Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Дипломна работа

на тема:

Финансов анализ на фирмата

    

 

София, 2001 г.

Увод 3

I. Същност, задачи и методи на финансовия анализ 5

1. Същност и функции на финансовия анализ 5

2. Методи на финансовия анализ 11

II. Методика на финансовия анализ 20

1. Анализ на собствеността, капиталовата и имуществената структура. Финансово равновесие 20

2. Анализ на задлъжнялостта и платежоспособността 28

3. Анализ на ликвидността и краткосрочната платежоспособност 32

4. Анализ на обръщаемостта на активите 36

5. Анализ на рентабилността 42

III. Финансов  анализ и оценка на състоянието на "Войнов и с-ие" СД 48

1. Характеристика на средата и предприятието 48

2. Оценка на собствеността, капиталовата и имуществената структура. Финансово равновесие 49

3. Оценка на задлъжнялостта и платежоспособността 56

4. Оценка на ликвидността и краткосрочната задлъжнялост 59

5. Оценка на обръщаемостта на активите 63

6. Оценка на рентабилността 68

Заключение 72

Приложения 76


 1.  Увод

В условията на пазарна икономика просперитетът и оцеляването на всяко предприятие зависи преди всичко от ефективността на неговата стопанска дейност. Финансовата и пазарната обусловеност, при която фирмите осъществяват своята стопанска дейност диктува потребността най-ефективно да се използва капитала, с който разполагат същите. За да стане това е необходимо да се анализира използването на средствата, т.е. капиталът не само в производствената сфера, но и в сферата на стоковия пазар, на набавянето на дълготрайни активи, краткотрайни материални активи и пазар на работната сила.

Несигурността и нестабилността в икономиката ни и тенденциите към пазарна икономика налагат на всяка българска фирма да обръща повишено внимание на финансовото си управление, на начините на финансиране, на цената на финансовите ресурси и на ефективността от тяхното използване.

Целта на настоящата разработка е изясняването на теоретико-методологическите характеристики на финансовия анализ и тяхното практическо приложение във фирмите в страната. Анализира се финансовото състояние  на предприятието “Войнов и с-ие” СД с предмет на дейност производство на мляко и млечни продукти. На базата на основните показатели за оценка на финансовото състояние на дружеството, тяхната динамика, въздействието на редица макро- и микроикономически фактори върху нея, се дават някои решения за подобряване на резултатите от дейността на предприятието.

Така посочената цел предполага решаването на следните задачи в изложението:

Структурата на настоящата разработка следва така поставените цели и задачи. Изложението е построено в увод, три основни глави и заключение.

I глава - поставя теоретико-методологическата основа на анализа. Последователно разкрива същността, функциите, методите и връзките на финансовия анализ с други области на познанието;

II глава - представя системата от показатели, които ще се използват в конкретния пример и на практика формират инструментариума на финансовия анализ на конкретното предприятие;

III глава - представлява експеримент с реални данни. Тук подробно се оценяват групите показатели, разгледани теоретично в методиката на анализа, като се очертават и факторите, обуславящи тяхната стойност и динамика, за да се изгради по-цялостна картина на финансовото състояние на фирмата.

При разработването на дипломната работа са използвани наличните учебни помагала, статии в периодичния печат, отчетите за приходи и разходи и счетоводните баланси на фирмата.

 1.  Заключение

Новите икономически реалности, наложили се през последните години, доведоха до необходимост от по-активна и съобразена с настоящите изисквания политика на фирмата.

За да оцелее едно предприятие в наши дни е необходимо неговото ръководство целенасочено и периодично да  изследва финансовото състояние на фирмата, както и това на нейните доставчици и клиенти, за да може своевременно да отреагира на всяка настъпила негативна промяна и да предприеме навременни мерки за нейното предотвратяване. Това повишава значението на прогнозирането, планирането и анализа с оглед по-правилното позициониране на фирмата на пазара и създаване на конкурентни предимства.

Представената в дипломната работа практическа част е добър пример за ползите от прилагането на финансовия анализ. Той позволява да се направят  някои основни изводи относно състоянието и развитието на конкретното предприятие.

През разглеждания тригодишен период се наблюдава нарастване на обема на  собствения капитал на “Войнов и с-ие” СД. Това, обаче,  не осигурява достатъчен чист оборотен капитал за функциониране на предприятието и е съпроводено с поддържането на една високорискова, но оттам и високодоходна  капиталова структура. Причините могат да се търсят в няколко направления. На първо място - фактът, че фирмата е частна собственост, което предполага концентрация на собствениците върху повишаване на нормата на доходност. На второ място - поради състоянието на финансовата система у нас фирмите нямат лесен достъп до дългосрочен заемен ресурс, поради което са принудени да търсят алтернативни източници на финансиране. На трето място - недобре регламентираната законодателна среда и липсата на ефективни лостове за контрол намаляват релната заплаха от обявяване на фалит поради неизпълнение на задълженията от страна на предприятията към кредиторите.

Високите стойности на коефициентите за задлъжнялост на дружеството потвърждават факта, че фирменият мениджмънт поема финансов риск и се възползва от възможността за реализиране на чиста печалба чрез използването на привлечени средства, но не отчита нарасналата вероятност за затруднения по отношение на погашението на плащанията по обслужването на дълговия капитал . Ръководещите предприятието се възползват от ефекта на финансовия ливъридж, но използват краткосрочни привлечени средства.

Резултатите от анализа на ликвидността показват, че предприятието не е в състояние да удовлетворява краткосрочните си кредитори. Текущите активи са по-малко от текущите пасиви и тази тенденция се запазва през годините. Особено негативно е състоянието на фирмата по отношение на незабавната ликвидност, което е реална опастност за прекратяване дейността на дружеството поради неспособност за погасяване на задълженията. Положителният момент от ниската степен на ликвидност е, че фирмата не авансира собствен капитал в текущо производство т.е. няма натрупване на нереализирана продукция и влошаване на ефективността от продажбите.

Обръщаемостта на активите на “Войнов и с-ие” СД намалява като цяло. Спадът в ефективността и интензитета на тяхното използване оформя тенденция към нерационално ползване на ресурсите. През последната година, обект на анализ,обаче се забелязва тенденция към подобрение. Ускоряването на обръщаемостта в краткосрочен план следва да се търси по линия на снижаване на средната наличност на краткотрайните активи и по-конкретно - в намаляването размера на материалните запаси.

Значителният спад на рентабилността на дружеството през втората година от анализирания период може да се окаже начало на една тревожна тенденция. Той е породен главно от  предпазливото отношение на фирменото ръководство към използването на дългосрочни кредити. Фирмата използва финансовия ливъридж, но привлечения капитал е краткосрочен. Фирмата го използва за закупуване на материални дълготрайни активи. През третата година рентабилността се повишава почти до стойността през първата анализирана от нас година. Това се дължи на многократното нарастване на печалбата на фирмата.

В заключение можем да кажем, че в настоящия момент не се препоръчва ползването на краткосрочни кредити, тъй като ликвидността на фирмата е в критични границии. Фирмата трябва да продължи да използва финансовия ливъридж, но привлечения капитал, който й е нужен е желателно да бъде с по-дълъг срок на заемане.


Литература

 1.  Геров, А. Фирмено планиране, част първа и втора, С., 1995 г.
 2.  Динев, Д. и Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С.,1992.
 3.  Николов, Н. Финансов анализ, Варна, 1996.
 4.  Петров, Г. Основи на финансите на фирмата, С., 1995.
 5.  Тимчев, М. Финансово-стопански анализ на фирмата, С., 1994.
 6.  Тимчев, М. Новите национални счетоводни стандарти и как на практика да оповестим финансово-счетоводния анализ, С., 1995.
 7.  Христович, Н. Наръчник по бизнес оценяване, С., 1993.
 8.  Маджарова, Е. Финансов анализ на предприятието, Пазарджик, 1993.
 9.  Робсън, А. Счетоводство за мениджъри, С., 1993.
 10.  Ваклиев, Г., Чуков, Кр. и Тимчев, М. Основи на стопанския анализ на предприятието, С., 1992.
 11.  Динев, Д. и Кръстев, Т.  Анализ на финансово-счетоводните отчети, С., 1993.
 12.  Консулов, В. Финансов анализ на фирмата, С., 1994.
 13.  Консулов, В. Управление на оборотния капитал, сп. "Финанси на фирмата", бр. 1, 1995.
 14.  Сп. "Български счетоводител", бр. V, 1996.
 15.  Сп. "Счетоводство плюс", бр. 6, 1997.
 16.  Справочник на счетоводителя, бр. 7, 1995.
 17.  Данъци, такси и други отчисления и плащания от фирмите, бр. 6, 1995.

Николов, Палешутски. Опитът на водещите фирми в света, С., 1991.

Дипломната работа е защитена през 2001 година с оценка 6.00. В дипломната работа има много статистика, данни, фирмена информация от практическия пример, данните са до 2000 година, но могат да се изменят, тъй като са фирмени и са актуални. Изчислени са над 30 показателя на ФСА.

Ключови думи: фирмена интеграция, ликвидност, платежоспособност, капиталова адекватност, капитал, активи и пасиви, капиталова структура, кредити от ТБ, иновации и инвестиции.


Търси за: фирмена интеграция | ликвидност | платежоспособност | капиталова адекватност | активи пасиви | капиталова структура | кредити | иновации инвестиции

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker