа)

1796. Електронен маркетинг. (курсова работа)

1797. Характеристика, функции и контролни процедури на Централния депозитар. (курсова работа)

1798. Защо не трябва да има минимална работна заплата? (есе)

1799. Повишаване конкурентоспособността в хотелиерството. (дипломна работа)

1800. Визия и стратегически цели на електронното правителство. (курсова работа)

Най търсено в архива!

 
Време за зареждане: 0.85 сек