Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Дипломна работа

На тема: Здравословни и безопасни условия на труд

/по примера на  Интраком България АД ( ICM BG )  /

2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 4

ПЪРВА ГЛАВА 8

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧНА ОСНОВА НА ЗБУТ 8

1. Определения 8

2. Как могат и трябва да се създават здравословни и безопасни условия на труд във фирмата 11

3. Каква е нормативната база, касаеща  здравословните и безопасни условия на труд 12

4. Как може и трябва да се оцени риска за здравето и безопасността на работниците и служителите 14

5. Условия за преразглеждане на оценката на риска 18

6. Принципи на процедурата за оценка на риска 18

7. Основни елементи на процедурата за оценка на риска 19

8. Оценяване на работното място 19

9. Кои са основните методи, техники и скали за оценка на риска 22

10. Взети решения при оценяването на риска 25

11. Оценяване на риска от злополуки 28

12. Обща оценка на риска на работното място и неговата степен 29

13. Разработване на политика и определяне на цели, стратегия за развитие на фирмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 32

14. Съдържание на програмите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 36

15. Съдържание на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 37

16. Съдържание на плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии 37

ВТОРА ГЛАВА 40

СЛУЖБИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ОЦЕНКА НА РИСКА 40

1. Нормативни изисквания 40

2. Организация на дейността па службите по трудова медицина 44

ТРЕТА ГЛАВА 47

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗБУТ В  ICM BG 47

1. Анализ на фирмата 47

2. Дейности  на компанията 48

3. Основни насоки за подобряване на ЗБУТ в ICM BG 50

3.1. Мерки за контрол на риска във връзка с извършената оценка на риска ............................................................................................................50

3.2. Мерки за контрол на риска на базата на проведени изследвания по отношение на условията на труд 56

3.3. Основни насоки за подобряване на ЗБУТ във фирмата 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64

ПРИЛОЖЕНИЯ 67

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 70

       

                                                               

“Всеки човек има право на условия на труд, при които се опазват неговото здраве, безопасност и достойнство”

чл. 31 от Хартата за правата на човека

ВЪВЕДЕНИЕ

Върху здравето на работещите, работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние  и безопасността на изпълняващите я. Милиони трудещи се по цял свят са изложени на работните си места на влиянието на вредни фактори. Неконтролирането на свързаните с тях рискове може да навреди на здравето им по много и различни начини. В същото време организациите могат да понесат щети от намаляване на производителността и увеличаване броя на случаите с търсене на съдебна отговорност и искове за обезщетения, от страна на работещите.

От друга страна, когато работното място е обезопасено и хората разбират, че за тяхното здраве се полагат грижи, е много вероятно мотивацията им за работа да се подобри. Този факт намира все по-широко признание в съвременната практика, при която здравето и удовлетворението от извършената работа водят до повишаване на ефективността и качеството на труда.

Добрите условия на труд и оптималната безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на фирменото ръководство, тъй като безопасността и здравето заедно с рентабилността, качеството и опазването на околната среда са неделим аспект от неговите отговорности. Осъзнаването, че безопасността и здравето на работещите са важни показатели за фирмата е едно добро разбиране за икономическите и организационни ползи. С други думи, добрата бизнес политика означава да се осигури безопасен и здравословен труд и да се реализира на пазара безопасен и търсен продукт.

Осигуряването на здраве и безопасност е всеобхватна мултидисциплинарна област и изисква познания в широк спектър от дисциплини - право, управление на риска и безопасността, професионално здраве при работа. Управлението на безопасността и здравето при работа има съществено значение при предотвратяване на трудовите злополуки, професионалните заболявания и психосоциалните проблеми, свързани с работната среда. Те допринасят както за общото подобряване на здравословното състояние  на работещите, така и за снижаване на разходите на национално, отраслово и фирмено ниво. Намаляването на рисковете при работа е не само морално и правно задължение. В това има стабилна бизнес мотивация, защото по-ефективният контрол може да доведе до подобрена кондиция на персонала, до повишаване на производителността и намаляване на материалните разходи, чрез по-малко отсъствия от работа, намаляване на текучеството, икономия на суровини, по-добро качество на продукцията и т.н. Най-успешните предприятия и фирми обикновено поддържат най-добрите условия за труд. Доброто здраве на работниците ще означава и добър бизнес.

В този смисъл целите на дейността за безопасност и здраве при работа са еднакви с тези на всяка икономическа дейност и са насочени към:

♦ позицията на пазара , която  в основни линии зависи от качеството и конкурентоспособността на произведения продукт, и съответно от състоянието на условията на труд;

♦ печалбата на едно предприятие, която е свързана с намаляване на неефективните разходи, вследствие нерационално организиране и използване на техниката, работното време, интелектуалните и физически възможности на работещите;

♦ стриктното изпълнение на трудовите задължения и установената технология, включително и в областта на безопасността и здравето при работа;

♦ ограничаване на загубите от трудов травматизъм, общи и професионални заболявания, аварийни ситуации и трудови конфликти.

Съответствието на произвеждания продукт с изискванията за безопасност и здраве при работа вече е основен критерий за присъствие на пазара. Състоянието на условията на труд, осигуреното ниво на нормите и изискванията за безопасност, както и защитата на работещите от професионални рискове са атестат за надеждност в бизнес отношенията. Съвременната тенденция в поведението на водещите европейски фирми е да си сътрудничат и да развиват бизнес само с фирми с доказано добро ниво на безопасни и здравословни условия на труд. Това налага и  извода, че разходите за осигуряването на по-високо ниво на защита по отношение  на условията на труд са надеждна инвестиция, осигуряваща качество, пазари и печалба.

Законодателството задължава работодателите да предпазват работещите от експозиция на вредни въздействия на работното място. Това включва оценка на риска и предотвратяване на рисковете,  подготовка за поведение   при злополука, пожари и аварийни случаи, информация и обучение на работещите. В допълнение от работодателите се изисква и да включват работещите, като пряко заинтересовани, в разработването на политиката по безопасност и здраве при работа.

Оценката на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на безопасността и здравето при работа. Оценката на риска е процес на анализ, оценка и вземане на решения свързани с наличието на конкретни опасности. Резултатите от оценката на риска са изходна база за планиране на бъдещата работа и осигуряване на всички необходими ресурси за нейното реализиране - финансови, човешки, времеви и други.

За да се насочи вниманието върху рисковите фактори и въобще към безопасността е необходимо обучение. Информираността   по отношение на безопасност и здраве при работа би спомогнала за:

◊ повишаване на информираността и убедеността на мениджърите и на работещите от  изграждането на по-продуктивни, по-безопасни и здравословни работни места;

◊ осъзнаване, че добрата безопасност и здраве при работа означава добър бизнес;

◊ намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето и пестейки време и пари;

◊ намаляване на човешката и на икономическата цена, заплащана поради неспазване изискванията за безопасна работа.

Дипломната работа ще бъде структурирана в три основни части (глави), в които ще се дадат основни теоретични постановки и практически дейности,  които ще бъдат свързани с анализ на реалните дейности и предложено собствено мнение както и онагледяване с конкретни документи в подкрепа на основните тези.

Общата цел на дипломната работа е да се извърши задълбочено проучване / доколкото е възможно / на състоянието на условията на труд във фирмата като се направи анализ на състоянието на ЗБУТ и на базата на направената оценка на професионалният риск при работа да се изготвят препоръки за намаляваме и ограничаване на риска при работа.

Общата цел в дипломната работа изисква решаването на следните основни задачи:

→ Представяне в определена логическа последователност на теоретико- методологическите основи на осигуряването на Здравословни и безопасни условия на труд.

→  Да се направи характеристика на функциите и задълженията на службата по трудова медицина и се изясни методиката за Оценка на риска при работа.

→  Да се направи анализ на дейността свързана със Здравословните и безопасни условия на труд и системата за управление на безопасността и здравето при работа във фирма ICM BG.

За изпълнението на набелязаните задачи ще се извърши проучване във фирмата на условията на труд и тяхното съответствие със законовите изисквания, функционирането на системата за управление на безопасността и здравето при работа, управлението на човешките ресурси и мениджмънта както и анализ на условията на труд във фирмата.

С оглед на голямата актуалност на темата, при разработването й са използвани материали (статии, помагала, наръчници, анализи на ИА „Главна инспекция по труда” и актуална информация от Интернет сайтове, както и други помощни материали).

В първата глава ще се разгледат основните принципи на държавната политика по осигуряване на ЗБУТ както и теоретико - методическите изисквания към работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите.

Във втората глава ще се разгледат функциите и задълженията на Службите по трудова медицина, задълженията на работодателят при извършването на оценката на риска .

В третата глава на дипломната работа ще се направи обобщен анализ на състоянието на условията на труд ICM BG. Ще се направи обща характеристика на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, прилагането изискванията на нормативната уредба по ЗБУТ във фирмата и изготвяне на примерни препоръки за подобряване условията на труд както и препоръки за намаляване, ограничаване и отстраняване на риска при работа.  

.........................................................................

ТРЕТА ГЛАВА

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗБУТ В  ICM BG

  1.  Анализ на фирмата

Групата ИНТРАКОМ се състои от международна мрежа от независими компании, съсредоточени в проектирането и осъществяването на интегрирани телекомуникационни проекти, разработване и внедряване на ИТ системи и мрежи, производство на телекомуникационно оборудване, разработване на приложен софтуер и услуги по поддръжката му, както и изработка на стоманени структури и електромеханично оборудване, производство на енергия, строителство, интегрални лотарийни системи.

Групата ИНТРАКОМ включва филиали в Гърция, Кипър, Балканите (Албания, България, Молдова, Сърбия, Бивша Югославска република Македония, Румъния, Турция), Централна Европа (Белгия, Люксембург, Унгария, Чехия, Хърватия), Средния Изток (Йордания, ОАЕ), САЩ и Русия. Групата развива активна дейност и в други пазари чрез локални офиси и международни партньорства.

Освен компаниите, членове на Групата, съществува и мрежа от филиали, които са ангажирани в продажбата, продукцията, поддръжката и управлението на лотарийни софтуерни приложения и свързани електронни системи, както и посредничество при застраховки, управление на инвестиции, търговия и др.

През декември 2005 г. Групата се реорганизира и бе създаден ИНТРАКОМ Холдингс, една от най-големите гръцки мултинационални холдингови групи със сфера на дейност телекомуникации, е-правителство, банки, електронни системи за отбраната и строителство. Основни подразделения на холдинга са: ИНТРАКОМ Телеком, ИНТРАКОМ Електронни системи за отбраната, ИНТРАКОМ ИТ решения, ИНТРАКАТ и H.O.L.

В Групата ИНТРАКОМ Холдингс работят 5.450 служителя, продуктите и услугите й достигат до пазарите на повече от 60 страни и има филиали в 16 страни.

ИНТРАКОМ България АД е основана през 1995 година с предмет на дейност проектиране, разработване, монтаж и обслужване на най-съвременни продукти за информационни и телекомуникационни решения в България. Инвестиционните програми на фирмата са насочени към дейности с приоритет: изграждане на нови сътрудничества и представяне на най-модерните телекомуникационни продукти, свързани с усъвършенстването на националната телекомуникационна мрежова структура.

Специалистите на ИНТРАКОМ разработват новаторски продукти, осигуряват експертна професионални услуги и осъществяват мащабни интегрирани проекти в следните основни икономически сектори:

.............................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правото на Здравословни и безопасни условия на труд е конституционно право на всеки гражданин на Република България.

Факторите, които формират държавната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд имат своите исторически и международни корени. Те започват в началото на XX век, когато е началото на индустриалното производство. Индустриалните отношения създават множество проблеми, главния от които е свързан с осигуряването на добри условия на труд на работещите в новосъздадените предприятия, поради желанието на собствениците да правят големи печалби.

Още през този период българските политици разбират необходимостта от едно трайно законово уреждане на проблемите в тази област и започват да адаптират и приемат съответните закони.

Известно е, че България е член на Международната организация на труда без прекъсване от 6 декември 1920 г. и е ратифицирала през годините голям брой конвенции и директиви, чийто разпоредби играят важна роля при формиране на националното ни законодателство.

От 7 май 1992 г. Република България е член на Съвета на Европа и е приела Европейската социална карта и Европейската конвенция  за правата на човека.

При разработването на дипломната работа са използвани материали на водещи специалисти международни и български, както и действащата нормативна уредба към момента в страната. Използван е опита и на конкретна фирма в областта на здравословните и безопасни условия на труд, която е постигнала значителни успехи в тази област.

Поради изключителната актуалност на проблематиката същата е разгледана в подобаващ обем в увода като е обърнато особено внимание на всички съществени детайли заложени във философията на закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Определени са целите като същите са формулирани на базата на реалностите в изследваната фирма и проведената дейност от самата фирма и службата по трудова медицина. Изготвен е примерен анализ на условията на труд като с научно приложна цел са добавени някои допълнителни специфични проблеми, за да се разкрият по-пълно необходимите мерки и действия в програмата за ограничаване и намаляване на риска.

В първата глава, на базата на дадената за използване литература и посочените в приложението допълнителни източници на информация, е разработено последователно методиката за оценка на риска при работа на базата на изискванията на  Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска, както и практическото пособие на издание на Асоциация „Укрепване на здравето и безопасността на работното място ”.

Във втората глава са разгледани изискванията на Наредба 14 за службите по трудова медицина като особено внимание е обърната на структурата, състава и правилата за работа. Изяснени са подробно функциите и задачите като са дадени и правилата за извършване на дейност по подпомагането на работодателите при оценката на риска при работа и опазването на здравето на работещите - заедно с  взиманите мерки за превенция на здравния риск.

В третата глава е направен един анализ на състоянието на ЗБУТ във изследваната фирма на базата на информация от самата фирма, Интернет сайта и други добити данни в процеса на разработване на дипломната работа. Поради определени причини организационната структура на фирмата е дадена по-общо и на базата на определени хипотетични организационни връзки и структурен състав са разработени основните насоки за подобряване на условията на труд във фирмата с цел да се добие по пълна представа за възможните мерки и мероприятия, които биха могли да се изпълняват с цел изпълнение на нормативните изисквания, заложени в законите и разпоредбите касаещи ЗБУТ.

Самата оценка на риска за фирмата поради това, че представлява обект на авторско право, е дадена според изискванията на Наредба № 5 като отделните елементи са дадени съгласно методическите изисквания за извършване на този тип дейност.

Основните насоки за подобряване на ЗБУТ са формулирани на базата на новите изисквания и реалности като е наблегнато главно на практическите действия, групирани според изискванията на ЗЗБУТ и съпътстващите подзаконови актове.

Накрая са приложени част от реални документи на изследваната фирма за подкрепа на основните тези в разработваната дипломна работа.

Използваната литература по въпроса не изчерпва всичко необходимо, но помага сравнително пълно да се изяснят най-важните доводи и необходимостта от взимане на решителни мерки от работодателите по подобряване на условията на труд в контекста на предстоящото влизане на Република България в Европейския съюз.

Темата за Здравословните и безопасни условия на труд е интересна и обширна от една страна и много важна и съществена за правилното развитие на икономиката и фирмите, защото от отношението на работодателите към тази тема зависи просперитета на фирмите, тяхната конкурентоспособност на общия пазар на труда.

.................................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Наръчник по управление на човешките ресурси, Труд и право С. 2002 г. Д. Шопов, М. Атанасова, Г. Евгениев, Й. Близнаков и др.

2. Управление на човешките ресурси, Тракия М.,С. 1998 г. Д. Шопов, М. Атанасова, Г. Евгениев, Й. Близнаков и др.

3. Терминологичен речник по управление на човешките ресурси, Стопанство С. 2004 г. Д. Шопов, М. Атанасова, Г. Евгениев, Й. Близнаков и др.

4. Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд, Труд и право, С., 2005 г. Т. Младенов

5. Процедура по оценка на работните места, оценка и управление на професионалния риск, Асоциация „ Укрепване на здравето и безопасността на работното място ” , 2002 г. д-р З. Запрянов , инж. Цв. Моллова

6. Обучение по безопасност и здраве при работа, ф. Перфект консулт ООД, В. Илиев, 2003 г.

7. Материали, предоставени  от фирмата

................................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

здравословни и безопасни условия на труд, оценка на риска и работното място, работна среда, принципи на държавната политика по осигуряване на ЗБУТ, функции и задължения на Службите по трудова медицина


Търси за: здравословни безопасни условия труд | оценка риска работното място | работна среда | функции задължения Службите трудова медицина

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker