Управление на риска (рисков мениджмънт).

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-09-17
Рейтинг:
2.7143 1 2 3 4 5
(14 гласа)
Дължина: 36 стр.
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (67KB)          Html format .Html (40KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

управление на кредитния риск при фирмите и при банките, показатели за оценка; оценка и управление на лихвения риск, методи за хеджиране: суапови сделки, лихвени фючърси и опции; ликвиден риск при фирмите и банките, измерване и методи за определяне на ликвидността, оценка и управление на валутния риск.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Кредитния риск при фирмите отразява тяхната способност навременно да погасяват задълженията си към своите кредитори /както дългосрочни в лицето на банки и други финансови иснтитуции, така и кратксорочни в лицето на клиенти, доставчици, държавата и др./.т съществено значение за размера на кредитния риск за една фирма е нейната капиталова структура /съотношението дъл/собствен капитал/. Целесъобразно е за финансирането на стратегията на фирмата да използва значителен привлечен ресурс - това позволява постигането на по-ниска средно претеглена цена на капитала, от една страна, и по висока възвращаемост на вложените собствени средства, от друга. Това се дължи на факта, че цената на привлечения ресурс е по-ниска от тази на собствения капитал - кредиторите получават лхвените си плащания приоритетно пред възнаграждението на акционерите - лихвите се приспадаст от брутната печалба на фирмата преди облагането и с корпоративен данък. /самата фирма получава данъчна преференция по лихвените си плащания./ Нещо повече, кредиторите са приоритетни ищци спрямо собствениците при евентуално изпадане на фирмата в несъстоятелност. Съществено за една фирма обаче е да определи относително по-безрисковите нива на увеличаване на нейната дългова структура. При чувствиелно нарастване на съотношението дълг/капитал наричано gearing фирмата може да изпадне в затруднение да посреща задълженията си към своите кредитори и да се изправи пред риска да получава допълнително финансиране /или да и бъде отказвано такова/ на по висока цена поради повишените нива на финансов риск. Фирмите могат да изпаднат в такова състоянив, в което непрекъсннато да рефинансират стари дългове.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.86 сек