Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”

ДИПЛОМНА РАБОТА

ТЕМА:  „АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМА „АКВАПОЛИС”ООД - ГР. ВАРНА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕГОВОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ”

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА ПЪРВА - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТЪРГОВИЯТА 5

1. Теоретични въпроси на управлението на човешките ресурси 5

2. Функции и дейности в управлението на човешките ресурси 11

3.  Мотивация на човешките ресурси 28

ГЛАВА ВТОРА  - СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВЪВ ФИРМА “АКВАПОЛИС”ООД - ГР.ВАРНА 34

1. Социално-икономическа характеристика на фирма “Акваполис”ООД - гр. Варна 34

2. Оценка на системата за управление на човешките ресурси във фирма “Акваполис”ООД - гр. Варна 38

3. Количествено и качествено развитие на човешките ресурси във фирма “Акваполис”ООД - гр. Варна 45

ГЛАВА ТРЕТА  - УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ФИРМЕНИЯ ПЕРСОНАЛ НА “АКВАПОЛИС”ООД - ГР. ВАРНА 70

1. Усъвършенстване на набирането и подбора на фирмения персонал на “Акваполис”ООД - гр. Варна 70

2. Основни насоки за усъвършенстване развитието,  използването и стимулирането  на фирмения персонал в “Акваполис”ООД - гр. Варна 73

3. Изграждането на трудов колектив като елемент от ефективното управление на персонала 81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85

ПРИЛОЖЕНИЯ 87

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 91

ВЪВЕДЕНИЕ

Трудът е условие за съществуването и развитието както на всяко човешко същество, така и на всяка стопанска организация, защото бизнесът в крайна сметка се гради на човешките взаимоотношения. Основната насока на трудът е да задоволява основните жизнени потребности на хората. Освен това той трябва да се организира така, че да се реализират основните цели и задачи на фирмата.

На съвременен етап все повече се налага схващането, че доминиращи фактори за обективно необходимата ефективна дейност са не организационната структура или стратегическите концепции, а елементи като фирмената култура, качествена работна сила, професионални знания и опит. Хората, работещи във фирмата се превръщат във водещ фактор за нейния просперитет, а инвестирането в тях става най-ценната инвестиция, защото по този начин те повишават своята потребителна стойност. Работната сила притежава уникалното свойство да повишава знанията, уменията и професионалния опит на новопостъпилите работници и по този начин да повишава потребителната стойност на всички категории персонал във фирмата.

Организацията на труда обхваща множество мероприятия, но едно от най-важните е организацията на работната заплата.

 Работната заплата е една от противоречивите икономически категории. В нея се срещат преките интереси и очаквания на работници, служители, на работодатели и държавни институции. Интересите и очакванията на работниците и служителите се свеждат до получаването на заплата, която да позволи на всеки от тях да възпроизвежда нормално своята работна сила и му гарантира определен жизнен стандарт. В тази връзка може да се каже, че работната заплата е важен икономически инструмент за повишаване на материалната заинтересованост, за обвързване на количеството и качеството на вложения труд с постигнатите резултати. Работната заплата е средство за влияние върху резултатите от труда на търговските работници.

Работодателите очакват чрез работната заплата да формират позитивно отношение и ангажираност на персоннала с интересите на фирмата, както и да решават основните проблеми, свързани с организацията на труда.

Проявлението на функциите на работната заплата се осъществявя чрез нейната организация. Сблъсъкът на икономически, социални и политически интереси в работната заплата прави твърде сложна нейната ефективна организация.

  В предстоящата дипломна работа ще бъдат изследвани проблемите на организацията на човешките ресурси на фирма “Акваполис”ООД - гр. Варна за периода 2003 - 2006г. Целта на разработката е да се изследва състоянието и развитието на персонала и да се разкрият основните насоки за усъвършенстване на неговата оценка и по този начин да се подпомогне за повишаване ефективността на човешките ресурси в “Акваполис”ООД - гр. Варна.

 Ако бъдат ефективно управлявани човешките ресурси са един от най-значимите фактори за стопанския просперитет.

............................................................

“Акваполис” ООД е регистрирано във ВОС по ф.д № 2510/2001 с основна дейност изграждане, управление и експлоатация на атракционни комплекси и съоражения.

Основни съдружници са “Златни пясъци” АД и “Златни” АД. Дружеството се управлява и представлява от Управители Нина Григорова Кирова и Ленин Стефанов Бояджиев. “Акваполис” ООД притежава Атракционен воден парк. Той  е първият воден парк в България, изграден в уникален мавритано-средиземноморски стил. Парка  се намира в северозападната част на к.к.”Златни пясъци”, на главния път от к.к.”Ривиера” към курорта “Албена”. Разположен е в гората с уникален изглед към морето и целия курортен комплекс ”Златни пясъци”  и се простира на територия от четиридесет декара.

Идеята за създаването на воден парк от този мащаб е на инвеститора “Златни пясъци” АД с цел подобряването на предлаганите развлечения за туристите, посещаващи нашето Черноморие. Комплексът е проектиран и изграден с участието на испанската фирма “Екшън парк мултиформа”- Валенсия, която е с двадесет годишен опит в областта на проектирането и изграждането на водни паркове.

В организационно отношение дружеството е създадено като типична малка фирма, принадлежаща към групата “Златни Пясъци”АД, съчетавайки оперативната гъвкавост на малкия бизнес и възможностите за подбор на персонала, характерни за мощните икономически групировки. В структурно отношение от 2004г. е въведена екипно линейна организация.  

Мениджърският екип се състои от 7 души с подходящо образование, опит и умения. Персоналът, пряко зает за обслужване на дейността като сервитьори, кухненски персонал, спасители, касиери и др. се състои от 105 души. С цел усвояване спецификата на обслужване на посетителите и на работата в “Акваполис”ООД са проведени допълнителни обучения на наетия персонал.

Очакванията поне през първата година на експлоатация предлагането на Акваполис да има уникален характер не само регионално, но и за страната не се постига. Месец след стартирането на Акваполис”ООД се открива воден парк в к.к. “Слънчев бряг”, миналата година и в Несебър, но и в трите равнището на цените е едно и също. С оглед на очертаните тенденции в търсенето на световния и местен туристически пазар е малко вероятно през следващите няколко години да бъдат изградени и други подобни съоръжения, и то в достатъчна близост до к.к. “Златни пясъци”, предвид обема на инвестицията, високата степен на пазарен риск, липсата на окрупнен терен - 40 дка с такъв статут и с един собственик, както и все по-нарастващите цени на земите по Черноморието.

Неблагоприятни влияния биха могли да се очакват по посока намаляване на общия обем на туристопотока към туристическите комплекси, което може да доведе до спад на потреблението при определени глобални конюнктурни условия.

.......................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящата дипломна работа бяха изследвани основните проблеми, свързани с управлението на персонала на фирма “Акваполис”ООД - гр. Варна. Разгледана е използваната във фирмата система за управление на персонала, както и въпросите, свързани със състоянието, измененито и тенденциите на развитие на числеността, движението и структурата на персонала, използването му на база производителност на труда, изменението на средствата за заплащане на труда и индивидуалната работна заплата, като и влиянието на основни фактори върху изменението им.

От извършения анализ могат да се направят следните изводи:

Ръководството трябва да обърне внимание на следните препоръки, свързани с подобряване управлението на персонала:

Предложените препоръки имат за цел да подобрят съществуващата до момента система за управление на персонала във фирма “Акваполис”ООД - гр. Варна, което от своя страна би довело до повишаване на резултатите от цялостната дейност на фирмата.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Т. Христова, “Мениджмънт на човешките ресурси”, Princeps, София, 1996г.

2.  М. Харизанова, Д. Бояджиев, С. Лиловска, “Управление на човешките ресурси”, София, 1997г.

3.  М. Армстронг, “Управление на човешките ресурси, изд. Делфин Прес, Бургас, 1995г.

4.  К. Владимирова, К. Спасов, Н. Стефанов, “Управление на човешките ресурси”, изд. Стопанство, София, 1998г.

5.  В. Аврамов, “Управление на персонала на търговската фирма”, изд. Тракия-М, София, 1998г.

6.  М. Андреева, “Управление на персонала”, Варна, 1995г.

7.  Л. Стефанов, “Основи на управлението на заплатите”, изд. Тракия-М, София, 1998г.

8.  Д. Шопов, “Управление на работната заплата”, УИ Стопанство, София, 1997г.

9.  Й. Илиев, “Мотивация на персонала”, ИК Лорен, София, 1993г.

10.  Кодекс на труда

11.  Б. Кендъл, “Управление на човешките ресурси”, София, 1995г.

12.  Р. Калчев, С. Стоянов, “Ефективност на човешкия фактор в предприятието”, Варна, 1994г.

13.  Д. Шопов, “Икономика на труда”, изд. Стопанство, София, 1997г.

14.  Ф. Тейлър, “Научно управление”, Профиздат, София, 1989г.

15.  В. Мръчков, “Трудово право”, Обща част, София, 1996г.

16.  Molander, Ch., Personal Management, Chartwell-Brati Lind, 1987

17.  Torrington, D., L., Hall, Prentice Hall, London, 1991

18.  Hendry, C., Human Resours Management - a strategic approach to employment, Butterwork - Keinemann Ltd., Oxford, 1995

...........................................................................

Темата е писана 2007 г.

Данните са от 2006 г.

Темата съдържа таблици, графики и приложения.

Ключови думи:

анализ на персонала, оценка на персонала, мотивация на персонала, управление на човешките ресурси, подбор на персонала, планиране на персонала, формиране на персонала, оценка и възнаграждения, функции и дейности в управлението, развитие на човешките ресурси, система за управление на човешките ресурси, количествено и качествено развитие на персонала, междуличностни отношения, стимулиране на персонала.


Търси за: анализ персонала | оценка персонала | мотивация персонала | управление човешките ресурси | подбор персонала | планиране персонала | формиране персонала | оценка възнаграждения | функции дейности управлението | развитие човешките ресурси | система управление човешките ресурси | количествено качествено развитие персонала | междуличностни отношения | стимулиране персонала

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker