Всички разработки

Пълен списък на всички теми в архива подредени по дата на добавяне в низходящ ред.

1201. Маркетингова философия на STADA Pharma International (дипломна работа)

1202. Военните разходи и икономическия растеж (курсова работа)

1203. Финансов анализ на фирма (курсова работа)

1204. Проучване пазара на почистващи и перилни препарати (курсова работа)

1205. Брандинг на фирма “Youth” (курсова работа)

1206. Местно самоуправление и местна администрация – понятие и обща характеристика (курсова работа)

1207. Разработване на промоционална стратегия за навлизане на пазара на туристическа агенция „TSD” (курсова работа)

1208. Маркетингова характеристика на “Арома” (курсова работа)

1209. Глобализация и конкуренция (курсова работа)

1210. Възникване и развитие на гражданското право (курсова работа)

1211. Планиране и прогнозиране на фирмена стратегия (казус)

1212. Стратегия за сигурност на младежи над 18 годишна възраст, напускащи домове (курсова работа)

1213. Данъчна политика – тенденции, състояние (казус)

1214. Екологичен туризъм в България: същност и особености (курсова работа)

1215. Инвестиционен проект за създаване на КК “Шкорпил” (курсова работа)

1216. Урбанизация на град Пещера (курсова работа)

1217. Маркетингова диагностика на фирма „Цифрови системи” ООД - Варна (курсова работа)

1218. Нетрадиционни форми на дистрибуция – лизинг, франчайзинг, интернет дистрибуция (курсова работа)

1219. Управление на възнагражденията и мотивация на персонала в супермаркет “Изток-Стил” - Варна (курсова работа)

1220. Стимулиране на персонала (курсова работа)

1221. Вътрешен маркетингов одит на фирма “Фаянс 2000” АД – София (курсова работа)

1222. Разработване на рекламна кампания за въвеждане на Holsten на пазара (курсова работа)

1223. Разработване на рекламна кампания за въвеждане на Surecheck на пазара (курсова работа)

1224. Единство и различия между Управленско и Финансово счетоводство (курсова работа)

1225. САЩ след Втората световна война (курсова работа)

1226. Рефинансиране (курсова работа)

1227. Стрес при критични инциденти. Същност. Управление. (курсова работа)

1228. Застраховка “Злополука” (курсова работа)

1229. В кои случаи при развод съпружеската имуществена общност не се дели по равно? (казус)

1230. Убийството на писателя Георги Марков в Лондон (курсова работа)

1231. Дисидентството в България (курсова работа)

1232. Разработване на рекламна кампания за въвеждане на Bacardi на пазара (курсова работа)

1233. Макроикономическа политика на България (реферат / доклад)

1234. Априлският пленум на ЦК на БКП (1956 г.) (курсова работа)

1235. Отношението на българина към политическия живот и политиците в България (ЕСИ) (курсова работа)

1236. Подбор и реподбор на курсантите в Академията на МВР (курсова работа)

1237. Анализ на застрахователния пазар в България по застраховка "Злополука" (курсова работа)

1238. Конформизъм и подчинение (курсова работа)

1239. Мотивационна регулация на поведението (курсова работа)

1240. Разработка на система от балансирани показатели за ефективност на туристическо предприятие (дипломна работа)

1241. Банкови продукти и услуги за фирмени клиенти (по примера на Обединена българска банка, Първа Инвестиционна банка, Райфайзенбанк – България) (магистърски проект)

1242. Изграждане на екологична стратегия за управление на промишлените отпадъци в оловно-цинков комбинат – гр. Кърджали (курсова работа)

1243. Проблемът с престъпността, отразяван в българските средства за информация (курсова работа)

1244. Функции на съвременната държава (есе)

1245. Право на Европейския съюз (курсова работа)

1246. Теория на относителността (казус)

1247. Емпирично изследване на обществени нагласи към рекламата (курсова работа)

1248. Привличане чуждестранни преки инвестиции с оглед повишаване на конкурентноспособността на предприятия в сферата на индустрията (курсова работа)

1249. Свободно движение на хора - европейският социален модел (курсова работа)

1250. Финансов анализ на “Балканкарподем” ООД (курсова работа)

1251. Анализ и оценка на състоянието на маркетинговата дейност на финансовата институция – банка ДСК (курсова работа)

1252. Община Тополовград – Общински план за развитие за периода 2007 – 2013 г. (дипломна работа)

1253. Специфични особености в маркетинга на фармацевтични продукти (магистърски проект)

1254. Проблеми на фискалната децентрализация (дипломна работа)

1255. Офис планиране в обслужващата сфера на принципа на фирма за недвижими имоти „Адрес” (дипломна работа)

1256. Гражданство в Европейския съюз (реферат / доклад)

1257. Право на Европейския съюз (курсова работа)

1258. Държавна Администрация. Органи и структури (дипломна работа)

1259. Центровете на силата – САЩ, Китай и Русия (реферат / доклад)

1260. Установяване на отношението на потребителите към застрахователните услуги на ДЗИ в гр. София (курсова работа)

1261. Мониторинг и аварийно-възстановителни работи при пожари (реферат / доклад)

1262. Възникване на държавата – история на развитие (реферат / доклад)

1263. Практическа методология в процеса на подбор и обучение на човешките ресурси (По примера на хотел „Женева” гр. София) (дипломна работа)

1264. Управление на риска в рекламната дейностна принципа на рекламно-издателска къща “Персонал Консулт” ООД (курсова работа)

1265. Обществен избор и фискална политика (курсова работа)

1266. Външнотърговски сделки. Външнотърговски стокообмен между Р. България и Р. Франция (курсова работа)

1267. Стратегия за подобряване системата за отглеждане и възпитаване на децата без родителски грижи (курсова работа)

1268. Управление на продажбите във фирма “Соф - Декор” ООД - София (курсова работа)

1269. Правно-нормативна характеристика на системата за събиране на държавни вземания (дипломна работа)

1270. Реализация на предприемачески проект в туристическата индустрия (курсова работа)

1271. Компютърни вируси. Структура, видове, защита от компютърните вируси (реферат / доклад)

1272. Земетресения (курсова работа)

1273. Защитата на класифицираната информация (реферат / доклад)

1274. Нарушения на принципите и нормите на международното хуманирарно право (реферат / доклад)

1275. Развитие на въоръжените сили на Европейския съюз (реферат / доклад)

1276. Тероризмът – причина или следствие в международната сигурност (курсова работа)

1277. Българският национален въпрос между двете Световни войни (курсова работа)

1278. Счетоводно отчитане и одит на социалните разходи в предприятието. На примера на производствена фирма “Аркус-Стил” АД - Пловдив (дипломна работа)

1279. Счетоводно отчитане и одит на приходи и разходи в стопанското предприятие. По примера на фирма “АБ Арго” АД - София (дипломна работа)

1280. Свободни безмитни зони (курсова работа)

1281. Мотивацията като психологически феномен, присъщ на човека (курсова работа)

1282. Анализ на ефективността на фирма “Елиад” ООД - София (курсова работа)

1283. Конкурентните позиции на българската икономика в сравнителен план със страните от ЕС (курсова работа)

1284. Възможности за развитие на туристическия потенциал на о. Крит (дипломна работа)

1285. Лобизъм и лобиране в ЕС (курсова работа)

1286. Анализ и решения по примера на маркетингово изследване потребителските панели на “Нестле” АД България (курсова работа)

1287. Стопански туризъм на България (реферат / доклад)

1288. Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините (дипломна работа)

1289. Данък върху работната заплата - теоретични аспекти на анализа (курсова работа)

1290. Конфликтът като социално явление (курсова работа)

1291. Нарушения на принципите и нормите на международното хуманирарно право (реферат / доклад)

1292. Франция: Проучване на страна (реферат / доклад)

1293. Публичната администрация като наука, дисциплина и практика (курсова работа)

1294. Социологичният метод в управлението на малки групи в здравеопазването (курсова работа)

1295. Стандарти ISO (курсова работа)

1296. Основни проблеми, които се решават с помощта на Комуникационната политика в една от най-големите фармацевтични компании на българския пазар Актавис АД (магистърски проект)

1297. Сигурност на ЕС (курсова работа)

1298. Формиране на Единна европейска валутна система. Въвеждане на Еврото като единна разплащателна единица (курсова работа)

1299. Логистични решения на отделните фази на материалните потоци (курсова работа)

1300. Бизнес план на фирма „Вали Компютърс” ООД за периода 2008 - 2012 г. (курсова работа)

1301. Стратегии според жизнения цикъл на предприятието (реферат / доклад)

1302. Придобиване на нови транспортни самолети за нуждите на българските ВВС (казус)

1303. Колективно трудово договаряне (на примера на отрасъл “Средно образование”) (дипломна работа)

1304. Логистични разходи (курсова работа)

1305. Теоретичен анализ на валутните режими (курсова работа)

1306. Управление на продажбите на фирма "Ивел" ООД - гр. Добрич и насоки за увеличението им (дипломна работа)

1307. Стратегически контрол върху риска при изпълнение на иновационни проекти (курсова работа)

1308. Заплахи за националната сигурност (реферат / доклад)

1309. България и Словения – икономически и политически отношения (курсова работа)

1310. Финансови условия по външно-търговските сделки (курсова работа)

1311. Валери Петров (курсова работа)

1312. Три неща, които ме впечатлиха от лекциите и литературата – за успешността в политиката и за адекватността на медиите в изборна ситуация (есе)

1313. Световни системи за сигурност. Развитие на ООН. (реферат / доклад)

1314. Стратегия за националната сигурност (курсова работа)

1315. Сравнение между "Часът на Милен Цветков" и "Искрено & Лично" (курсова работа)

1316. Интерактивна журналистика и блогове. Телевизионна и радио журналистика в уеб формат. Графичен дизайн и оптическа журналистика (курсова работа)

1317. Демография и демографски тенденции (курсова работа)

1318. Модел на архивна система. Избор на архивна система. Реализация на системи за съхранение на информация (курсова работа)

1319. Вътрешнофирмено обучение на човешките ресурси. На примера на International Asset Bank (магистърски проект)

1320. Заетост и безработица в България (курсова работа)

1321. Връзки и зависимости на социалната политика на България със социалните процеси в ЕС (курсова работа)

1322. Икономика на третата вълна (по Ал. Тофлър). Очертания на разумния икономически растеж (курсова работа)

1323. Организация на управлението на кризи (курсова работа)

1324. Действия при управление на кризи (курсова работа)

1325. Корупцията (курсова работа)

1326. Ценова политика и ценообразуване на акционерно дружество (курсова работа)

1327. Политическата промяна в Източна Европа (есе)

1328. Горски пожари (курсова работа)

1329. Опитите на българската външна политика за защита на националните малцинства в съседни държави в периода от 1912 г. до 30-те години на ХХ век (курсова работа)

1330. Данъчен контрол върху доходите на физическите лица от извънтрудови правоотношения (реферат / доклад)

1331. Съвременна политическа система на Бразилия (реферат / доклад)

1332. Неформалната икономика/критерии, видове, методи за изследване/ (реферат / доклад)

1333. Квалиметрия - методи за количествена оценка на качеството (курсова работа)

1334. Нива на управление на ЕС. България и ЕС. Административна реформа (реферат / доклад)

1335. Анимация в туризма (курсова работа)

1336. Невербалното поведение на Франклин Делано Рузвелт като човек и политик (реферат / доклад)

1337. Екосистеми на българските реки (курсова работа)

1338. Косовският проблем – трагедия по сръбски (реферат / доклад)

1339. Развитие на културния туризъм в България. Насоки за кандидатстване за финансиране по Програма ФАР – икономическо и социално сближаване (курсова работа)

1340. Иновационен процес в предприятието (реферат / доклад)

1341. Утвърждаване на сръбската национална доктрина в навечерието на края на Югославската федерация (1981 - 1992) (курсова работа)

1342. Същност, възникване и особености на юридическите лица (курсова работа)

1343. Човешки ресурси – набиране, подбор, използване, обучение и мотивация (реферат / доклад)

1344. Интеграцията на балканите в епохата на глобализация – предпоставка за интеграцията им с Европейския съюз (курсова работа)

1345. Франчайзингът като политика по трансфер на знания и фирмена практика (курсова работа)

1346. Реформите в Османската империя през XIX в. и отражението им върху икономическото развитие на българското християнско население (курсова работа)

1347. Маркетингово проучване на верига сладкарници Неделя (курсова работа)

1348. Подходи и техники използвани от работодателите при наемане на работна сила (реферат / доклад)

1349. Естетически изисквания към работната среда - ОФИСЪТ (курсова работа)

1350. Типология на ценностните системи на съвременните българи (реферат / доклад)

1351. Офсетни операции и тяхното приложение в България (курсова работа)

1352. Актуални проблеми и приоритети на България. Развитие на транспортната инфраструктура (курсова работа)

1353. Настойничество и попечителство (курсова работа)

1354. Характеристика на изпълнителната власт (курсова работа)

1355. Предимства и недостатъци на бързото присъединяване към Еврозоната (есе)

1356. Проблемът “Детски труд” (курсова работа)

1357. Планиране на стоковия бюджет на търговията на дребно (курсова работа)

1358. Състояние, ефективност и перспективи за развитие на кооперативния туризъм в България (магистърски проект)

1359. Същност и обхват на международните митнически конвенции (дипломна работа)

1360. Реинженеринг на фирма „Примо” ЕООД чрез въвеждане на Система за управление на качеството по стандарта на ISO 9001:2000 (курсова работа)

1361. Конфликти и кризи в предприятието (реферат / доклад)

1362. Анализ на фирма и нейните конкуренти (казус)

1363. Възникване и развитие на либерализма (курсова работа)

1364. Великата китайска стена – опит за защита на китайската общност (реферат / доклад)

1365. Проучване за цялостна оценка на заведенията за бързо хранене (курсова работа)

1366. Предмет и обект на счетоводството. Предприятието – основно звено за осъществяване на счетоводството. Същност на предмета и обекта на счетоводството. Класификация на обектите на счетоводството (курсова работа)

1367. Кризисни интервенции – фазите на кризисните интервенции (реферат / доклад)

1368. Анализ на надеждността на превозвания процес в участъци от железопътната мрежа (дипломна работа)

1369. Статистика в маркетинга. Използване на статистически методи в маркетинговото проучване (курсова работа)

1370. Организиране и планиране на туристическо пътуване с обща цена “България – манастири и стари занаяти” (курсова работа)

1371. Маркетингова комуникационна стратегия на фирмата – на примера на фирма „Х” (магистърски проект)

1372. Управление на регионалната политика на ЕС (магистърски проект)

1373. Маркетингов анализ на фирма (курсова работа)

1374. Разработване на маркетингова стратегия на „NOKIA Мобилни телефони – България“ (курсова работа)

1375. Маркетингова политика на банките /на примера на Банка ДСК / (магистърски проект)

1376. Социално осигуряване на фирмата (реферат / доклад)

1377. Изграждане на имиджа на нова винарска изба посредством ресурсите на PR технологията (реферат / доклад)

1378. Управление на валутния риск и счетоводно отчитане (дипломна работа)

1379. Управление на персонала в съвременните търговски банки (курсова работа)

1380. Философската система на Хегел (курсова работа)

1381. Закрила на интелектуалната собственост и ролята й в развитието на бизнеса (курсова работа)

1382. Анализ, проблеми и бъдещо развитие на селското стопанство в община Пазарджик (дипломна работа)

1383. 21 век със стари и нови демографски промени (дипломна работа)

1384. Проектиране на компютъризирана система за автоматизиране на дейностите във фирма “Травел & Рент” (курсова работа)

1385. Човешки фактори в примитивната икономика (реферат / доклад)

1386. Конкурентноспособността на българската икономика (казус)

1387. Административната реформа в България – цел на държавната политика (дипломна работа)

1388. Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички (курсова работа)

1389. Проектиране на информационна система на звено ВиК във фирма "Албена 2000" (курсова работа)

1390. Здравословни и безопасни условия на труд/по примера на Интраком България АД (ICM BG)/ (дипломна работа)

1391. MS Word (курсова работа)

1392. Aвтоматизирана информационна система за изследване на резултатите от обучението на специалисти по Информатика в ИУ Варна (курсова работа)

1393. Варианти за избор на методи за осъществяване на преки задгранични инвестиции (казус)

1394. Мотивация на персонала във фирма „Меридиан” ООД – град Пловдив (дипломна работа)

1395. Външноикономически връзки (курсова работа)

1396. Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея (реферат / доклад)

1397. Организационна диагностика на “Херти” ООД - Шумен (курсова работа)

1398. Организационна култура в „Некском” ЕАД (курсова работа)

1399. Тарифни и нетарифни ограничения в международната търговия (курсова работа)

1400. Дълготрайни активи на фирмата – характеристика, осигуреност, използване и ефективност (курсова работа)

Най търсено в архива!

 
Време за зареждане: 0.92 сек