Всички разработки

Пълен списък на всички теми в архива подредени по дата на добавяне в низходящ ред.

1401. Република Турция (курсова работа)

1402. Фирмен мениджмънт на фирма „Х” (курсова работа)

1403. Еретик на неомаржинализма – Йозеф Шумпетер /1883 – 1950/ (курсова работа)

1404. Разработване на бизнесплан за: Създаване на фирма – „МедИн” ЕООД с предмет на дейност производство на мед и други продукти на медната промишленост, изкупуване на мед за преработка, търговска дейност в страната и в чужбина (курсова работа)

1405. Варварските държави на територията на Западната римска империя – кралства на: вестготи, остготи, вандали, бургунди, лангобарди и франки (реферат / доклад)

1406. Маркетингово изследване на конкурентноспособността на „Карлсберг България“ АД (казус)

1407. Анализ и оценка на персонала във Фирма "Акваполис" ООД - гр. Варна и възможности за неговото усъвършенстване (дипломна работа)

1408. Задачи по Бизнес статистика (курсова работа)

1409. FOREIGN STUDENTS - автоматизирана информационна система за обучението на чуждестранни студенти в български университет (курсова работа)

1410. Индустриални отношения в България (курсова работа)

1411. Теория на игрите (курсова работа)

1412. Интернет като бизнесинструмент и среда за web-базирани приложения (курсова работа)

1413. Счетоводни аспекти на отчитането на жилищните кредити в Търговска Банка "Прокредитбанк" (магистърски проект)

1414. Разработване на идеен проект на заведение за хранене и развлечения (курсова работа)

1415. Първи и втори период на Френската революция (курсова работа)

1416. Политическите идеи в древния свят - Платон и Аристотел (курсова работа)

1417. Анализ на предлагането на дребно на продукт “Предплатени разговори – b-connect” под търговската марка GloBul в град Варна (курсова работа)

1418. Анализ на маркетинговото състояние на Медицински център “Света София” – Бургас (курсова работа)

1419. Методически и организационни аспекти на счетоводната политика в нефинансовото предприятие (дипломна работа)

1420. Българска Народна Банка (курсова работа)

1421. Същност на счетоводната политика в нефинансовото предприятие (курсова работа)

1422. Предприемаческата дейност в "Проком ВД" ООД (курсова работа)

1423. Предприемаческата дейност в "Перфект Софтуер" ООД (курсова работа)

1424. Английската революция 17 век (курсова работа)

1425. Развитието на малкия и средния бизнес в България (магистърски проект)

1426. Традиционни български празници и обичаи. Българска сватба (курсова работа)

1427. Трудовият пазар в България – зареждане, развитие, прогнози за бъдещото състояние (курсова работа)

1428. Откриване на възможности за разработване на нови продукти и тестване на нови концепции (курсова работа)

1429. Традиционното българско жилище и двор (курсова работа)

1430. Варненски Римски терми (курсова работа)

1431. Същност и видове капитал (курсова работа)

1432. Размер на предприятието (курсова работа)

1433. Консулството и Първата империя във Франция (курсова работа)

1434. Предизвикателства и Проблеми пред България по Пътя към ЕПС (дипломна работа)

1435. Форми на организация на производствения процес, типове процеси (курсова работа)

1436. Подбор и назначаване на персонала (курсова работа)

1437. Анализи, основаващи се на приноса (курсова работа)

1438. Тенденции в развитието на туристическото предлагане след 2000 година (курсова работа)

1439. Индустриализация на България от Освобождението до Балканските войни (реферат / доклад)

1440. Същност на информацията. Социални измерения (курсова работа)

1441. Текуща демографска статистика. История и отчитане на раждаемостта, смъртността, браковете, разводите, миграцията (курсова работа)

1442. Характеристика на конкретен национален рецептивен туристически пазар в рамките на Европа и Средиземноморския басейн (Испания) (курсова работа)

1443. Античният Одесос (Анимационен проект) (курсова работа)

1444. Значение на туризма в курортен комплекс Златни пясъци (курсова работа)

1445. РИУ АРАБЕЛА - Анимационен проект (курсова работа)

1446. Управление на конфликти (курсова работа)

1447. Географско положение на България (курсова работа)

1448. Маркетинг на фирма “Кока-Кола” (курсова работа)

1449. Електронен подпис (реферат / доклад)

1450. Характеристика на конкретен национален рецептивен туристически пазар в рамките на Европа и Средиземноморския басейн /Гърция/ (курсова работа)

1451. Информационна война. Информационно превъзходство (курсова работа)

1452. Анализи, основаващи се на приноса (курсова работа)

1453. Предназначение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Осигурителни вноски. Права и задължения на осигурените лица (курсова работа)

1454. Проблеми на опазване на околната среда в предприятие “Дънди Прешъс Металс” (курсова работа)

1455. Хотел-ресторант “Копитото” (курсова работа)

1456. Контрабанда - същност и предмет (курсова работа)

1457. Германското икономическо чудо след Втората световна война (курсова работа)

1458. Мао Дзедун и Културната революция в Китай (курсова работа)

1459. Право на пенсия. Същност на пенсията. Видове пенсии (курсова работа)

1460. Общуване и невербални комуникации (реферат / доклад)

1461. Проблеми на опазване на околната среда в предприятие “АГРОПОЛИХИМ” АД (курсова работа)

1462. Публична администрация – същност и изисквания (курсова работа)

1463. Социално законодателство на Република България относно правата на инвалидите (реферат / доклад)

1464. Социално-нормативен тренинг – същност и начин на осъществяване (реферат / доклад)

1465. Ресурси и средства на националната сигурност. Военна мощ и силови средства. (курсова работа)

1466. Митнически мобилни групи (курсова работа)

1467. Същност, елементи и функции на пазарния механизъм. Търсене – същност и фактори. Индивидуална и пазарна крива на търсене. Закон за търсенето. Движение по кривата на търсенето. Изместване на кривата на търсенето (курсова работа)

1468. Същност и форми на организация на фирмата. Основни характеристики на фирмата. Форми на фирмената организация. Максимизиране на печалбата – основна цел на фирмата (курсова работа)

1469. Ръководство и лидерство (реферат / доклад)

1470. Социална политика на Европейския съюз (реферат / доклад)

1471. Приходи на фирмата. Общ, среден и пределен приход. Производствени разходи: обща характеристика и класификация. Видове печалба (курсова работа)

1472. Защита срещу незаконно уволнение (реферат / доклад)

1473. Анимационен проект на тема “Малко по-близо до Рая” (курсова работа)

1474. Оценяване на персонала (курсова работа)

1475. Европейските структурни фондове – възможност за реализиране на ефективна туристическа политика в България. (курсова работа)

1476. Характеристика на конкретен национален рецептивен туристически пазар в рамките на Европа и Средиземноморския басейн - Португалия (курсова работа)

1477. Отношението "ръководител – подчинен". (реферат / доклад)

1478. Общи условия на лизинговото застраховане. (курсова работа)

1479. Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност. (курсова работа)

1480. ПР кампания за популяризиране на PVC профили на немската фирма "SALAMANDER" (курсова работа)

1481. Оптимизиране на производствените мощности (курсова работа)

1482. Мениджмънт на фирмените инвестиции в “Юнит Пайп” ООД (дипломна работа)

1483. Териториалноустройствено планиране в туризма (магистърски проект)

1484. Трудов пазар. Сходства и разлики между българския и европейския трудов пазар и работната заплата (курсова работа)

1485. Стокова и ценова политика на фирмата (реферат / доклад)

1486. Народонаселение, етнически групи, вероизповедание и религиозни общности в България (курсова работа)

1487. Промени в акцизното законодателство след датата на присъединяване на България към ЕС (курсова работа)

1488. Диверсификация на бизнеса на примера на фирма "Мебел - стил ООД - София". (магистърски проект)

1489. Маркетинг-микс в политиката на Германос Телеком България EАД (казус)

1490. Пъблик рилейшънс (PR) в кризисни ситуации (казус)

1491. Рентабилност на банковото производство и продуктова политика на търговските банки (магистърски проект)

1492. Проблеми при счетоводното отчитане на трудовите и социалните разходи в бюджетните предприятия. (магистърски проект)

1493. Политическа култура – роля във външната политика (курсова работа)

1494. Данъчно облагане на доходите на фирмите и отчитане на разходите за данък (магистърски проект)

1495. Анализ на комуникационната стратегия за развитие на българския пазар на фармацефтична компания "Merck Sharp & Dohme" (магистърски проект)

1496. Проблеми при счетоводното отчитане на дейността на банковите инвестиционни посредници (магистърски проект)

1497. Отчитане, прогнозиране и анализ на паричните потоци във фирмана примера на фирма "Синемекс" ЕООД (магистърски проект)

1498. Лидерът във фирмената среда. Мениджърът като лидер. Управленският стил във фирма "ProSoft" България. (магистърски проект)

1499. Основна маркетингова стратегия за развитие на фирма "Боляри" АД - Варна. (курсова работа)

1500. Реформата на публичната администрация (магистърски проект)

1501. Баланс между централизация и децентрализация в управлението на градовете с административно - териториално деление - Столична община. (дипломна работа)

1502. Присъединяване на Р. България към Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта (магистърски проект)

1503. Набиране и подбор на персонала в компания "Проктър и Гембъл" (магистърски проект)

1504. Инвестиционен проект за разширяване на съществуващ автосервиз "Мирекс Авто" ООД (магистърски проект)

1505. Културно-историческото наследство на град Мелник и околностите му и туристическото развитие в региона (дипломна работа)

1506. Организация и управление на транспортната дейност на фирма "Егида - София" ЕАД (дипломна работа)

1507. Потребителско поведение (реферат / доклад)

1508. Концепцията "Точно навреме" (Just in time) (реферат / доклад)

1509. Електронна търговия (дипломна работа)

1510. Мироопазващите операции в Косово (дипломна работа)

1511. Маркетингов анализ на ЗПД "ЛЕВ ИНС" АД (курсова работа)

1512. Собствен капитал на банките и неговото счетоводно отчитане (дипломна работа)

1513. Счетоводно отчитане на амортизации и преоценка на ДМА (реферат / доклад)

1514. Literature - beneficial in the language learning process (дипломна работа)

1515. Nations have always existed (есе)

1516. Държавни разходи (реферат / доклад)

1517. Най-важният ресурс - времето на ръководителя (есе)

1518. Капиталовите и дълговите инструменти в консолидирания отчет на MGM MIRAGE (курсова работа)

1519. Маркетингов анализ на минерални води ДЕВИН (курсова работа)

1520. Проект за изграждане на център за домашни грижи "Home Care" (курсова работа)

1521. Управление на маркетинговата дейност (курсова работа)

1522. Изследване на практиката по управление на човешките ресурси в СД "МебелУют" (курсова работа)

1523. Документиране на стопанските операции. Понятие за счетоводни документи: видове, значение, форми и съдържание на счетоводните документи (курсова работа)

1524. Структура на БВП по елементи на крайно ползване - състояние и динамика (курсова работа)

1525. Международно фирмено сътрудничество. (казус)

1526. Виждане за модерната фирмена култура (курсова работа)

1527. Характеристика и проблеми на интерактивния маркетинг. (Online marketing) (есе)

1528. Анализ, прогнозиране и планиране в потребителна кооперация "Балкан" (магистърски проект)

1529. Продоволствен проблем. (реферат / доклад)

1530. Морално етична дилема свързана с дейността на одиторско предприятие "Х" по повод рекламирането на услугите осъществявани от предприятието. (есе)

1531. Европейска централна банка (ЕЦБ). (курсова работа)

1532. Състояние и проблеми на безработицата в България в условията на пазарен преход. (курсова работа)

1533. Структура на БВП по елементи на крайно ползване - състояние и динамика. (курсова работа)

1534. Маркетингов анализ на "Бутилираща компания Горна Баня". (курсова работа)

1535. Бизнес план на "МЗ-РАЗЛОГ" ООД. (курсова работа)

1536. Маркетингов анализ на куриерска фирма СПИДИ. (курсова работа)

1537. Акционерен капитал на фирмата. (реферат / доклад)

1538. Анализ на различни видове имидж чрез интервю, анкета и медиен образ. (курсова работа)

1539. Договори и договорни отношения между РЗОК и изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ - по примера на РЗОК - гр. Търговище. (дипломна работа)

1540. Анализ на глава 9-та от Немирството на парите от Милтън Фридман. (курсова работа)

1541. Анализ на дейността на застрахователно акционерно дружество ДЗИ по отношение на застраховка "КАСКО". (реферат / доклад)

1542. Счетоводен баланс. Счетоводни сметки. (реферат / доклад)

1543. Критерии и методи за оптимален инвестиционен избор. (курсова работа)

1544. Стратегически, тактически и операционни задачи и решения и тяхното съгласуване при управлението на бизнеса. (курсова работа)

1545. Пазарът на ценни книжа. (курсова работа)

1546. Туристически холдинг. Структура, организация и управление на Албена Инвест Холдинг АД. (дипломна работа)

1547. Счетоводно-информационно осигуряване на разчетите в предприятието. (дипломна работа)

1548. Вътрешен финансов контрол - одит. (курсова работа)

1549. Развитие на Българската Фондова Борса през последните 3 години. (реферат / доклад)

1550. Източници на властта. (реферат / доклад)

1551. Трудов пазар. (реферат / доклад)

1552. Европейски съд - гарант за защита правата на човека. (реферат / доклад)

1553. Състояние и проблеми на безработицата в България в условията на пазарен преход. (курсова работа)

1554. Счетоводно отчитане и аспекти на потребителските кредити. (дипломна работа)

1555. Българо - Югославските икономически отношения / 9.ІХ. 1944-1948 / (дипломна работа)

1556. Ролята на неправителствените организации за демократизиране на международната политика. (дипломна работа)

1557. Неуспешната перестройка на Горбачов. (дипломна работа)

1558. Анализ на дейността по подбор и назначаване на персонала във фирма "Х" АД. (дипломна работа)

1559. Анализ на транспортната система на България и интегрирането й с Европейската система. (курсова работа)

1560. Европейски съюз. (курсова работа)

1561. Присъединяване на България към ЕС и НАТО. (курсова работа)

1562. Маркетингово проучване на международен пазар (на примера на корпорация "Coca-Cola"). (дипломна работа)

1563. Ценова политика и ценова стратегия на фирма "Диана 95" АД. (курсова работа)

1564. Агенция за събиране на държавни вземания, принудително изпълнение по събиране вземанията. (реферат / доклад)

1565. Същност, цели и проблеми на фискалната децентрализация. (реферат / доклад)

1566. Възникване, същност и функция на бюджета. Видове бюджети. (реферат / доклад)

1567. Организация на комбинирани товарни превози. (курсова работа)

1568. Анализ на дефицитното бюджетно финансиране. (магистърски проект)

1569. Формиране на пазарно поведение в индустриалното предприятие. (реферат / доклад)

1570. Пенсионната система. (реферат / доклад)

1571. Инфлация. (реферат / доклад)

1572. Туристическата реклама. (дипломна работа)

1573. Фактори определящи цената на труда. (реферат / доклад)

1574. Бизнес план за производство и преработка на пчелен мед и пчелни продукти и развиване дейността на сладкарница "Медени мечти". (курсова работа)

1575. SWOT – анализ и избор на стратегическа алтернатива. (реферат / доклад)

1576. Корпоративно управление. Собственост, контрол и цели на фирмата. Модели на корпоративно управление - САЩ, Япония, ЕС (въпрос за държавен изпит)

1577. Управление на материалите (УМ) (въпрос за държавен изпит)

1578. Управление на физическата дистрибуция. (въпрос за държавен изпит)

1579. Конкуренция. (въпрос за държавен изпит)

1580. Същност на логистиката (въпрос за държавен изпит)

1581. Базисни стратегии на бизнес единицата. (въпрос за държавен изпит)

1582. Корпоративна стратегия (въпрос за държавен изпит)

1583. Ситуационен анализ. Структурен анализ на конкуренция (въпрос за държавен изпит)

1584. Вътрешнофирмен анализ. (въпрос за държавен изпит)

1585. Индустриални отношения. Същност. Институционализация, съвременни проблеми на индустриалните отношения у нас. (въпрос за държавен изпит)

1586. Мотивация за труд. Основни теории за мотивацията. Методи за мотивация (въпрос за държавен изпит)

1587. Същност и възникване на концепцията за управление на човешките ресурси. Различия от концепцията за управление на персонала. (въпрос за държавен изпит)

1588. Обучение и развитие на човешките ресурси. Същност и етапи на обучение. Планиране на мениджърска кариера. (въпрос за държавен изпит)

1589. Същност и значение на групите в организацията (въпрос за държавен изпит)

1590. Същност и видове конфликти в организацията. Причини за конфликти. (въпрос за държавен изпит)

1591. Управление на промяната като процес. Видове промяна. Модели и стратегии на планова промяна. Съпротива срещу промяната. (въпрос за държавен изпит)

1592. Характеристика на организационното развитие. Особености и фази на организационното развитие (въпрос за държавен изпит)

1593. Обща характеритика на управленския процес. Вътрешна и външна среда на организацията (въпрос за държавен изпит)

1594. България н ЕС (въпрос за държавен изпит)

1595. Оптимизационни модели и методи за тяхното използване (въпрос за държавен изпит)

1596. Изследване и анализ на процеси на масово обслужване - МО (въпрос за държавен изпит)

1597. Използване на мрежови модели за организиране на многоетапни процеси (въпрос за държавен изпит)

1598. Имитационни модели и използването им за анализ и рационално организиране на реални процеси (въпрос за държавен изпит)

1599. Използване на експертни оценки за подготвяне на управленски решения (въпрос за държавен изпит)

1600. Модели и методи за оптимално управление на запасите (въпрос за държавен изпит)

Най търсено в архива!

 
Време за зареждане: 1.19 сек