Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

дипломна работа

на тема:

Отчитане, анализ и управление на краткотрайните активи в “Дружба” АД

София, 2003 г.

Съдържание

Увод 2

Глава І Анализ на състоянието на краткотрайните активи 4

І.1. Характеристика на дейността на “Дружба” АД 4

І.2. Състав и структура на краткотрайните активи във фирмата 12

Глава ІІ Организация на счетоводното отчитане на краткотрайните активи в “Дружба” АД 26

ІІ.1. Отчитане на материалните краткотрайни активи 27

1.1. Отчитане на материалите 29

1.2. Отчитане на продукцията 32

1.3. Отчитане на стоките 34

ІІ.2. Отчитане на краткосрочните вземания 35

2.1. Отчитане на вземанията от свързани предприятия 36

2.2. Вземания от продажби 36

2.3. Отчитане на предоставените аванси 38

2.4. Отчитане на съдебни и присъдени вземания 38

2.5. Отчитане на данъци за възстановяване 39

2.6. Отчитане на други краткосрочни вземания 41

ІІ.3. Отчитане на паричните средства 44

ІІ.4. Отчитане на разходите за бъдещи периоди 44

Глава ІІІ Използване на краткотрайните активи 47

ІІІ.1. Анализ на ефективността, рентабилността и обращаемостта на краткотрайните активи 47

ІІІ.2. Възможности за ускоряване на обращаемостта на краткотрайните активи в "Дружба" АД 54

ІІІ.3. Икономия на материалните ресурси 57

Заключение 62

Използвана литература 65

Приложение 66


Увод

При организирането и осъществяването на дейността си всяка компания използва капитал, който според своя характер бива основен (включващ дълготрайните активи) и оборотен, към който се отнасят съответно краткотрайните материални, нематериални и финансови активи.

Оборотният капитал основно се влага в стоково - материални ценности, явяващи се производствени, стокови, запаси в изкупуването; налични парични средства; предоставени краткосрочни кредити и др.

Краткотрайните активи притежават специфики, които оказват влияние върху поведението им и съответно дават насока на ръководството на организацията за повиши ефективността от тяхното използване. Краткотрайните материални активи участват еднократно в производствения процес, като се изразходват в един производствен цикъл и пренасят цялата си стойност върху новопроизведената продукция. При изследването на движението на оборотния капитал е видно, че предприятията работят с материални ценности не само в сферата на производството, но и в сферата обръщението под формата на готова продукция, пари и вземания.

Чрез ефективното управление на оборотния капитал е повишава обращаемостта на краткотрайните активи, повишава се  рентабилността, понижават се разходите и пр.

Цел на настоящата дипломна  работа е изследване на отчитането, анализа и управлението на краткотрайните активи в “Дружба” АД, Пловдив.

Постигането й ще се осъществи чрез последователното изпълнение на задачите:

  1.  общо характеризиране на дружеството и дейността му;
  2.  да се анализира състава и структурата на краткотрайните активи на фирмата за периода 1999-2001 г.;
  3.  да се представи организацията на счетоводното отчитане на краткотрайните активи в дружеството;
  4.  да се характеризира използването на краткотрайните активи в дружеството за периода 1999-2001 г.;
  5.  да се определят възможностите за ускоряване на обращаемостта и   икономиите на материални ресурси.


Заключение

Производствения характер на дружеството предопределя изключителната важност на оборотния капитал, неговата структура и използваемост върху финансовия резултат и конкуретоспособоността на организацията. Въз основа на анализа в дипломната работа могат да се направят следните изводи:

Общия обем на краткотрайните активи на “Дружба” АД нараства всяка година като към 31.12.2001 г. те са 21966 хил.лв., което изразява нарастване с 3828 хил.лв. спрямо предходната и 6560 хил.лв. от началото на анализирания период. Нарастването на оборотния капитал е причинено от нарастването на материалните краткотрайни активи и краткосрочните вземания. В отрицателна посока върху сумата на оборотния капитал се отразява намаляването на групата паричните средства.

Групата на краткотрайните материални активи за целия период нараства с 3884 хил.лв. и достигат до 10389 хил.лв. По-голямата част от нарастването - 2440 хил.лв. е отчетено през 2001 спрямо 2000 г. Балансовото перо, на което н най-висока степен се дължи това нарастване, е продукцията, която през 2001 г. спрямо 2000 се е увеличила с 1834 хил.лв., а спрямо 1999 г. - 2576 хил.лв. Следва да се изяснят причините за това нарастване на готовата продукция, водещо до несъответствие на производствената програма и продажбите. Може например да се дължи на залежала продукция, която не отговаря на промени в търсенето или др.

Твърде висок е относителният дял на материалните краткотрайни активи и краткосрочните вземания - през 2001 г. достигат почти 50%, което налага цялостна преценка на работата с дебиторите, както и на синхронизирането на производствената програма съобразно динамиката на продажбите.

Много висок е относителният дял на готовата продукция за 2001 г. - 32,08%. За вземане на правилни решения и предприемане на правилни действия следва да се разкрият причините за това нарастване. Една от възможностите е да се предприемат по-интензивни маркетингови програми и мероприятия с цел привличане на нови клиенти - производители от хранително-вкусовата промишленост, консервни фабрики, компании за бутилиране на безалкохолни напитки и др.

Ръководството на дружеството следва да обърне внимание и на перата от счетоводния баланс на “Дружба” АД, чийто относителен дял се е увеличил за периода 1999-2001 г. - вземанията от свързани предприятия и данъци за възстановяване.

Резултатите от анализа на използваемостта на краткотрайните активи показват подобряване на едни и влошаване на други показатели. Например обращаемостта на оборотния капитал показва подобрение, тъй като реализираните обороти за 2001 г. те са 1,57, срещу 1,49. Подобрение на коефициента на обращаемост се наблюдава при продукцията и незавършеното производство, докато при материалите и стоките се наблюдава отрицателна тенденция - към понижаване на броя обороти за година.

Ефектът от ускорението на обращаемостта на оборотния капитал през 2001 спрямо 2000 г. показва, че се освобождават 1621,58 хил.лв. Този ефект обаче  в много малка част 21,08 хил.лв. се дължи на ускорението на обращаемостта на краткотрайните материални активи.

През текущата е налице влошаване на показателя материалоемкост, тъй като производството на е лев продукция през 2001 е струвало почти 71 ст., докато  за 2000 тя е била 0,65 лв.  

Въз основа на анализа могат да се направят следните препоръки към ръководството на дружеството:

  1.  да се подобри структурата на краткотрайните активи, най-вече като се намали дела на продукцията и вземанията;
  2.  да се търсят нови пазари за продуктите на “Дружба” АД, което ще спомогне за увеличаване на приходите от продажби и обращаемостта на краткотрайните материални активи;
  3.  ускоряване обращаемостта на материалните запаси чрез оптимизиране на доставките, което ще намали съвкупните логистични разходи;
  4.  откриване източниците за повишаване на материалоемкостта на продукцията и по възможност тяхното отстраняване;
  5.  разкриване на възможности за намаляване на материалокемкостта на продукцията чрез внедряване на нови техника и технологии,

Описаните действия ще спомогнат за постигане на по-ефективно използване на наличните ресурси на дружеството и постигането на по-добър финансов резултат в бъдеще.


Използвана литература

1. Луканов, К. “Финансово-икономически анализ на предприятието”

2. Дурин, Ст., Д.Дурина, “Счетоводство на предприятието”

3. Белев, Д., “Икономически анализ”

4. Тимчев, М., “Финансово-стопански анализ”

5. Петров, Г., “Основи на финансите на фирмата”

6. Трифон, Тр., “Управленски счетоводен анализ”

7. Николов, Н., “Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията”

8. Николов, Н., “Финансов анализ”

9. Баланси и отчет на приходите и разходите на “Дружба” АД за 1999-2001 г.

Дипломната работа е защитена през 2003 година и съдържа множество таблици, диаграми и схеми.

Ключови думи: отчитане на материали, продукция и стоки, присъдени вземания, предоставени аванси, краткосрочни вземания, ефективност, рентабилност, възвръщаемост, парични средства.


Търси за: отчитане материали | продукция стоки | присъдени вземания | предоставени аванси | краткосрочни вземания | рентабилност | възвръщаемост | парични средства

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker