Диверсификация на бизнеса на примера на фирма "Мебел - стил ООД - София".

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-10-25
Рейтинг:
2.75 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 107 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Икономика на търговията
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (93KB)         

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и теоретични аспекти на диверсификацията, рискова експозиция, критерии за диверсификация, компонент на риска, фирмена стратегия, пазарен дял, пазарен сегмент; сегментация на потребителите, фирмена политика, ABC анализ, SWOT анализ, изграждане на диверсификационна стратегия, управленска и маркетингова стратегия.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на дипломната работа е теоретично и практически, на базата на реално съществуваща производствена фирма в областта на мебелната индустрия, да се определят основните насоки на стратегическия (дългосрочен) анализ, на плановата и прогнозна дейност, както и определянето на оптимални инвестиционни съотношения при инвестирането в подобряване на материалната база и за иновационна дейност. Целта е и да се определят основните аспекти на стопанския и финансов анализ в предприятието (отново се търси съпоставянето на теоретичните аспекти с практическите в българската икономическа действителност), на контролните дейности и особеностите на риск-мениджмънта. Цели се да се диагностицират основните рискове за предприятието, както и да се прави периодична диагностика на работата му.

Задачите в дипломната работа са свързани с основните фирмени стратегии, както и възможностите на фирмата-производител в България да оптимизира своето производство и пласмент с оглед ограничаване на риска (диверсификация на риска) в производствето и реализирането на оптимални за фирмата приходи. Същественото е при анализа на конкретната производствена фирма „Мебел стил” ООД е да се дадат основните насоки на работа, както и на базата на фирмения анализ на конкретна производствена фирма в сферата на мебелната промишленост, да се направят и основните коментари относно бъдещото развитие на частния сектор в България по отношение неговата конкурентноспособност на пазара. Задача е и на базата на общофирмения анализ да се анализират и определят основните насоки на работа на маркетинговия отдел във фирмата, свързан с придобиването на конкурентни предимства, както и с изграждането на ефективно действаща маркетингова (производствена, пласментна, промоционална, ценова и рекламна) стратегия.

Обект на анализа е производствената дейност и управленска стратегия за диверсификация на риска при производство и продажби на фирма „Мебел стил” ООД.

С оглед актуалността на темата е използвана литература в няколко направления – икономическа литература по темата, статии, анализи, мнения относно фирмената стратегия и като цяло относно конкурентноспособността на частния сектор. В частност се използвани и фирмена документация – производствени данни, данни от счетоводните регистри на фирмата, както и информация от маркетинговия отдел на „Мебел стил” ООД.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек