Състояние на екотуризма в България в частност в национален парк "Централен Балкан".

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-04-06
Рейтинг:
3.25 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 84 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Туризъм
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (40KB)          Html format .Html (27KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

теоретични аспекти на развитие на екотуризма в България, състояние на туризма в България през прехода, същност и особености на екотуризма, стратегия и тенденции на развитие, развитие на екотуризма в национален парк "Централен Балкан",

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Задачата на настоящата разработка е свързана с изясняване в теоретически и практически пан същността на екотуризма като цяло и приоритетността му в развитието специално за нашата страна, като анализът включва основните насоки на изясняване възможностите и заплахите, стоящи през развитието на екологичен туризъм в страната не само от институционална, но и от икономическа, политическа и законодателна гледна точка. Същността на анализа включва целта на разработката, а именно да се определят основните направления на анализ и работа в този отрасъл на туризма с цел екологичният туризъм в България да стане привлекателен за туристите, както и да се създадат условия за неговото развитие и предпоставки за водещи позиции в средносрочен и дългосрочен план. В частност целта е де се разкрият тези тенденции, общи по тематиката и проблемите с туризма, като се анализира и разгледа развитието и тенденциите на развитие на екотуризма в Национален парк “Централен Балкан” с оглед практическо съпоставяне, анализиране на основни положителни насоки на развитието му, тенденции на развитие, потенциални заплахи и неблагоприятни тенденции на развитие, като на тази база да се определят и основните насоки на развитието на екотуризма като цяло в България.

Актуалността на тематиката се предопределя от водещите позиции на туризма в България през годините на прехода, както и положителните и благоприятни тенденции за развитието на основни форми на алтернативния туризъм и в частност на екологичния туризъм.

Методиката на анализа се изгражда на базата на теоретичните постановки по проблема, свързани най-вече с институционалните и законодателни предпоставки за развитието на туризма в България и в частност на екотуризма, като на тази база се анализира в конкретен обект – “Централен Балкан” като се прилагат основните методи и способи за ефективно управление на екотуризма в Парка и възможностите му (институционални, законодателни, икономически, природни, социални) за развитието и на алтернативни форми на туризъм.

Използваната литература включва актуална икономическа информация, относно спецификата на разглеждания проблем ( и като цяло за развитието на туристическата индустрия през прехода в България), статии и коментари в периодичния печат, както и интернет източници относно развитието на екотуризма в страната и в частност обща и конкретна информация за същността и особеностите на Национален парк “Централен Балкан”, както и становища на Министерството на регионалното развитие и околната среда; РИОС, неправителствени програми и донорски програми за развитието на екологичния туризъм в страната (стратегии на развитие, планове и преки финансирания по екологични проекти).

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек