Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


 

Реферат

На тема:

Балансова група от пасивите на търговска банка   -   информационна  връзка   с   текущото счетоводно отчитане, методика и основни насоки  на счетоводен анализ

05.2005 год.

Търговските банки са най-ранно възникналият търговски посредник. Основните им функции са акумулиране на свободните парични средства от икономическите агенти, които ги притежават в излишък и насочването им към онези, които се нуждаят от тях. При изпълнението на тези функции банките преследват две основни цели: рентабилност и ликвидност.

Средата в която функционират търговските банки е сложна и динамична. Пред тях възникват проблеми от различен характер, чието решаване изисква наличието на огромен обем информация, която характеризира тяхното текущо състояние, както и това на техните клиенти и конкуренти или се отнася до определени бъдещи тенденции и закономерности. За да се използва успешно от банковия мениджмънт, тази информация е необходимо да бъде обработена и в последствие подложена на задълбочен анализ и оценка.

Анализът и оценката на банковата дейност са информационната база за вземането на управленските решения в банките. Основен  източник на информация за анализ и оценка на дейността на банките са техните баланси. Изучавайки състава и структурата на балансовите позиции могат да се направят определени изводи за качеството на банковите активи и пасиви.

Пасивните банкови операции са основа за организиране на банковата дейност. Голяма част от тях се явяват за банката привлечени средства. Заемат висок относителен дял в общия обем средства - около 90 %.

Ето защо познаването на основните характеристики на балансовата група от  пасива, счетоводното му отчитане, счетоводния контрол и анализ са от съществено значение за ефективното управление на всяка банка.

Анализът като проявление е субективна човешка дейност. В зависимост от информацията, която се обследва  той придобива конкретна насоченост. Анализът се извършва с помощта на прибори, технически машини и съоръжения или чрез мисловна дейност.

Главно значение за организацията на отчетния процес имат специфични нормативни актове - Закон за счетоводството, НСС, МСС. Освен тях трябва да се имат в предвид и нормативните актове, засягащи дейността на банковото предприятие - Търговски закон, Закон за банките, Наредби на БНБ, БУС. Организацията на счетоводството се определя и от вътрешни специфични нормативи на самото банково предприятие.

Обемът на счетоводната работа, както и наличието на технически средства за регистриране и обработка на информацията, определят организацията на счетоводните информационни потоци.

На основата на Закона за счетоводството и МСС, БНБ издава указания за организацията на отчетността в банките, за отчитането на банковите сделки, представянето и оповестяването на информацията в счетоводните отчети.

МСС определят четири качествени характеристики, на които трябва да отговарят счетоводните отчети: разбираемост, уместност, надеждност и сравнимост.

Когато се анализира баланса на търговска банка, се поставя и основата на една комплексна характеристика и оценка на дейността й. По-важните цели на анализа могат да се конкретизират като:

………………………..

Темата е изготвена 05.2005.г

В темата са посочени 7 източника на информация.

Темата не съдържа графики, таблици и приложения.


Търси за: структура привлечения капитал | според източниците | според сроковете | според характера | според размера | съотношение източниците пасива | връзка кредитната политика

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker