Фирмена интеграция чрез трансфер на знания и ноу-хау по примера на търговска верига "ЦБА България" ООД.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-09
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 82 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Икономика на интелектуалната собственост
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (103KB)          Html format .Html (58KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

персонал, мотивация, форми и методи за мотивация, маркетингова и управленска стратегия, организационно поведение, стратегическо управление, ключови аспекти на управленските процеси, ноу-хау, франчайзинг, интеграция на знания, обучение, подбор, квалификация и преквалификация на персонала, скала за оценка на професионалните качества, личностна оценка, възнаграждение, мотивация – парични и морални стимули.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Задачите, които си поставяме при написването на дипломната работа са пряко свързани и следствие от целите, а именно:

- да се разкрият теоретичните и практически постановки относно изграждането на ефективна организационно-управленска структура и възможности за внедряване и адаптация на фирмена стратегия на базата на реален пример в “ЦБА” ООД България;

- да се изясни същността на управлението на трудовите ресурси, разглеждани като политика на управление, планиране, мотивация, подбор и цялостна организация на персонала с оглед търсене на най-ефективни действия по отношение цялостното обслужване на потенциални и реални клиенти;

- възможности за обвръзка на продуктовата стратегия на фирмата с маркетинговите възможности и системата за управление на трудовите ресурси в “ЦБА” ООД България;

- да се изясни възможността от пряка фирмена адаптация и положителни аспекти от трансфера на знания и умения като част от фирмения интеграционен пренос на политики и стратегии;

- да се изяснят основните приоритетни направление на работа в “ЦБА” ООД България по отношение изграждането и внедряването на система за управление на качеството на трудовите ресурси, като практически това се обоснове и защити с помощта на разработен от фирмата инвестиционен проект за иновационна дейност в сектора на управление на персонала на фирмата;

- на базата на реален пример във втора глава да се изясни конкретиката на същността при въвеждането на западни стандарти за управление на организацията, както и възможностите за контрол върху ефективността на въведената фирмена стратегия.

- да се разкрият основните тенденции в работата на фирмата с оглед да се набележат приоритетни действия по отношение цялостната разработена стратегия, като се изхожда от фирмената политика, визия и мисия на фирмата;

- да се определят основните конкурентни предимства на “ЦБА” ООД България по отношение изграждането на система за управление на трудовите ресурси, като се анализират фирмени предимства и недостатъци в дейността;

- да се набележат основните положителни и отрицателни тенденции и насоки на анализа, които имат отношение (практически в дадения пример и теоретично) към въпроса за преноса на фирмена политика, цели и стратегии и в частност към трансфера на знания и ноу-хау, като актуален въпрос, свързан с текуща инвестиционна и чисто търговска дейност и като възможна фирмата адаптация и изграждане на конкурентноспособен частен сектор в условията на приобщаване на България към ЕС.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек