Здравословни и безопасни условия на труд/по примера на Интраком България АД (ICM BG)/

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-04-18
Рейтинг:
2.8 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 69 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (131KB)          Html format .Html (83KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

здравословни и безопасни условия на труд, оценка на риска и работното място, работна среда, принципи на държавната политика по осигуряване на ЗБУТ, функции и задължения на Службите по трудова медицина

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Правото на Здравословни и безопасни условия на труд е конституционно право на всеки гражданин на Република България.

Факторите, които формират държавната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд имат своите исторически и международни корени. Те започват в началото на XX век, когато е началото на индустриалното производство. Индустриалните отношения създават множество проблеми, главния от които е свързан с осигуряването на добри условия на труд на работещите в новосъздадените предприятия, поради желанието на собствениците да правят големи печалби.

Още през този период българските политици разбират необходимостта от едно трайно законово уреждане на проблемите в тази област и започват да адаптират и приемат съответните закони.

Известно е, че България е член на Международната организация на труда без прекъсване от 6 декември 1920 г. и е ратифицирала през годините голям брой конвенции и директиви, чийто разпоредби играят важна роля при формиране на националното ни законодателство.

От 7 май 1992 г. Република България е член на Съвета на Европа и е приела Европейската социална карта и Европейската конвенция за правата на човека.

При разработването на дипломната работа са използвани материали на водещи специалисти международни и български, както и действащата нормативна уредба към момента в страната. Използван е опита и на конкретна фирма в областта на здравословните и безопасни условия на труд, която е постигнала значителни успехи в тази област.

Поради изключителната актуалност на проблематиката същата е разгледана в подобаващ обем в увода като е обърнато особено внимание на всички съществени детайли заложени във философията на закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Определени са целите като същите са формулирани на базата на реалностите в изследваната фирма и проведената дейност от самата фирма и службата по трудова медицина. Изготвен е примерен анализ на условията на труд като с научно приложна цел са добавени някои допълнителни специфични проблеми, за да се разкрият по-пълно необходимите мерки и действия в програмата за ограничаване и намаляване на риска.

В първата глава, на базата на дадената за използване литература и посочените в приложението допълнителни източници на информация, е разработено последователно методиката за оценка на риска при работа на базата на изискванията на Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска, както и практическото пособие на издание на Асоциация „Укрепване на здравето и безопасността на работното място”.

Във втората глава са разгледани изискванията на Наредба 14 за службите по трудова медицина като особено внимание е обърната на структурата, състава и правилата за работа. Изяснени са подробно функциите и задачите като са дадени и правилата за извършване на дейност по подпомагането на работодателите при оценката на риска при работа и опазването на здравето на работещите – заедно с взиманите мерки за превенция на здравния риск.

В третата глава е направен един анализ на състоянието на ЗБУТ във изследваната фирма на базата на информация от самата фирма, Интернет сайта и други добити данни в процеса на разработване на дипломната работа. Поради определени причини организационната структура на фирмата е дадена по-общо и на базата на определени хипотетични организационни връзки и структурен състав са разработени основните насоки за подобряване на условията на труд във фирмата с цел да се добие по пълна представа за възможните мерки и мероприятия, които биха могли да се изпълняват с цел изпълнение на нормативните изисквания, заложени в законите и разпоредбите касаещи ЗБУТ.

Самата оценка на риска за фирмата поради това, че представлява обект на авторско право, е дадена според изискванията на Наредба № 5 като отделните елементи са дадени съгласно методическите изисквания за извършване на този тип дейност.

Основните насоки за подобряване на ЗБУТ са формулирани на базата на новите изисквания и реалности като е наблегнато главно на практическите действия, групирани според изискванията на ЗЗБУТ и съпътстващите подзаконови актове.

Накрая са приложени част от реални документи на изследваната фирма за подкрепа на основните тези в разработваната дипломна работа.
Използваната литература по въпроса не изчерпва всичко необходимо, но помага сравнително пълно да се изяснят най-важните доводи и необходимостта от взимане на решителни мерки от работодателите по подобряване на условията на труд в контекста на предстоящото влизане на Република България в Европейския съюз.

Темата за Здравословните и безопасни условия на труд е интересна и обширна от една страна и много важна и съществена за правилното развитие на икономиката и фирмите, защото от отношението на работодателите към тази тема зависи просперитета на фирмите, тяхната конкурентоспособност на общия пазар на труда.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.45 сек