Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Катедра  „Агробизнес”

Дипломна работа

Тема: Анализ, проблеми и бъдещо развитие на селското стопанство в община Пазарджик

2006 год.

Съдържание

Увод 3

Глава І 5

Природо-географска  характеристика и екологично състояние на община Пазарджик 5

1. Природо-географска характеристика 6

1.1. Релеф 6

1.2. Климат 7

1.3. Водни ресурси 8

1.4. Почви 8

1.5. Полезни изкопаеми 9

1.6. Растителна покривка 9

2. Оценка на екологичното състояние. Околна среда 9

2.1. Замърсяване на атмосферния въздух 11

2.2. Замърсяване на водите 11

2.3. Състояние на повърхностните води и отпадните води 12

2.4. Шумов режим 13

2.5. Зелена система 14

Глава ІІ 18

Социално-икономическа характеристика 18

1. Социална характеристика 18

1.1. Територия и население 18

1.2. Демографски процеси 19

1.3. Заетост и пазар на труда 22

1.4. Урбанизация и структуриране на община Пазарджик като селищна система 25

1.5. Урбанизационни  процеси 25

2. Икономическо развитие на регионалната икономика 27

2.1. Хранително-вкусова промишленост - общо и по под отрасли 31

2.2. Машиностроителни производства 34

3. Анализ на икономическото развитие на малките и средни предприятия 38

4. Анализ на инфраструктурната изграденост на община Пазарджик 41

4.1. Характеристика на пътнотранспортните комуникации 41

4.2. Tранспорт и транспортни организации на територията на община Пазарджик 42

4.3. Водоснабдяване и канализация 43

4.4. Електроснабдяване 45

4.5. Газоснабдяване 46

4.6. Телекомуникации и съобщения 46

Глава ІІІ 47

Анализ на състоянието на земеползването и селското стопанство 47

1. Оценка на земеползването и развитието на селското стопанство като част от регионалната икономика 47

1.1. Структура на земеделските земи и на горския фонд 47

1.2.Напоителни системи 48

2. Оценка на развитието на селскостопанско производство 49

2.1. Развитие на селскостопанското производство по подотрасли: 49

Използвана литература: 61

Увод

           Селското стопанство е  важен отрасъл на националното стопанство. То се отнася към първичния сектор на стопанството. Решава хранителния баланс и продоволствения проблем на населението. Изпълнява не само икономическа, но и важна социална роля. Осигурява хранителните продукти на населението (за директна консумация на плодове и зеленчуци и чрез продукти, преработени от отраслите на хранително-вкусовата промишленост), суровини за  хранително-вкусовата, текстилната, трикотажната, шивашката, кожаро-кожухарската и обувната промишленост. Голяма част от селскостопанските продукти се изнасят в други страни.

            Селското стопанство също така е и голям потребител на промишлени стоки. Значителна част от материално-техническата база на селското стопанство се създава от промишлеността - машини, съоръжения, химически средства, горива и т.н.

             Селското стопанство се отличава с няколко характерни особености:

  1.  Земята е основно средство за производство. Размерът на земята, нейното плодородие, химически състав и замърсеност са важни фактори, влияещи върху селскостопанското производство и производителността на труда.
  2.  В селското стопанство производствените процеси са тясно свързани с биологичните закони, защото се работи с живи организми. Използването на растения и животни при селскостопанското производство обуславя по-бавни темпове на развитие, отколкото в промишлеността. Вегетационният период при земеделските култури и ембрионалния период на селскостопанските животни не могат да бъдат премахнати или силно намалени, за да се ускори производственият процес.
  3.  Растениевъдството има сезонен характер. Тя оказва влияние върху концентрацията и специализацията на производството.
  4.  Важна особеност на селското стопанство е, че то, за разлика от промишлеността, има повсеместно географско разпространение.

Върху развитието и географското разпространение на растениевъдството голямо влияние оказват климатът и водите.

  1.  Докато при преработването на суровини от промишлеността обикновено съотношението между суровина и готова продукция е 2:1, 3:1, 5:1, то при растениевъдството съотношението е обратното - от малко семена се получава по-голяма готова продукция или съотношението е 1:5 , 1:10 , 1:25 , 1:100 и т.н.

  

   С разработването на дипломната си работа си поставяме за цел да анализираме състоянието, проблемите и перспективите на селското стопанство  в община Пазарджик. Голямо внимание е обърнато и на екологичното състоянието на  региона. За изпълнението на дипломната работа си поставяме за разрешаване следните задачи:

  1.  Да направим природо-географска характеристика на общината
  2.  Да анализираме екологичното състоянието в общината
  3.   Да направим социално-икономическа характеристика на общината
  4.  Да анализираме състоянието и развитието на селското стопанство в общината
  5.  Въз основа на направения анализ да посочим перспективите за развитие на селското стопанство и екологията в община Пазарджик

...........................................................

1. Социална характеристика

1.1. Територия и население 

Площта на общината и относителният дял спрямо Пазарджишка област и територията на страната са представени в следващата таблица: 

Таблица № 2

Разпределение на територията и населението на

община Пазарджик  по присъединени села

 

Населено място

Територия

(кв.км.)

Население

2003 г. 

1.

Област Пазарджик

4450

304 518 

2.

Община Пазарджик

639,8

125 161 

3.

Дял на територията на община Пазарджик от територията на Пазарджишка област

 

14,2

 

24,25 

3.

с. Алеко Константиново

15,9

2941 

4.

с. Априлци

14,4

521 

5.

с. Братаница

10,2

2227 

6.

с..Величково

26,0

1236 

7.

с. Гелеменово

15,5

801 

8.

с. Главиница

10,3

2585 

9

с. Говедаре

15,1

1677 

10.

с. Дебрaщица 

26,4 

1059 

11.

с. Добровница

16,3

1489 

12.

с. Драгор

6,3

1397 

13.

с. Звъничево

13,8

2127

14.

с. Ивайло

14,2

3161

15.

с. Крали  Марко

7,1

279

16.

с. Ляхово

6,7

524

17.

с. Мало Конаре

51,3

4746

18.

с. Мирянци

5,2

617

19.

с. Мокрище

7,7

2116

20.

с. Овчеполци

30,2

1190

21.

с. Огняново

20,4

2619

22.

Гр. Пазарджик

38,5

76 897

23.

с. Паталеница

39,0

1600

24.

с. Пищигово

30,2

1289

25

с. Росен 

21,0

674

26.

с. Сарая 

13,9

1496

27.

с. Сбор 

27,8

324

28.

с. Синитево

24,1

2190

29.

с. Топли дол

12,6

370

30.

с. Хаджиево

12,4

1225

31.

с. Цар Асен

15,7

419

32.

с. Црънча

29,3

1310

33.

с. Черногорово

47,1

2389

34.

с. Юнаците

13,1

1658

..........................................................

1.4. Урбанизация и структуриране на община Пазарджик като селищна система

Специфична особеност на Община Пазарджик е сравнително компактната селищна мрежа. Тя обхваща 32 населени места, в т. ч. един град и 31 села. Близостта между населените места е голяма. Между някои от тях тя е от 1-2 км.

Преобладават големите села с добре изграден жилищен фонд. Двадесет и две от тях са с население над 1000 души. По-големите села са: с. Мало Конаре (4754 жители), с. Ивайло (3198 жители), с. Огняново (2664 жители) и др.

Административно Община Пазарджик обхваща 27 кметства, 4 кметски наместничества, с административен център (общински и областен) гр. Пазарджик.

                                                                                        

                                                                                      Таблица № 9

Разпределение на кметствата в Общината

 

Община / Област

Брой кметства

Брой населени места

Община Пазарджик

31

32

Област Пазарджик

99

117

По брой население Община Пазарджик се нарежда но 8 място сред останалите общини в страната. Постоянното й население към 2003 г. е 125 698  души, като 63,8 % от тях живеят в гр. Пазарджик. В трудоспособна възраст са 57 % от населението.

....................................................

         Селското стопанство в общината има следните силни страни: 

         Селското стопанство в общината има следните  слаби страни:

          Възможностите за развитие на селското стопанство са: 

Заплахите пред селското стопанство са следните:  

     Крайна стратегическа цел в развитието на селското и горското стопанство на територията на Община Пазарджик е чрез използване на природно-климатичните дадености и сравнителните предимства на района да се ускори преструктурирането им и да се насърчи интензивното развитие на екологически чисто земеделие и животновъдство, като по този начин съществено се допринесе за повишаване на конкурентоспособността на местните земеделски производители и за устойчивото развитие на Община Пазарджик.

      От съществено значение за интензивното развитие на общинското селско стопанство е изграждането на съвременни канали и конкретни обекти за пазарна реализация, които могат съществено да подобрят както търговските връзки между селскостопанските производители, производствените предприятия и директните потребители, така и връзките с външните и с местните пазари в другите области в България. Важно изискване за постигането на тази стратегическа цел е чувствителното подобряване на качеството на предлаганите селскостопански продукти, което е ключова предпоставка за повишаване доходите на местните земеделски производители.

Основните проблеми и насоки в развитието на селското и горското стопанство  

         Основни проблеми пред развитието на селското стопанство :

         Основните мерки за развитие на селското стопанство са :

      1. Завършване на поземлената реформа и ефективно използване на поземления и горския фонд на територията на общината чрез:

      2. Насърчаване на преструктурирането и интензификацията на селскостопанското производство на територията на община Пазарджик чрез:

      3. Изграждане на надеждна система за комплексно пазарно, информационно, техническо и финансово обслужване на селскостопанските производители на територията на община Пазарджик чрез:

Използвана литература:

1. Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2007 - 2013 г.

2. Статистически справочник - 2003 г.

3. Статистически справочник - 2004 г.

4. http://www.pazardjik.bg/

5. http://www.mzgar.government.bg/

............................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са от 2003 г.

Ключови думи:

екологично състояние, природо-географска характеристика, околна среда, зелена система, урбанизация и структуриране, икономическо развитие, земеползване и селско стопанство, земеделски земи, горски фонд, селскостопанско производство


Търси за: екологично състояние | околна среда | зелена система | икономическо развитие | земеделски земи | горски фонд | селскостопанско производство

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker