Отчитане, анализ и управление на краткотрайните активи в "Дружба" АД.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-16
Рейтинг:
3.8 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 77 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (69KB)          Html format .Html (42KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

отчитане на материали, продукция и стоки, присъдени вземания, предоставени аванси, краткосрочни вземания, ефективност, рентабилност, възвръщаемост, парични средства.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

При организирането и осъществяването на дейността си всяка компания използва капитал, който според своя характер бива основен (включващ дълготрайните активи) и оборотен, към който се отнасят съответно краткотрайните материални, нематериални и финансови активи.

Оборотният капитал основно се влага в стоково – материални ценности, явяващи се производствени, стокови, запаси в изкупуването; налични парични средства; предоставени краткосрочни кредити и др.
Краткотрайните активи притежават специфики, които оказват влияние върху поведението им и съответно дават насока на ръководството на организацията за повиши ефективността от тяхното използване.

Краткотрайните материални активи участват еднократно в производствения процес, като се изразходват в един производствен цикъл и пренасят цялата си стойност върху новопроизведената продукция. При изследването на движението на оборотния капитал е видно, че предприятията работят с материални ценности не само в сферата на производството, но и в сферата обръщението под формата на готова продукция, пари и вземания.

Чрез ефективното управление на оборотния капитал е повишава обращаемостта на краткотрайните активи, повишава се рентабилността, понижават се разходите и пр.

Цел на настоящата дипломна работа е изследване на отчитането, анализа и управлението на краткотрайните активи в “Дружба” АД, Пловдив.

Постигането й ще се осъществи чрез последователното изпълнение на задачите:

- общо характеризиране на дружеството и дейността му;

- да се анализира състава и структурата на краткотрайните активи на фирмата за периода 1999-2001 г.;

- да се представи организацията на счетоводното отчитане на краткотрайните активи в дружеството;

- да се характеризира използването на краткотрайните активи в дружеството за периода 1999-2001 г.;

- да се определят възможностите за ускоряване на обращаемостта и икономиите на материални ресурси.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек