Балансова група от пасивите на търговска банка – информационна връзка с текущото счетоводно отчитане, методика и основни насоки на счетоводен анализ

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-04-19
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(10 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: СА "Д. А. Ценов" Свищов
Специалност: Счетоводство и одит в банките
Цена:
15 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (23KB)          Html format .Html (17KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

структура на привлечения капитал - класификация (според източниците, според сроковете, според характера, според размера), анализ на предимствата и недостатъците на различните видове привлечен капитал, съотношение на източниците в пасива, връзка с кредитната политика.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Анализът и оценката на банковата дейност са информационната база за вземането на управленските решения в банките. Основен източник на информация за анализ и оценка на дейността на банките са техните баланси. Изучавайки състава и структурата на балансовите позиции могат да се направят определени изводи за качеството на банковите активи и пасиви.

Пасивните банкови операции са основа за организиране на банковата дейност. Голяма част от тях се явяват за банката привлечени средства. Заемат висок относителен дял в общия обем средства – около 90 %.

Ето защо познаването на основните характеристики на балансовата група от пасива, счетоводното му отчитане, счетоводния контрол и анализ са от съществено значение за ефективното управление на всяка банка.

Когато се анализира баланса на търговска банка, се поставя и основата на една комплексна характеристика и оценка на дейността й. По-важните цели на анализа могат да се конкретизират като:

• Степента на доходност и ликвидност на банката;

• Капиталовата й адекватност;

• Състава, структурата и качеството на банковите активи и пасиви и тяхното разпределение към даден момент или интервал от време;

• Степента на риск при осъществяването на банковите сделки и др.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек