Отчетно-информационни проблеми при платежното посредничество на банките.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2006-10-15
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 52 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (58KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

банково посредничество, посреднически операции, безналични разплащания, безкасови разплащания, директен трансфер, незабавно инкасо, чекове, акредитивна форма, разплащателен процес.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Парите опосредстват движението на стоково-материалните ресурси в стадиите на възпроизводствения процес в ролята си на всеобщ еквивалент и форма на стойността. Поради тази причина парите са били обект на разглеждане и анализиране от страна на почти всички икономически теории и школи.

Във връзка с уреждане на многобройните сметни взаимоотношения, възникващи между отделните фирми в националното ни стопанство, се извършват разнообразни и значителни на брой плащания. Много малка част от тях се реализират посредством разплащанията в брой, а останалата част се урежда безналично. Безкасовите плащания се осъществяват при строго спазване на нормативните актове, регламентиращи реда и начина на извършването им.

Изборът на темата е продиктуван от нейната актуалност – новите промени в нормативната уредба относно реда на разплащанията в България обвързани с промяната в икономическата среда (постепенното преодоляване на кризата, реализиране на растеж и определянето на България от страна на Европейския съюз като пазарна икономика и навлизането на новите технологии в ежедневието на обикновения българин. Безспорно ползването на компютри; системата БОРИКА; ПОС терминални устройства (банкомати); банкови карти, които доскоро у нас бяха само дебитни, но вече от края на 2002 г. в България Обединена Българска Банка въведе и “истински кредитна” карта; възможностите за разплащане по Интернет – e-pay и др. станали възможни изцяло благодарение на напредъка на науката и технологията.

Резултатът е видим – ускоряване на средното времетраене на банковите преводи, което благоприятства българският бизнес както вътре в страната, така и при външноикономическите й връзки.
Цел на настоящия магистърски проект е изследване на платежното посредничество в България. Във връзка с това се поставят за разглеждане следните задачи:

1) анализ на същността и ролята на платежното посредничество, в това число на характера на банковите разплащателни операции, както и на отделните форми на безналичните плащания и тяхната организация;

2) формиране на насоките за усъвършенстване на безналичните разплащателни операции в банките и тяхната ефективност;

3) анализиране на счетоводното отчитане на безналичните плащания в страната;

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.37 сек