Анализ, проблеми и бъдещо развитие на селското стопанство в община Пазарджик

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-04-23
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 60 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Агробизнес
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (227KB)          Html format .Html (111KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

екологично състояние, природо-географска характеристика, околна среда, зелена система, урбанизация и структуриране, икономическо развитие, земеползване и селско стопанство, земеделски земи, горски фонд, селскостопанско производство

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Селското стопанство е важен отрасъл на националното стопанство. То се отнася към първичния сектор на стопанството.
Решава хранителния баланс и продоволствения проблем на населението. Изпълнява не само икономическа, но и важна социална роля. Осигурява хранителните продукти на населението (за директна консумация на плодове и зеленчуци и чрез продукти, преработени от отраслите на хранително-вкусовата промишленост), суровини за хранително-вкусовата, текстилната, трикотажната, шивашката, кожаро-кожухарската и обувната промишленост. Голяма част от селскостопанските продукти се изнасят в други страни.

Селското стопанство също така е и голям потребител на промишлени стоки. Значителна част от материално-техническата база на селското стопанство се създава от промишлеността - машини, съоръжения, химически средства, горива и т.н.

Селското стопанство се отличава с няколко характерни особености:
1. Земята е основно средство за производство. Размерът на земята, нейното плодородие, химически състав и замърсеност са важни фактори, влияещи върху селскостопанското производство и производителността на труда.
2. В селското стопанство производствените процеси са тясно свързани с биологичните закони, защото се работи с живи организми. Използването на растения и животни при селскостопанското производство обуславя по-бавни темпове на развитие, отколкото в промишлеността. Вегетационният период при земеделските култури и ембрионалния период на селскостопанските животни не могат да бъдат премахнати или силно намалени, за да се ускори производственият процес.
3. Растениевъдството има сезонен характер. Тя оказва влияние върху концентрацията и специализацията на производството.
4. Важна особеност на селското стопанство е, че то, за разлика от промишлеността, има повсеместно географско разпространение.
Върху развитието и географското разпространение на растениевъдството голямо влияние оказват климатът и водите.
5. Докато при преработването на суровини от промишлеността обикновено съотношението между суровина и готова продукция е 2:1, 3:1, 5:1, то при растениевъдството съотношението е обратното – от малко семена се получава по-голяма готова продукция или съотношението е 1:5 , 1:10 , 1:25 , 1:100 и т.н.

С разработването на дипломната си работа си поставяме за цел да анализираме състоянието, проблемите и перспективите на селското стопанство в община Пазарджик. Голямо внимание е обърнато и на екологичното състоянието на региона. За изпълнението на дипломната работа си поставяме за разрешаване следните задачи:
- Да направим природо-географска характеристика на общината
- Да анализираме екологичното състоянието в общината
- Да направим социално-икономическа характеристика на общината
- Да анализираме състоянието и развитието на селското стопанство в общината
- Въз основа на направения анализ да посочим перспективите за развитие на селското стопанство и екологията в община Пазарджик

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек