Проблеми на технологията и организацията на данъчния контрол за системата или по отделни видове данъци.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-03-31
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(10 гласа)
Дължина: 100 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Счетоводство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (91KB)          Html format .Html (55KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

данъчен контрол, нормативна уредба; регламентация, изисквания на ЕС и МВФ, методи и техники; физически и юридически лица; ЗДДС, ЗОДФЛ; иституционална структура; данъчно-контролни органи;

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целите, които си поставяме с разработването на настоящата дипломна работа във връзка с данъчния контрол в България са обособени в няколко направления на анализ и разглеждане, с оглед по-обхватното анализиране на проблематиката като тенденции, особености и перспективи на развитие. Не липсва и личен коментар, актуални публикации, свързани с анализиране на данъчната обстановка през последните години и някои от промените в Данъчно процесуалния кодекс (ДПК) и други данъчни закони, имащи пряко или косвено отношение към развитието и усъвършенстването на данъчния контрол в България. Основните насоки на поставените цели са в следните направления, а именно:
- да се изясни теоретично и практически, свързано с икономическото положение в страната, същността и особеностите на данъчния контрол, както в цялостност, така и по отделни видове и отделни контролни органи в данъчната система (Сметна палата, Главна и териториални данъчни дирекции; Икономическа полиция и разузнаване и т.н);

- да се намерят общите характерни черти, както и отделните различия между данъчните системи и в частност данъчния контрол в България по отношение на страните-членки на Европейския съюз;

- да се определят като цяло правните насоки на данъчната политика и в частност при извършването на данъчни нарушения, злоупотреби; степен на развитие на сивата икономика и възможните причини за избягване на данъчните задължения – политически, икономически или чисто технически;

- да се изяснят методите и средствата за данъчен контрол, както и да се направи кратко резюме на основното определение за данъците и данъчната система, видове и характеристика на данъците (теоретичната част – първа глава от разработката е така структурирана, че да съответства на последващото практико-методическо разглеждане на данъчния контрол по отношение направените нарушения по отделните основни за страната ни закони и законодателни актове);

- във втора глава са поставени цели да се изяснят същността и особеностите на отделните контролни органи в страната като видове и компетенции, както и най-честите нарушения на ДПК; ЗОДФЛ, Закона за акцизите; ЗМДТ, ЗКПО и други;

- разгледани са и основни актуални постановки по поставения проблем във връзка с прехода от планова към пазарна икономика през последните години, както и общо политиката на Правителствата по отношение на създаването на ефективна данъчна система и данъчен контрол;

- целта е да се насочи вниманието при този практико-теоретичен анализ на възможностите за развитие на ефективна контролна данъчна система, пречките и трудностите пред нея, както и основните тенденции, свързани с предстоящи и текущи изменения на някои от данъчните закони;

- целта е и да се посочат конкретни грешки на прехода, свързани с изграждането на ефективна данъчна система и ефективен контрол по отношение намаляването на т.нар. сив сектор на икономиката (който в отделни звена и отрасли е по-голям от реалния сектор и това е твърде обезпокоително, тъй като тенденциите не са към намаляването му, а напротив – през последните години се забелязва нарастване на сивия сектор в определени зони на икономиката). Причините могат да се търсят както комплексно в общото политическо и икономическо управление на страната, но и така също в конкретни данъчни закони и пропуски в така изградената данъчна система.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек