Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет в предприятие с нестопанска цел. Български пощи ЕАД.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2005-11-15
Рейтинг:
2.8 1 2 3 4 5
(30 гласа)
Дължина: 67 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Счетодство и контрол.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (69KB)          Html format .Html (46KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

теоретични и правни аспекти на годишното счетоводно приключване, етапи, пример с предпиятие с нестопанска цел (Български Пощи ЕАД).

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

По своята същност годишното счетоводно приключване е процес на обобщаване и логическо преобразуване на информацията от текущото счетоводно отчитане и на създаване на резултатната счетоводна информация за цялостната дейност на предприятието за отчетната година за нуждите на нейните потребители. Носител на тази информация е годишният счетоводен отчет. Работата във връзка с разработването на ГСО има условно-постоянен, рутинен характер, тъй като се прави преход от текущо към периодично отчитане на състоянието на предприятието към 31 декември - датата, към която се съставя отчетът, съгл. чл.39, ал.1 от Закона за счетоводството. Независимо от това през последните години се създаде известна традиция в резултат на настъпили промени в законодателството ни, касаещи системата на счетоводството,да възникват някои специфични проблеми.

Тези специфични проблеми изискват и ежегодно насочване на вниманието на счетоводителите в определени аспекти, за да се приложи на практика регламентът на чл.39, ал.2 от Закона за счетоводството и в НСС 1 Представяне на счетоводните отчети, а именно, че “счетоводният отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, полученият финансов резултат и промените в паричните потоци”.

Настоящата дипломна работа показва основните акценти при годишно счетоводно приключване в предприятие с нестопанска цел.

Основна цел на дипломната работа е да се анализират практическите особености на годишното счетоводно приключване на предприятията с нестопанска цел. Анализът се извършва на база теоретичните постановки и законовите изисквания в тази област на счетоводството.

Във връзка с поставената цел, си поставям за задача да извърша следните изследвания на:

1. Теоретичните и правни аспекти на годишното счетоводно приключване

2. Етапите на годишно счетоводно приключване

3. Практическите елементи на процеса в предприятие с нестопанска цел.

При разработване на темата са използвани разнообразни теоретични източници, законови и под законови нормативни актове и предоставена ми от организацията вътрешна информация.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.64 сек