Развитие на търговията със зърнени фючърси на международните стокови борси и Софийската стокова борса.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2005-06-04
Рейтинг:
2.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 145 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (76KB)          Html format .Html (49KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

фючърсната търговия - предпоставки за възникване, развитие, правила, фючърсен контракт, технология на фючърсните сделки - offset, марджин, хеджиране, спекулиране, Софийска стокова борса (ССБ), Чикагска стокова борса (CBOT), LIFFE (London International Financial Futures Exchange), перспективи за развитие на борсовата търговия със зърнени храни в България.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Фючърсният пазар е абсолютно необходим в съвременните икономически условия. От началото на 70-те години на XX век фючърсната търговия бележи изключителен напредък в своето развитие, коeто превръща фючърсния пазар в неразделна част от структурата на водещите международни стокови борси. Съвременните стопански дейности, осъществявани на пазара, са съпътствани от множество и разнородни по своя характер рискове (опасения на производителите по отношение на тяхната продукция, опасения на потребителите относно неизвестността от промени на икономическите условия, инфлация, промяна на валутния курс и др.). Именно борсата, чрез ефективното функциониране на търговията с фючърсни контракти, ограничава негативното влияние на тези фактори. Необходимостта от ефективно прогнозиране на ценовата динамика и справяне с рисковите фактори е основна причина за разрастване на пазара с фючърси.

Според мен проблемът за налагане на фючърсната търговия в България е изключително важен по няколко причини:

1. Фючърсната търговия със сигурност ще доведе до повишаване на ликвидността на организираните пазари в страната.

2. Световният опит показва, че усвояването на предимствата от функционирането на фючърсния пазар е важна крачка по пътя на развитието на все по-глобализиращия се пазар.

3. Успешното налагане на фючърсния пазар ще привлече в борсовото пространство нови пазарни субекти в лицето на хеджърите и спекулантите, като по този начин ще се разкрият нови възможности за работа в областта на борсовата търговия.

Целите, които съм си поставил при разработване на дипломната работа, се свеждат до:

- задълбочаване и разширяване на знанията в областта на фючърсната търговия
- проучване на приложението на фючърсната търговия в практиката на България и на водещите международни стокови борси
- специфициране на проблемите и разкриване на възможностите пред фючърсната търговия в България
- разкриване на тактическите и стратегическите перспективи за развитие на борсовата търговия в България

За постигането на целите са разгледани следните проблеми:

- разгледани са структурата и дейността на ССБ АД, CBOT и LIFFE
- направена е сравнителна характеристика на стандартните зърнени фючърсни контракти, които се търгуват на трите борси
- извършено е проучване на два много важни за развитието на борсовата търговия в България проекта- “Електронна стокова борса” и “Регионална стокова борса на Балканите”
- направените изводи се базират на проучвания в областта на фючърсната търговия на Благодатка Маркова, доц. д-р Симеон Елазаров, Христо Миленков, Васил Симов (гл. изп. директор на ССБ АД), доц. д-р Красимир Давчев (изпълнителен директор на Пловдивска стокова борса) и др.

Методите, използвани при разработване на дипломната работа се групират по следния начин:

- проведени са разговори в областта на фючърсната търговия с двама от изпълнителните директори на ССБ АД- доц. д-р Симеон Елазаров и Христо Миленков
- проучени са основни за дейността на ССБ АД документи- Борсов правилник и Годишни отчети на борсата
- направени са анализи на законово-нормативната база в страната, имаща връзка с функционирането на фючърсната търговия- ЗСБТ, ЗCTЗ, ЗОП

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек