Анализ на финансовия резултат и рентабилността на примера на "Дружба" АД.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-15
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 68 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (57KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

активи, пасиви, капиталова структура, финансов резултат, печалба.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В условията на пазарна икономика нараства ролята на счетоводната отчетност, което предполага специалистите да притежават значителни умения, навици и познания в областта на финансово стопанския анализ. Без добро обмисляне на резултатите от комплексния финансово стопански анализ, при същевременно отчитане на икономическата конюнктура, трудно ще се разчита на ефективни стопански резултати.

Финансово стопанският анализ е форма на проявление на функцията анализ в управлението. Той е необходим както преди започването на каквато и да е самостоятелна икономическа дейност, така и при осъществяването й. Необходим е за вземане на реални, обективни, съвременни, точни и ефективни управленски решения. Обхватът и съдържанието на анализа зависят от конкретно поставените цели и задачи за решаване.

Анализът на финансовия резултат и рентабилността на предприятието е част от комплексния финансово стопански анализ. Финансовият резултат и рентабилността характеризират ефективността от финансово-стопанската дейност на предприятието, както и дават представа за финансовото състояние на предприятието.

Цел на настоящата дипломна работа е провеждане на анализ на финансовия резултат и печалба на “Дружба” АД, Пловдив, насочен към разкриване на положителните и негативни тенденции, въз основа на които следва да се търсят пътища за подобряване финансовото състояние и ефективността от стопанската дейност на дружеството.
За изпълнението на поставената цел си поставям следните задачи:

• теоретично представяне и практически анализ на финансовия резултат на “Дружба” АД;

• теоретичен и практически анализ на рентабилността на предприятието, в т.ч. на рентабилността на база разходи, на база приходи, на целия капитал, на собствения капитал и рентабилността на база активи;

• въз основа на проведения анализ да се направят изводи за текущото състояние и наблюдаваните тенденции по отношение на финансовия резултат и рентабилността, които да послужат за препоръки към ръководството с цел тяхното подобряване.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек