Анализ и оценка на персонала във Фирма "Акваполис" ООД - гр. Варна и възможности за неговото усъвършенстване

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-04-09
Рейтинг:
3.5714 1 2 3 4 5
(7 гласа)
Дължина: 90 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Специалност: Икономика на търговията
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (89KB)          Html format .Html (53KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

анализ на персонала, оценка на персонала, мотивация на персонала, управление на човешките ресурси, подбор на персонала, планиране на персонала, формиране на персонала, оценка и възнаграждения, функции и дейности в управлението, развитие на човешките ресурси, система за управление на човешките ресурси, количествено и качествено развитие на персонала, междуличностни отношения, стимулиране на персонала

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В настоящата дипломна работа бяха изследвани основните проблеми, свързани с управлението на персонала на фирма “Акваполис”ООД – гр. Варна. Разгледана е използваната във фирмата система за управление на персонала, както и въпросите, свързани със състоянието, измененито и тенденциите на развитие на числеността, движението и структурата на персонала, използването му на база производителност на труда, изменението на средствата за заплащане на труда и индивидуалната работна заплата, като и влиянието на основни фактори върху изменението им.

От извършения анализ могат да се направят следните изводи:
- за периода 2003 – 2006 г. се наблюдава изменение на числеността на персонала във фирмата. Очертава се тенденция към увеличаването й с всяка изминала година като общо за периода персоналът във фирмата е нарастнал с 15 души.
- във връзка с икономическата обстановка в страната през изследваните години, текучеството във фирмата не е малко, но това й позволява да подбере “точният” за постигането на набелязаните от нея цели персонал.
- в качествено отншение преобладава персоналът на възраст до 25 години, като средната възраст е около 23 години. Около 52% от заетите са със средно образование и стаж по-малък от 5 години.
- общо за изследвания период се наблюдава увеличаване на производителността на труда като най-висока е тя през 2006г. Основна причина за това е рязкото увеличаване на броя на посетителите за 2006г спрямо 2003г.
- в резултат на добрите постигнати резултати през годините се увеличава и размера на средствата за заплащане на труда.

Индивидуалната работна заплата също се увеличава.

Ръководството трябва да обърне внимание на следните препоръки, свързани с подобряване управлението на персонала:
- прилагане на нови методи за набор и подбор на персонала с цел привличане на най-подходящия за изпълнението на дадена задача кандидат;
- поддържане на високата производителност на труда чрез прилагане на ефективна програма;
- въвеждане на нови, по-ефективни и по-точни системи за оценяване на отделното работно място и на индивидуално вложения труд, с цел подобряване на стимулирането на персонала във фирмата;
- изграждане на ефективен трудов колектив, който би бил предпоставка за по-добро взаимодействие между работници /служители/ и работодатели.

Предложените препоръки имат за цел да подобрят съществуващата до момента система за управление на персонала във фирма “Акваполис”ООД – гр. Варна, което от своя страна би довело до повишаване на резултатите от цялостната дейност на фирмата.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек