Анализ на ликвидността, рентабилността и ефективността на "ФЕНОМЕН" АД – град Кърджали.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-27
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 71 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Специалност: Публични финанси
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (188KB)          Html format .Html (68KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

теоретично - методологични основи на финансовото състояние (ликвидност, рентабилност, ефективност), методи и способи на анализа, изследване на финансовото състояние на "ФЕНОМЕН" АД за периода 2002г. – 2005г, насоки за подобряване на финансовото състояние.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Задълбоченото познаване на икономическия и финансовия статут на предприятията е от сьществено значение за тяхното нормално функциониране в условията на общото проспериращо бьдеще и новите реалности, което поставя акцент вьрху актуалността на разглеждания проблем. Това познание може да се постигне чрез усьвьршенстване на организацията и методиката на икономическия анализ. Успешната реализация и действеността на икономическите методи на управление е възможно само при задълбочен и всестранен анализ на дейността на предпиятието, при осигуряване на необходимата информация за алтернативен избор, вариантност на управленски решения

В условието на пазарна икономика повечето оценки за дейността на стопанските единици се основават на резултатите от аналитичните изследвания. Именно те ще стоят в основата на разработената дипломна работа, чиято теза е свързана с анализа на ликвидността, рентабилността и ефективността на фирма “ФЕНОМЕН” АД- гр. Кърджали, въз основа на приложени финансово-счетоводни разчети.

Обект на изследване е фирма “ФЕНОМЕН”АД – гр. Кърджали като преуспяващо и конкурентноспособно предприятие, което в процеса на присъединяването към Европеиския съюз, цели по-лесно интегриране чрез подобряване на своите финансови резултати.

Предмет на изследване са ликвидността, рентабилността и ефективността като част от всички финансови показатели на едно предприятие, на базата на които се правят изводи относно дейността на фирмата, както и анализ и прогнози за бъдещото й развитие, разработване на реалистични оценъчни характеристики за възможностите и перспективите на анализираното предприятие.

Целта на настоящата дипломна работа е да разкрие възможностите на фирмата за икономически растеж и бъдещ просперитет. Чрез анализирането на трите основни групи финансови показатели- ликвидност, рентабилност и ефективност се цели обективна оценка на финансовото състояние на фирмата и създаване на условия за вземане на оптимални и ефективни управленски решения.

За да добием по-образна представа относно тематиката на дипломната работа, ще акцентирам върху задачите, които се поставят пред нея:

- теоретично описание на движението на стойностите в счетоводните отчети и неговото значение.
- анализиране на обобщените данни от трите групи коефициенти : ликвидност, рентабилност, ефективност.
- да се дадат препоръки, напътствие и насоки за по-нататъшното развитие на дейността на фирмата.

По време на анализа е направен опит последният да бъде представен като една динамична съвкупност, а не просто като теоритична последователност. В тази последователност на мисли намира място мисълта на доц. д-р Марко Тимчев “ Финансовото състояние на предприятието е моментна характеристика на активите и пасивите на предприятието. Тя не бива да се разглежда изолирано, а в непосредствена връзка с резултатите от инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на предприятието през даден отчетен период.”

Като цяло е следвана методиката за анализиране на финансовото състояние от учебника на доц. д-р Кр. Чуков, която в пълнота анализира финансовото състояние. Разбира се използвани са и други литературни източници от български и чуждестранни автори, чиито заглавия са приложени в края на дипломната работа. Използвана е информация и литература от Държавната комисия по ценните книжа и фондови борси, а самият анализ е извършен изцяло на базата на данни от счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на фирма “ФЕНОМЕН”АД за периода 2002-2005г.

Обхватът на разглежданите финансови показатели е ограничен до минимума, като се стреми да се анализират основните и най-важни показатели, достатъчни за определяне на моментното финансово състояние на разглежданата фирма и паралелно с това достатъчна основа за бъдещи прогнози за просперитет.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек