Методически и организационни аспекти на счетоводната политика в нефинансовото предприятие

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-03-27
Рейтинг:
4.6 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 93 стр.
Университет: Стопанска акадамия Д. А. Ценов
Специалност: Счетоводство и одит на нефинансови предприятия
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (148KB)          Html format .Html (56KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

счетоводна политика, нефинансово предприятие, организация на счетоводството, годишен финансов отчет, годишен оборот, стопански операции, икономическа среда, данъчно законодателство, счетоводно отчитане, Закон за счетоводството

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Понятието “предприятие” третирано като отчетно обособена структура е регламентирано в Закона за счетоводството . По критериите на чл. 1 от този закон предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци; бюджетните предприятия; неперсонифицираните дружества и чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез мястото на стопанска дейност.

Юридическите форми за предприятия предвидени в българското търговско законодателство са: предприятие на едноличен търговец, публични (държавни и общински) предприятия, търговски дружества, кооперации и предприятия за юридически лица с нестопанска цел.
Правата, задълженията и фактическите отношения, чиято съвкупност съставлява предприятието се създават и функционират чрез осъществяваната дейност. За нефинансовите предприятия тази дейност се изразява като обичайна дейност и основна дейност с нефинансов характер, т.е. производствена (промишлена, строителна, транспортна, селскостопанска и др.) и търговия. От тази гледна точка в състава на нефинансовите предприятия не могат да се отнесат: бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, публичните дружества по смисъла на Закона за ценните книжа, инвестиционните дружества и предприятията, които извършват по занятие банкови, застрахователни сделки, сделки с ценни книжа и др.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството обичайна дейност е съвкупността от стопански операции, които се извършват от дадено предприятие в нормалния му ход на функциониране както и такива, които произтичат или съответстват регулярно или инцидентно тези операции. Това е дейността, извършвана в рамките на осъществяване на предмета на дейност на предприятието, която е присъща за предприятия с аналогично техническо оборудване и квалификация на персонала и която не произтича от извънредни обстоятелства и събития.

Основната дейност е съвкупност от стопански операции, от които се генерират основните (значителна част от) приходи (те) на дадено предприятие и не са по своята същност инвестиционна дейност. Основната дейност заема преимуществено положение, в сравнение с всички останали дейности, осъществявани от предприятието.

Разграничаването на основната от обичайната дейност на нефинансовите предприятия има значение при разработване на съответни модели на счетоводната политика и съставните й елементи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.49 сек