Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Анализ на финансовия резултат и рентабилността

на примера на “Дружба” АД

София, 2003 г.


Съдържание

Увод 2

Глава 1 Анализ на финансовия резултат 4

1. Представяне на фирма “Дружба” АД 4

2. Анализ на балансовата печалба 4

Глава 2 Анализ на рентабилността на предприятието 4

1. Анализ на рентабилността на база разходи 4

2. Анализ на рентабилността на база приходи 4

3. Анализ на рентабилността на целия капитал 4

4. Анализ на рентабилността на собствения капитал 4

5. Анализ на рентабилността на база активи 4

Заключение 4

Използвана литература 4

Приложение 4


Увод

В условията на пазарна икономика нараства ролята на счетоводната отчетност, което предполага специалистите да притежават значителни умения, навици и познания в областта на финансово стопанския анализ. Без добро обмисляне на резултатите от комплексния финансово стопански анализ, при същевременно отчитане на икономическата конюнктура, трудно ще се разчита на ефективни стопански резултати.

Финансово стопанският анализ е форма на проявление на функцията анализ в управлението. Той е необходим както преди започването на каквато и да е самостоятелна икономическа дейност, така и при осъществяването й. Необходим е за вземане на реални, обективни, съвременни, точни и ефективни управленски решения. Обхватът и съдържанието на анализа зависят от конкретно поставените цели и задачи за решаване.

Анализът на финансовия резултат и рентабилността на предприятието е част от комплексния финансово стопански анализ. Финансовият резултат и рентабилността характеризират ефективността от финансово-стопанската дейност на предприятието, както и дават представа за финансовото състояние на предприятието.

Цел на настоящата дипломна работа е провеждане на анализ на финансовия резултат и печалба на “Дружба” АД, Пловдив, насочен към разкриване на положителните и негативни тенденции, въз основа на които следва да се търсят пътища за подобряване финансовото състояние и ефективността от стопанската дейност на дружеството.

За изпълнението на поставената цел си поставям следните задачи:


Заключение

В заключение може да се правят следните изводи:

Анализът на финансовия резултат и рентабилността имат изключителна роля в мениджмънта на всяко предприятие. С негова помощ се разкриват положителните и негативни тенденции, както и причините, които са ги породили, а въз основа на резултатите от анализа се дават препоръки за бъдещи промени с цел подобряване финансовото състояние и резултати от дейността на фирмата;

Брутната и нетната рентабилност на “Дружба” АД за 2001-2001 г. съвпадат поради отчетения отрицателен финансов резултат за първата година и липсата на данъци за втората (поради наличието на непокрита загуба от предходни периоди). През текущата година рентабилността на разходите на "Дружба" АД е 7,75 лв. печалба на 100 лв. разходи, докато през предходната е налице загуба от 7,09 лв. на 100 лв. разходи.  Изменението на рентабилността с 14,84% е предизвикано от 1) промени в структурата на разходите: 0,91% и 2) промени в рентабилността по групи разходи: 13,93%. От анализа на изменението на коефициента за ефективност на разходите изменението му през текущата спрямо предходната година възлиза на 0,1484лв, което е следствие от: 1. влияние на промените в размера на разходите (-0,1056 лв.) и 2. влияние на промените в размера на приходите (+0,2539 лв.). Влиянието на изменението на различните групи разходи и приходи е представено в таблица в изложението.

През текущата година рентабилността на приходите на "Дружба" АД е 7,19 лв. печалба на 100 лв. приходи, докато през предходната е налице загуба от 7,63 лв. на 100 лв. приходи.  Изменението на рентабилността възлиза на 14,82%, което е следствие от: 1) промени в структурата на приходите: 5,27%  и 2) промени в рентабилността по групи приходи: 9,56%. От анализа на изменението на коефициента за ефективност на приходите изменението му през текущата спрямо предходната година възлиза на -0,1482, което е следствие от: 1. влияние на промените в размера на приходите (-0,2537 лв.) и 2. влияние на промените в размера на разходите (0,1054 лв.). Влиянието на изменението на различните групи разходи и приходи е представено в таблица в изложението.

Рентабилността на целия капитал на "Дружба" АД за 2001 г. е -9,59%, а за 2002 г.: 8,55%. Изменението през текущата спрямо предходната година в рентабилността на целия капитал е 18,14%, което е следствие от влиянието на следните фактори: 1. на промените в капиталоемкостта на приходите на собствения капитал, отразяващи се негативно (в посока на намаление с 0,85%) върху рентабилността на целия капитал; 2. на промените в капиталоемкостта на приходите на привлечения капитал в посока на нарастване рентабилността с 1,36% и 3. на промените в рентабилността на база приходи също в посока на нарастване със 17,63%.

Рентабилността на собствения капитал на "Дружба" АД за 2001 г. е -25,08%; а за 2002 г.: 30,01%. Промяната в рентабилността на собствения капитал е 55,09%, която се дължи на комплексното влияние на следните фактори: 1. влияние на промените в приходите, получени с 1 лв. активи, които увеличават рентабилността на собствения капитал с 2,91%; 2. влиянието на промените в рентабилността на приходите, също в посока на нарастване на рентабилността на собствения капитал, с 43,04%; и 3. влиянието на промените в съотношението между активите и собствения капитал определяме, довели до нарастване на рентабилността с 9,14%.

Рентабилността на активите на "Дружба" АД за 2001 г. е -6,19%, докато за 2002 е 11,37%. Изменението в рентабилността на база активи е нарастване със 17,55%, което се дължи на влиянието на факторите:  1. промени в оборота на активите (ускорението на скоростта на оборот на активите въздейства в посока на увеличение на рентабилността на база активи с 1,33%); 2. промени в рентабилността на продажбите, което води до нарастване на рентабилността на база активи с 16,22%.

В заключение може да се обобщи, че за изследвания период в повечето от изчислените показатели на "Дружба" АД е налице подобрение, което се дължи на положителния финансов резултат през текущата и съответно отрицателния финансов резултат през предходната година.


Използвана литература

1. Чуков, Кр., Финансово стопански анализ на предприятието, изд-во Резон, 2000г.

2. Тимчев, М., Финансово стопански анализ, изд-во "Тракия М", София, 1999г.

3. Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан. Закон за счетоводството

4. Чуков, Кр., Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието, ИК "Люрен", София, 1997

5. Чуков, Кр., Анализ на приходите, печалбата и рентабилността на предприятието, ИК “Юрапел”, София, 1995 г.

6. Списание "Счетоводство +", бр.4, 2001г.

7. Петров, Г., Основи на финансите на фирмата, изд. Тракия, София, 2003 г.

Дипломната работа е защитена през 2003 година , съдържа таблици, схеми, актуална информация.

Ключови думи: активи, пасиви, капиталова структура, финансов резултат, печалба.


Търси за: активи | пасиви | капиталова структура | финансов резултат | печалба

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker