Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Магистърски проект

НА ТЕМА:

Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет в предприятие с нестопанска цел. Български пощи ЕАД

гр. София, 2005г.


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 4

ГЛАВА І. ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 6

1. Изходни предпоставки за годишно счетоводно приключване и разработване на ГСО. 6

2. Подготовка на годишното счетоводно приключване. 9

3. Формиране на счетоводната информация за финансовия резултат на дружеството. 12

4. Данъчно преобразуване на финансовия резултат 18

5. Същност и съдържание на годишния счетоводен отчет. 24

ГЛАВА II. ЕТАПИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 26

1. Инвентаризиране на активите и пасивите 26

2. Преоценяване на активите и пасивите 29

3. Допълнително уточняване на действителната наличност на ресурсите на предприятието и на финансовия резултат за отчетния период 35

4. Уточнявана и обобщаване на разходите за основна и спомагателна дейност и калкулиране на себестойността на създадените изделия и на извършените работи и услуги. 37

5. Установяване на оборотите по разходи за организация и управление и разходи за продажба на продукция и отчитането на тези разходи по направление. 39

6. Уточняване размерът на финансовите и извънредните разходи и приходи за отчетния период 41

7. Установяването на финансовия резултат от дейността 42

8. Подготовка за съставянето на отчета за приходите и разходите 44

9. Данъчно преобразуване за определяне на данъчната печалба или загуба 45

10. Съставяне на окончателната оборотна ведомост за синтетичните сметки 46

ГЛАВА III. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 47

1. Обща характеристика 47

2. Етапи на годишното счетоводно приключване 49

3. Характеристика на счетоводната система за отчетност 61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 67

Откъси

.................................

УВОД

По своята същност годишното счетоводно приключване е  процес на обобщаване и логическо преобразуване на информацията от текущото счетоводно отчитане и на създаване на резултатната счетоводна информация за цялостната дейност на предприятието за отчетната година за нуждите на нейните потребители. Носител на тази информация е годишният счетоводен отчет. Работата във връзка с разработването на ГСО има условно-постоянен, рутинен характер, тъй като се прави преход от текущо към периодично отчитане на състоянието на предприятието към 31 декември - датата, към която се съставя отчетът, съгл. чл.39, ал.1 от Закона за счетоводството. Независимо от това през последните години се създаде известна традиция в резултат на настъпили промени в законодателството ни, касаещи системата на счетоводството,да възникват някои специфични проблеми.

Тези специфични проблеми изискват и ежегодно насочване на вниманието на счетоводителите в определени аспекти, за да се приложи на практика регламентът на чл.39, ал.2 от Закона за счетоводството и в НСС 1 Представяне на счетоводните отчети, а  именно, че “счетоводният отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, полученият финансов резултат и промените в паричните потоци”.

Настоящата дипломна работа показва основните акценти  при годишно счетоводно приключване в предприятие с нестопанска цел.

Основна цел на дипломната работа е да се анализират практическите особености на годишното счетоводно приключване на предприятията с нестопанска цел. Анализът се извършва на база теоретичните постановки и законовите изисквания в тази област на счетоводството.

Във връзка с поставената цел, си поставям за задача да извърша следните изследвания на:

 1.  Теоретичните и правни аспекти на годишното счетоводно приключване
 2.  Етапите на годишно счетоводно приключване
 3.  Практическите елементи на процеса в предприятие с нестопанска цел.

При разработване на темата са използвани разнообразни теоретични източници, законови и под законови нормативни актове и предоставена ми от организацията вътрешна информация.


ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

1. ИЗХОДНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ГСО

Отчитането на дейността на предприятието е непрекъснат процес във времето, като чрез счетоводната информация динамично и статично се характеризира финансово-икономическото състояние на предприятието.

За задоволяване на информационните потребности на управлението и на външните потребители (акционери, клиенти, персонал, държавни органи и др.) е необходимо на определени периоди от време многобройните и разнообразни данни, отразени чрез системата на счетоводните сметки, да бъдат сведени до определен брой обобщени показатели, характеризиращи имущественото и финансовото състояние на предприятието и постигнатия финансов резултат за отчетния период. Същевременно трябва да се извърши проверка за пълнотата и правилността на счетоводните записвания. Този етап от счетоводно - отчетния процес, от цялостната счетоводно - контролна работа в предприятието се нарича периодично счетоводно приключване. Той е свързан главно с използването на методологичните елементи сводка на отчетните данни и балансово обобщаване на счетоводната информация.

В зависимост от периода, за който се отнася, периодичното счетоводно приключване може да бъде месечно, тримесечно (съответно шестмесечно, деветмесечно) и годишно. Периодичността в рамките на годината се определя от ръководството на предприятието в зависимост от нуждите на управлението.

Годишното приключване е завършващ етап на счетоводно- отчетната работа за отчетния период (годината). По своята същност то представлява подробен и задълбочен преглед - отчет и анализ на цялостната едногодишна дейност на предприятието. Като етап от счетоводно - отчетната работа, годишното приключване е комплекс  от взаимно свързани отчетни изчислителни работи и процедури, които се извършват в определена последователност. [1,374].

С оглед на практическото реализиране на целите, които си поставяме с разработването на ГСО е необходимо да се имат предвид следните предпоставки:

1.1. Законови предпоставки

1.2. Под законови нормативни актове

Правилник за прилагане на ЗДДС, Наредба №4 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти, Наредба за командировките в страната, писма и указания, свързани със счетоводното, данъчното и търговско законодателство и др.

1.3. Методологични предпоставки - когато се разработва годишният счетоводен отчет на предприятието се има предвид:

1.4. Методични предпоставки

Те се коренят в начина на осъществяване на прехода от текущо към периодично счетоводно отчитане и от необходимостта от последователно прилагане на един или друг методологичен принцип. Те се определят и от етапите, характеризиращи посочения преход. Методичните предпоставки, съчетани с методологичните и законовите, на практика ни позволяват да систематизираме обхвата и съдържанието на отделните видове работа, при структуриране на етапите, относно разработването на годишния счетоводен отчет в определена логическа последователност.

........................

ГЛАВА III. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Български пощи ЕАД, като национален оператор гарантира предоставянето на пощенски универсални услуги, спазвайки принципите за равен достъп на всички потребители до пощенската мрежа, независимо от географското положение при достъпни цени.

"Български пощи" е акционерно дружество със 100% държавно имущество и едностепенна форма на управление. Едноличен собственик на капитала на дружеството е държавата. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения. В негова компетенция е да избира членовете на съвета на директорите да сключва с тях договори за управление на дружеството.

"Български пощи" ЕАД е национален пощенски оператор със следния предмет на дейност: изграждане, използване и поддържане на националната пощенска мрежа; предоставяне на вътрешни и международни пощенски услуги; парично- преводна и разплащателна дейност; отпечатване и разпространение на пощенски марки и документални книги под контрол; отпечатване на ценни книжа, съобразно лиценз, получен от Министерство на финансите разпространение на печатни издания; информационни услуги; представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; търговска, маркетингова и производствена дейност за пощенските съобщения; други дейности незабранени със закон.

"Български пощи" ЕАД поддържа пощенска мрежа, която обхваща цялата територия на Република България с население 8 459 812 жители и 5 336 броя населени места.

Стратегията за развитие на пощенските съобщения в България има за цел да осигури предоставяне на съвременни пощенски услуги с високо качество и висока степен на удовлетворяване нуждите на клиентите, което ще доведе до пазарно ориентиране на националния пощенски оператор - “Български пощи” ЕАД - и модернизиране на пощенската инфраструктура

Структурата на Централното управление на БП ЕАД е:

{ГРАФИКА}

Глобални цели:

развитие на сътрудничеството с международни европейски и световни пощенски организации, като основа за бъдещо интегриране на националния пощенски сектор към европейския и световен пощенски пазар.

пълно задоволяване потребностите на населението и държавата от пощенски услуги с високо качество.

навлизане на чуждестранни инвестиции при осигурено равноправно участие на националния капитал.

……………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отнесено към управлението счетоводството възниква, за да задоволява неговите потребности от специфичен вид информация. То е обособено като функционално структурно звено - подсистема на управляващата система и се развива непрекъснато в съответствие с потребностите на управлението от счетоводна информация. Връзките и зависимостите на счетоводството от управлението са многоаспектни и постоянни.

Изтъкват се две функционални качества на счетоводството като практическа дейност- информационна и контролна функция на управление дейността на предприятието. Може да се каже, че то като контролна система има по-голяма традиция и достижения, отколкото като информационна система. Контролът като функция и по-точно като под функция на счетоводството е заложен в неговата информационна същност, произтича от изискването за точност и обективност на счетоводната информация и е една от качествените му характеристики.

Именно в този аспект произтича важността на въпроса за изграждане на ефективен и точен модел на годишно счетоводно приключване в предприятията с нестопанска цел. Както се вижда от дипломната работа този въпрос е от изключително значение за цялостното функциониране на всички дейности в организацията.

В разглежданата бюджетната организация препоръчвам да се обърне по- голямо внимание на:

1. Организацията на отчитането на продукцията и стоките във връзка с провеждане на годишното приключване. Да се разпредели работата между счетоводството и техническите служби, като последните оказват пълно съдействие и разбиране на сериозността на проблема.

2. Отчетността на отделни КА:

3. Контрола на продукцията и стоките следва да се извършва по- прецизно и да се оформят всички документи при бракуване и унищожаване на активи.

5. Не на последно място трябва да се обърне внимание на прецизното текущо отчитане на продукцията и стоките, което е предпоставка за коректно годишно счетоводно приключване.

Принципът за предимството на съдържанието пред формата е израз на свободата на счетоводителите да прилагат своите преценки относно съдържанието на стопанските операции, т.е. на правото им на професионално отсъждане. В крайна сметка нарушаването на предпазливостта тук също води до нарушаване на вярното и честно представяне и до ограничаване свободата на счетоводителите за професионално отсъждане. Основните опасения по отношение на тази свобода са за субективизъм, който може да бъде избегнат, когато същността на стопанските операции се търси и тълкува в духа на основните (общоприети) счетоводни принципи, както и разбира се при наличието на професионализъм и чувство за отговорност у счетоводителите.

Изводът от казаното е, че контролът като функция се съдържа в счетоводството. По отношение на управлението счетоводството няма качеството на контролна функция. От гледна точка на управлението на предприятието счетоводството има само качеството информационна функция на неговото управление. По технология, присъща само на него, се събира, обработва и натрупва информация, която се отнася не само до активите и пасивите, но и до стопанските процеси и операции, които са съдържание на техния кръгооборот и изразяват вида и характера на измененията в самите активи и пасиви и в стойността им към даден момент.

………………………

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Генов, Г., Т. Тошев, Д.Спасов и др., “Обща теория на счетоводството”, ИК “Галактика”, Варна, 1991г.
 2.  Дурин, Желязков, Справочник по счетоводство, ФорКоп, 1991г.
 3.  Душанов,Ив., “Обща теория на счетоводството”,София, 1998г.
 4.  Златков, Ив., Счетоводство на предприятията на бюджетната сфера, София, 1998г.
 5.  Меразчиев,В., Г.Баташки,Бюджетно счетоводство, Свищов, 2002г.
 6.  Николова,Д.,Бюджетно счетоводство,София, 2002г.
 7.  Спасов, Д., и др., Обща теория на счетоводната отчетност, Свищов, 1982г.
 8.  Тотев, Т.,Счетоводна отчетност в условията на икономическия подход, Варна, 1983г.
 9.  Единен класификатор на основните средства - Комитет по единна система за социална информация при Министерски съвет, София, 1984г.
 10.  Закон за общинските бюджети, ДВ., бр.53 от 1998г.
 11.  Закон за устройството на държавния бюджет, Д.В., бр. 67 от 1996г.
 12.  Национални счетоводни стандарти, Национален сметкоплан, Закон за счетоводството, Нова звезда, София, 2002г.
 13.  Сметкоплан на бюджетните предприятия (с ръководство за прилагането ме), писмо № БДС 07/09.02.2003г. на министъра на финансите.

…………………………

Темата е изготвена 05.2005

Темата съдържа 1 графика и множество таблици

Посочени за 13 източника на информация


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker