Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА “ ФИНАНСИ И КРЕДИТ 

на тема:

Анализ на ликвидността, рентабилността и ефективността на “ФЕНОМЕН''АД - град Кърджали

  Дипломант:                      Научен ръкoводител:

                                    гл.ас.д-р Д.Рафаилов

  Спец. Публични финанси

  

ВАРНА

2006

Съдържание

Въведение                                             4

ГЛАВА ПЪРВА Теоретично-методологични основи на финансовото състояние  и  на анализа на трите групи финансови показатели                                                                         6                                    

 1.  Същност, функции, задачи и видове анализ на финансовото състояние                  6
 2.  Ликвидност, рентабилност и ефективност - показателите, характеризиращи финансовото състояние на предприятието                                                                            11

2.1.  Показатели за ликвидност                                                                                             11

2.2.  Показатели за рентабилност                                                                                         14

2.3.  Показатели за ефективност                                                                                           16                             

 1.  Методи и способи на анализа на финансовото

състояние и методика за осъществяването му                                                     17                        

 1.  Информационно осигуряване на анализа на финансовото състояние и потребители на резултатите от него.                                                                                                               20

ГЛАВА ВТОРА Изследване на финансовото състояние на “ФЕНОМЕН”АД за периода 2002г. - 2005г.                                                                                                                          24

     1. Предмет на дейност на фирма “ФЕНОМЕН''АД                                                          24

     2.  Анализ на ликвидността на фирма “ФЕНОМЕН''АД- гр.Кърджали                        26

2.1.Анализ на общата ликвидност                                                                                        26

2.2.Анализ на бързата ликвидност                                                                                       41

2.3.Анализ на незабавната ликвидност                                                                                43

2.4.Анализ на абсолютната ликвидност                                                                              44

3.  Анализ на рентабилността на фирма “ФЕНОМЕН''АД- гр.Кърджали                    47

3.1.Анализ на рентабилността на база приходи                                                                  47

3.2.Анализ на рентабилността на база собствен капитал                                                   48

3.3.Анализ на рентабилността на база пасиви                                                                    49

3.4.Анализ на рентабилността на база активи                                                                     49

     4.  Анализ на ефективността фирма “ФЕНОМЕН''АД- гр.Кърджали                           51

4.1.Анализ на ефективността на разходите                                                                         51

           4.2.Анализ на ефективността на приходите                                                                        52

5.  Обобщаване на показателите                                                                                             53

ГЛАВА ТРЕТА Насоки за подобряване на финансовото състояние на “ФЕНОМЕН”АД - град Кърджали.                                                                                       57

 1.  Характерни особености на пазарната среда.                                                                       57
 2.  Насоки за подобряване на финансовото състояние.                                                           58
 3.  Прогнозен финансов резултат на “ФЕНОМЕН” АД   за 2006 г.                                       61

Заключение                                                                                                                  63

Приложения                                                                                               65

          

Използвана литература                                       70

 

ВЪВЕДЕНИЕ

            Задълбоченото познаване на икономическия и финансовия статут на предприятията е от сьществено значение за тяхното нормално функциониране в условията на общото проспериращо бьдеще и новите реалности, което поставя акцент вьрху актуалността на разглеждания проблем. Това познание може да се постигне чрез усьвьршенстване на организацията и методиката на икономическия анализ. Успешната реализация и действеността на икономическите методи на управление е възможно само при задълбочен и всестранен анализ на дейността на предпиятието, при осигуряване на необходимата информация за алтернативен избор, вариантност на управленски решения

           В условието на пазарна икономика повечето оценки за дейността на стопанските единици се основават на резултатите от аналитичните изследвания. Именно те ще стоят в основата на разработената дипломна работа, чиято теза е свързана с анализа на ликвидността, рентабилността и ефективността на фирма “ФЕНОМЕН” АД- гр. Кърджали, въз основа на приложени финансово-счетоводни разчети.

           Обект на изследване е фирма “ФЕНОМЕН”АД - гр. Кърджали като преуспяващо и конкурентноспособно предприятие, което в  процеса на присъединяването към Европеиския съюз, цели по-лесно интегриране чрез подобряване на своите финансови резултати.

           Предмет на изследване  са ликвидността, рентабилността и ефективността като част от всички финансови показатели на едно предприятие, на базата на които се правят изводи относно дейността на фирмата, както и анализ и прогнози за бъдещото й развитие, разработване на реалистични оценъчни характеристики за възможностите и перспективите на анализираното предприятие.

            Целта на настоящата дипломна работа е да разкрие възможностите на фирмата за икономически растеж и бъдещ просперитет. Чрез анализирането на трите основни групи финансови показатели- ликвидност, рентабилност и ефективност се цели обективна оценка на финансовото състояние на фирмата и създаване на условия за вземане на оптимални и ефективни управленски решения.

               За да добием по-образна представа относно тематиката на дипломната работа, ще акцентирам върху задачите, които се поставят пред нея: 

-   теоретично описание на  движението на стойностите в счетоводните отчети и неговото значение.

           - анализиране на обобщените данни от трите групи коефициенти : ликвидност, рентабилност, ефективност.

           - да се дадат препоръки, напътствие и насоки за по-нататъшното развитие на дейността на фирмата.

            По време на анализа е направен опит последният да бъде представен като една динамична съвкупност, а не просто като теоритична последователност. В тази последователност на мисли намира място мисълта на доц. д-р Марко Тимчев “ Финансовото състояние на предприятието е моментна характеристика на активите и пасивите на предприятието. Тя не бива да се разглежда изолирано, а в непосредствена връзка с резултатите от инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на предприятието през даден отчетен период.”

            Като цяло е следвана методиката за анализиране на финансовото състояние от учебника на доц. д-р Кр. Чуков, която в пълнота анализира финансовото състояние. Разбира се използвани са и други  литературни източници от български и чуждестранни автори, чиито заглавия са приложени в края на дипломната работа. Използвана е информация и литература от Държавната комисия по ценните книжа и фондови борси, а самият анализ е извършен изцяло на базата на данни от счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на фирма “ФЕНОМЕН”АД за периода 2002-2005г.

           Обхватът на разглежданите финансови показатели е ограничен до минимума, като се стреми да се анализират основните и най-важни показатели, достатъчни за определяне на моментното финансово състояние на разглежданата фирма и  паралелно с това достатъчна основа за бъдещи прогнози за просперитет.              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Извършеният анализ на финансовото състояние на “ФЕНОМЕН” АД - гр. Кърджали показва, че то в значителна степен е повлияно от несъвършенствата в страната ни. Проследявайки изложението на дипломната работа и логиката в представянето на данните се налага тезата, че усъвършенстването на фирменото управление и рационализирането на стопанския процес не трябва да бъде еднократен акт, а система в метода на работа. Това изисква от мениджърите на дружеството по-голяма адаптивност към условията на пазара. От друга страна настъпилите изменения в българската икономика изискват още по-голямо внимание да се обърне на финансовите проблеми на акционерното дружество. Желаната ефективност на търговската дейност до голяма степен зависи от оптимизиране на стоковите операции. Поради това могат да бъдат формулирани основните насоки, в които трябва да се концентрират усилията на предприятието в бъдеще и те са следните:

 1.  Изучаване на потребителското търсене и провеждане на ефективна рекламна политика;
 2.  Оптимизиране и усъвършенстване на търговската мрежа, увеличаване на пазарния сегмент и откриване на нови магазини;
 3.  Откриване и използване на потенциалните възможности, свързани с доставката на стоки и ефективността на управление на стоковите запаси и материалите;
 4.  Разширяване на асортимента на предлаганите стоки и услуги и формите на продажба;
 5.  Намаляване на разходите, свързани със стоковото обращение;
 6.  Подобряване на продажните цени и предлаганите допълнителни услуги;
 7.  Усъвършенстване, планиране и прогнозиране на стокооборота;
 8.  Повишаване на производителността на труда на заетия персонал;
 9.  Повишаване не само на икономическата ефективност, но и на социалната ефективност, която е свързана с качеството на търговското обслужване. Тук трябва да се отбележи, че социалният ефект или културата на търговското обслужване в условията на пазарна икономика е основна средство в конкурентната борба, в борбата за добър имидж на фирмата.

Анализът на финансовото състояние в “ФЕНОМЕНАД е възприет като идея от ръководството на предприятието, но се използва предимно за обобщаващи анализи в края на периода. Недостатъчно се набляга на факторите, довели до постигнатото от дружеството, показателите не се разглеждат в една достатъчно взаимообвързана система, а в повечето случаи като самостоятелни и необвързани. Това налага съпоставянето на много повече показатели, на различни комбинации от тях,, за да се приемат оптимални за интересите на икономическите субекти решения.

...........................................

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ФИРМА “ФЕНОМЕН”АД от 2002 до 2005г включително

Използвана литература:

 1.  Адамов В., Захариев А., Финансов анализ, В. Търново, Абагар,2002г.
 2.  Георгиев В., “Как да анализираме финансовото състояние на предприятието”, Варна, 1992г.
 3.  Динев Д., Ненков, “Финанси на съвременната фирма”, София, 1992г.
 4.  Динев Д., Кръстев Т., “Анализ на финансово-счетоводните отчети”, София, 1993г.   
 5.  Дончева Л.  , Колева Р.  , “Финансово-икономическият анализ на годишния счетоводен отчет и формиране на управленски решения”, сп.”Счетоводство плюс”, 1998г., бр.1, с.6
 6.  Златков И., “Финансово-счетоводен анализ”, София, 1996г.
 7.  Консулов В , “Финансов анализ на фирмата”, София, 1994г.
 8.  Консулов В., “Анализ и интерпретация на финансовите отчети (Анализ на рентабилността)”, сп.”Финанси на фирмата”, 1993г., бр.4, с.3
 9.  Консулов В.  , “Ликвидността на фирмите - условие за съществуване”, сп.”Баланс”, 1996г., бр.1, с.27
 10.  Консулов И., “Счетоводно отчитане дейността на фирмата и анализ на счетоводните данни”, София, 1995г.
 11.  Консулов И., “Анализ и интеграция на финансовите отчети (анализ на ликвидността), сп. “Финанси на фирмата”, 1993г., бр.1, с.9
 12.  Мак Форън, “Ръководство за управление финансите на фирмата”, ИЦТТ, Информа, 1991г.
 13.  Михайлов М., Финансово-икономическият анализ-приоритетно направление на анализа на фирмения бизнес, сп. “Български счетоводител”, 1995г., бр.9, с.9
 14.  Михайлов М., Гергова М., Кондов Н., Дончева Л., Билев Б., Колева Р., “Финансово-икономически анализ на предприятието”, Свищов, 1996г.
 15.  Тимчев М., “Финансово-стопански анализ”, София, “Тракия М”, 1999г.
 16.  Трайков Хр., Курс лекции по “Борсова търговия”, 2001г.
 17.  Трифонова С.  , “Основни зависимости в счетоводния баланс и тяхното значение за финансовото състояние на предприятието”, сп. “Данъчна практика, баланс, финанси на фирмата”, 1999г., бр.7, с.55
 18.  Христович Н., “Наръчник по бизнес оценяване”, София, 1993г.
 19.  Чуков К., “Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието”, София, 1997г.

Нормативни актове

 1.  Закон за счетоводство
 2.  Национални счетоводни стандарти

..................................

Темата съдържа таблици, графики и информацията в нея е актуална към 06.2006г.

Ключови думи: теоретично - методологични основи на финансовото състояние (ликвидност, рентабилност, ефективност), методи и способи на анализа, изследване на финансовото състояние на "ФЕНОМЕН" АД за периода 2002г. - 2005г, насоки за подобряване на финансовото състояние.


Търси за: теоретично | методологични основи финансовото състояние | ликвидност | рентабилност | методи способи анализа | насоки подобряване финансовото състояние

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker