Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


университет за национално и световно стопанство

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

“Отчетно-информационни проблеми при платежното посредничество  на банките”

София, 2004

Съдържание

Увод ...........................................3

Глава І Характеристика на банковото посредничество 5

1.1. Същност на посредническите банкови операции 5

1.2. Характеристика на разплащателните банкови операции 7

1.3. Форми на безналични разплащания 10

1.4. Организация на безкасовите разплащания в банковата система. 11

1.5. Насоки за усъвършенстване на безналичните разплащателни операции в банките 26

ГЛАВА ІІ Отчетно - информационни характеристики на безналичните разплащания в банките 29

2.1. Организация и технология на отчетния процес 29

2.2. Счетоводно отчитане на безналичните разплащания в банките 32

2.2.1. Отчитане на разплащанията чрез директен трансфер 33

2.2.2. Отчитане на разплащанията чрез акредитивна форма 36

2.2.3. Отчитане на разплащанията чрез незабавно инкасо 41

2.2.4. Отчитане на разплащанията с чекове 44

2.3. Ефективност на разплащателните форми за участниците в разплащателния процес 48

2.4. Възможности за усъвършенстване на документооборота и отчитането на безналичните разплащания в банките 49

Заключение 51

Използвана литература 52


Увод

Уреждането на сметните взаимоотношения между фирмите в срок и съобразно закона е от голямо значение за заздравяване на финансовата дисциплина и повишаване ефективността на стопанската дейност в страната ни.

Парите опосредстват движението на стоково-материалните ресурси в стадиите на възпроизводствения процес в ролята си на всеобщ еквивалент и форма на стойността. Поради тази причина парите са били обект на разглеждане и анализиране от страна на почти всички икономически теории и школи.

Във връзка с уреждане на многобройните сметни взаимоотношения, възникващи между отделните фирми в националното ни стопанство, се извършват разнообразни и значителни на брой плащания. Много малка част от тях се реализират посредством разплащанията в брой, а останалата част се урежда безналично. Безкасовите плащания се осъществяват при строго спазване на нормативните актове, регламентиращи реда и начина на извършването им.

Изборът на темата е продиктуван от нейната актуалност - новите промени в нормативната уредба относно реда на разплащанията в България обвързани с промяната в икономическата среда (постепенното преодоляване на кризата, реализиране на растеж и определянето на България от страна на Европейския съюз като пазарна икономика и навлизането на новите технологии в ежедневието на обикновения българин. Безспорно ползването на компютри; системата БОРИКА; ПОС терминални устройства (банкомати); банкови карти, които доскоро у нас бяха само дебитни, но вече от края на 2002 г. в България Обединена Българска Банка въведе и “истински кредитна” карта; възможностите за разплащане по Интернет - e-pay и др. станали възможни изцяло благодарение на напредъка на науката и технологията.

Резултатът е видим - ускоряване на средното времетраене на банковите преводи, което благоприятства българският бизнес както вътре в страната, така и при външноикономическите й връзки.

Цел на настоящия магистърски проект е изследване на платежното посредничество в България. Във връзка с това се поставят за разглеждане следните задачи:

1) анализ на същността и ролята на платежното посредничество, в това число на характера на банковите разплащателни операции, както и на отделните форми на безналичните плащания и тяхната организация;

2) формиране на насоките за усъвършенстване на безналичните разплащателни операции в банките и тяхната ефективност;

3) анализиране на счетоводното отчитане на безналичните плащания в страната;


Заключение

Успоредно с промените в българското общество в посока на превъзмогването на икономическата криза и напредъка по преговорите с Европейския съюз по присъединяването на страната, през последните години се наблюдават положителни промени и в банковата система, в частност в безналичните електронни разплащания. Промените в нормативната уредба в посока на синхронизация с европейското право и технологичния напредък, направи достъпни и не особено скъпо изграждането на електронни разплащателни системи.

Успоредно с последните промени в нормативната уредба през 2002 г. бе формирана и новата Националната платежна система, включваща в себе си: система за обслужване на клиентски плащания, предназначени за изпълнение в определен момент (БИСЕРА);  система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната (БОРИКА);  система за обслужване на плащания по сделки с държавни ценни книжа;  система за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа;  система за брутен сетълмент в реално време RINGS.

Постижение в банковата ни история е и пускането на първата кредитна карта от ОББ.

Въпреки постигнатите положителни резултати, при осъществяването и счетоводното отчитане на безналичните разплащания банките се срещат с множество проблеми, на които следва да се търсят решения в близко и по-далечно бъдеще. Често срещани проблеми са липсата на квалифицирани кадри, с достатъчна мотивация и професионална отдаденост; необходимостта от периодична подмяна на технологичното оборудване, въвеждане на нови услуги и др.


Използвана литература

 1.  Манчев, Цв. и др., “Пари, банки и парична политика”, СУ “КЛ.Охридски”, С., 1998 г.
 2.  Меразчиев, В. “Банково счетоводство”, Свищов, 2002 г.
 3.  Младенов, М. “Пари, банки, кредит”, УИ “Стопанство”, С., 1998 г.
 4.  Радков, Р., В.Адамов, “Пари и банки”, Абагар, В.Търново, 1998 г.
 5.  Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, Тракия-М, С., 2000 г.
 6.  Стефанова, П., „Банки: вътрешни и международни плащания”, Тракия - М, С., 2000 г.
 7.  Стефанова, П., „Банките: рентабилност, ликвидност и капиталова адекватност”, С., 1994 г.
 8.  Закон за банките, обн. - ДВ, бр. 52 от 1997 г.; п.изм. в сила от 27.12.2002 г.
 9.  Наредба № 3 на БНБ от 27 юни 2002 г. за безналичните плащания и националната платежна система , обн., ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г., п.изм. в сила от 27.09.2002 г.
 10.  Наредба № 16 на БНБ от 2 март 1995 г. за плащанията с банкови карти, обн., ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.; п.изм.  в сила от 30.09.2002 г.
 11.   Mishkin Frederic, The Economics of Money, Banking and Financial Market, Haper Colling Publisher, 1992
 12.  Rose P.S., Money and Capital Markets, IRWIN, 1989


Дипломната работа е защитена през 2004 година и съдържа актуална статистическа информация, множество схеми и таблици.

Ключови думи: банково посредничество, посреднически операции, безналични разплащания, безкасови разплащания, директен трансфер, незабавно инкасо, чекове, акредитивна форма, разплащателен процес.


Търси за: банково посредничество | посреднически операции | безналични разплащания | безкасови разплащания | директен трансфер | незабавно инкасо | чекове | акредитивна форма

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker