Финансов анализ на фирмата.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-09-29
Рейтинг:
3.3636 1 2 3 4 5
(11 гласа)
Дължина: 81 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (87KB)          Html format .Html (42KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

фирмена интеграция, ликвидност, платежоспособност, капиталова адекватност, капитал, активи и пасиви, капиталова структура, кредити от ТБ, иновации и инвестиции.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на настоящата разработка е изясняването на теоретико-методологическите характеристики на финансовия анализ и тяхното практическо приложение във фирмите в страната. Анализира се финансовото състояние на предприятието “Войнов и с-ие” СД с предмет на дейност производство на мляко и млечни продукти. На базата на основните показатели за оценка на финансовото състояние на дружеството, тяхната динамика, въздействието на редица макро- и микроикономически фактори върху нея, се дават някои решения за подобряване на резултатите от дейността на предприятието.

Структурата на настоящата разработка следва така поставените цели и задачи. Изложението е построено в увод, три основни глави и заключение.

I глава - поставя теоретико-методологическата основа на анализа. Последователно разкрива същността, функциите, методите и връзките на финансовия анализ с други области на познанието;

II глава - представя системата от показатели, които ще се използват в конкретния пример и на практика формират инструментариума на финансовия анализ на конкретното предприятие;

III глава – представлява експеримент с реални данни. Тук подробно се оценяват групите показатели, разгледани теоретично в методиката на анализа, като се очертават и факторите, обуславящи тяхната стойност и динамика, за да се изгради по-цялостна картина на финансовото състояние на фирмата.

При разработването на дипломната работа са използвани наличните учебни помагала, статии в периодичния печат, отчетите за приходи и разходи и счетоводните баланси на фирмата.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек