Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВИЯТА СЪС  ЗЪРНЕНИ ФЮЧЪРСИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТОКОВИ БОРСИ И СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА

10.2004г.

Съдържание

 

Увод

Глава I Теоретични аспекти на фючърсната търговия

1. Предпоставки за възникване и развитие на фючърсната търговия.  

2. Същност и специфични особености на фючърсната сделка.

3. Характеристика на фючърсния контракт и на правилата на фючърсна търговия.

 3.1. Стоки, неподходящи за фючърсна търговия

 3.2. Стоки, които могат да се търгуват с фючърсни  контракти

  3.2.1. Изисквания към стоките, обект на фючърсна търговия

4. Технология на фючърсните сделки

 4.1. Закриване на позициите чрез offset като  механизъм за изпълнение на задълженията

 4.2. Гарантиране на изпълнението на задълженията чрез марджин

 4.3. Маркиране към пазара

 4.4. Организационна схема на фючърсната сделка

5. Изграждане на борсови стратегии с фючърси

 5.1. Хеджиране

 5.2. Спекулиране

Глава II Практико-приложни аспекти на търговията със зърнени фючърси (ССБ, CBOT, LIFFE)

1. Устройство и дейност на ССБ, CBOT, LIFFE

 1.1. Софийска стокова борса (ССБ)

 1.2. Чикагска стокова борса (CBOT)

 1.3. LIFFE (London International Financial Futures     Exchange)

2. Специфични особености на стандартните зърнени фючърсни контракти на ССБ, CBOT и LIFFE

 2.1. Стандартни зърнени контракти, търгувани на ССБ АД

 2.2. Стандартни зърнени контракти, търгувани на CBOT

 2.3. Стандартни зърнени контракти, търгувани на LIFFE

3. Постиженията и приносът на CBOT и LIFFE за развитието на търговията със зърнени фючърси

4. Характеристика на търговията със зърно в България на  примера на ССБ АД

5. Перспективи за развитие на борсовата търговия със зърнени храни в България

6. Дългосрочни перспективи за развитие на борсовата търговия в България

 6.1. Проект за изграждане на национална система за     електронна борсова търговия в България

6.2. Проект “Регионална стокова борса на Балканите, съвместно с ACDI/VOCA и финансовата подкрепа на USAID

Заключение

Литература

Приложения

Откъси:

.................................................

Увод

 Фючърсният пазар е абсолютно необходим в съвременните икономически условия. От началото на 70-те години на XX век фючърсната търговия бележи изключителен напредък в своето развитие, коeто превръща фючърсния пазар в неразделна част от структурата на водещите международни стокови борси. Съвременните стопански дейности, осъществявани на пазара, са съпътствани от множество и разнородни по своя характер рискове (опасения на производителите по отношение на тяхната продукция, опасения на потребителите относно неизвестността от промени на икономическите условия, инфлация, промяна на валутния курс и др.). Именно борсата, чрез ефективното функциониране на търговията с фючърсни контракти, ограничава негативното влияние на тези фактори. Необходимостта от ефективно прогнозиране на ценовата динамика и справяне с рисковите фактори е основна причина за разрастване на пазара с фючърси.

Според мен проблемът за налагане на фючърсната търговия в България е изключително важен по няколко причини:

   1. Фючърсната търговия със сигурност ще доведе до повишаване на ликвидността на организираните пазари в страната.

2. Световният опит показва, че усвояването на предимствата от функционирането на фючърсния пазар е важна крачка по пътя на развитието на все по-глобализиращия се пазар.

3. Успешното налагане на фючърсния пазар ще привлече в борсовото пространство нови пазарни субекти в лицето на хеджърите и спекулантите, като по този начин ще се разкрият нови възможности за работа в областта на борсовата търговия.

Целите, които съм си поставил при разработване на дипломната работа, се свеждат до:

За постигането на целите са разгледани следните проблеми:

Методите, използвани при разработване на дипломната работа се групират по следния начин:

По време на разработване на дипломната работа ще се огранича единствено върху проблемите и перспективите, които стоят пред фючърсната търговия със зърно, поради простата причина, че в България единствената стока, обект на фючърсна търговия, е зърното. Анализът е направен на базата на сравнение с две водещи международни стокови борси - CBOT и LIFFE. Изкараната от мен едномесечна специализация в ССБ АД ми помогна отблизо да се запозная с практическото фунциониране на борсовата търговия у нас.

.............................

2. Същност и специфични особености на фючърсната сделка.

“Фючърсната сделка представлява безусловна срочна сделка за покупка или продажба на определен базов актив в стандартния контракт по цена, договорена при сключването на сделката”3. Безусловността на фючърсната сделка е гарантирана, тъй като предвижда срок за изпълнение няколко месеца след сключването ú.

Чрез фючърсната сделка се реализират две борсови стратегии - спекулиране и хеджиране. Със спекулирането се цели постигането на печалба от правилното прогнозиране  на посоката и степента на изменение на цената в бъдеще и своевременно заемане на адекватна позиция на фючърсния пазар, съответстваща на прогнозата, без реална покупка или продажба на борсовата стока. При хеджирането основният мотив е ограничаването на ценовия и търговския риск от операции на спот пазара в случай на неблагоприятно изменение на условията на търговия и особено на цените в бъдеще.

Разкриването на същността и специфичните особености на фючърсната сделка е обусловено от нейните основни характеристики:

 

Всички тези базисни характеристики на фючърсната сделка я правят изключително привлекателна за участниците. Не е случаен и фактът, че обемът на фючърсната търговия многократно надвишава обема на реалната търговия със собствените стоки.

........................

4. Технология на фючърсните сделки - същността на тази технология може да бъде разкрита, като последователно проследим елементите, вградени в нея :

4.1. Закриване на позициите чрез offset като механизъм за изпълнение на задължението - основава се на принципа, че в момента на сключване на сделката отношенията между продавача и купувача се прекъсват и се трансформират в отношения купувач - борса и продавач - борса. Борсата в лицето на клиринговата къща поема функциите на продавача срещу всеки купувач и на купувача срещу продавача на фючърсни контракти. Финансовият резултат за участниците се установява в момента на закриване на позицията, а  клиринговата къща прехвърля само средства от марджин сметката на загубилата страна в марджин сметката на печелившата страна. Спечелилият участник от фючърсната търговия може директно да изтегли своята печалба от сметката (характерно е за американските борси), докато при европейските печалбата стои в сметката до изтичане на срока за търгуване с контракти и може да бъде използвана от търговеца за гарантиране на други открити борсови позиции. Всеки един участник във фючърсната търговия сам определя момента, в който ще закрие позициите си, като се ръководи от собствени икономически интереси и не се интересува от съгласието на контрагента по сделката и на самата борса. Това може да се случи на всяка борсова сесия до изтичането на крайния срок за търгуване със съответния фючърсен контракт.

........................

Заключение

От направения анализ може да се обособят следните изводи и препоръки за състоянието и развитието търговията със зърнени фючърси на международните стокови борси и  в България:

1. Наличието на фючърсна търговия е много важен и абсолютно необходим елемент от структурата на съвременните организирани пазари, в това число и България. Тя е средство, позволяващо гъвкаво и ефективно управление на пазарните рискове, чрез което се постига:

2. Фючърсната търговия се характеризира със специфични особености по отношение на технологията на сключване на фючърсната сделка и е подчинена на определени правила и условия, които са задължителни за всички участници на пазара.

3. Търговията със зърнени фючърси е концентрирана в големи международни търговски центрове като Чикаго, Ню Йорк, Лондон и др. Най-голямата борса, на която се търгуват зърнени фючърси е CBOT.

4. CBOT разполага с изключително многообразие от зърнени фючърси и е установила точни и ясно дефинирани параметри за всеки отделен фючърсен контракт, което представлява важна предпоставка за ускореното развитие на подобен вид търговия.

5. Развитието на търговията със зърнени фючърси на LIFFE, чиято основна дейност е свързана предимно с търгуването на финансови фючърси, доказва, че търговията със зърнени фючърси има добри бъдещи перспективи.

6. Постиженията и приносът на CBOT и LIFFE  за развитието на търговията със зърнени фючърси могат да бъдат обобщени по следния начин:

7. Развитието на борсовата търговия със зърно има добри основи в България, но за съжаление борсовите играчи засега проявяват незначителен интерес към сключване на фючърсни сделки със зърно, което е обусловено от няколко причини:

8. Перспективите за развитието на борсовата търговия в България са свързани с:

9. Стратегическите перспективи за развитие на борсовата търговия в България са свързани с изграждането на:

...........................

Темата е изготвена 10.2005г.

Използвана литература - 24 източника

Темата съдържа множество таблици.

Темата съдържа 10 приложения.

3 Виж Каракашева, Л., Маркова, Б. Борси и борсова политика, “Призма”, 1999, стр.84


Търси за: фючърсната търговия | предпоставки възникване | правила | фючърсен контракт | технология фючърсните сделки | offset | марджин | хеджиране | Софийска стокова борса | ССБ | LIFFE

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker