Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Стопанска акадамия Д. А. Ценов

ДИПЛОМНА РАБОТА

На тема:

Методически и организационни аспекти на счетоводната политика в нефинансовото предприятие

Специалност:

Счетоводство и одит на нефинансови предприятия

2008 г.


Съдържание:

УВОД 4

ГЛАВА 1. СЪЩНОСТ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 7

1.1. Характеристика на счетоводната политика 7

1.2. Модели на счетоводната политика 12

1.2.1. Вътрешни 12

1.2.2. Външни 12

1.3. Класификация на счетоводната политика 16

1.4. Нормативна уредба 24

ГЛАВА ВТОРА: ФОРМИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 29

2.1. Основни принципи при разработване на счетоводната политика 29

2.2. Елементи на счетоводната политика 35

ГЛАВА ТРЕТА: МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 42

3.1. Методика на счетоводната политика за активите на нефинансовото предприятие 42

3.2. Методика на счетоводната политика за капитала и пасивите на нефинансовото предприятие 50

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ТЕХНОЛОГИЯ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА НЕФИНАНСОВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 53

4.1. Същност и елементи на организацията на счетоводството 53

4.2. Информационна база за разработване на счетоводната политика на нефинансовото предприятие 59

4.3. Случаи на промяна на счетоводната политика 62

4.4. Оповестяване на счетоводната политика на нефинансовото предприятие 66

4.5. Примерен структурен модел на счетоводна политика на нефинансово предприятие “КРОНОС” АД град Пловдив 74

4.5.1. Информация за предприятието 74

4.5.2. База за изготвяне на годишния финансов отчет 75

4.5.3. Дълготрайни материални активи 77

4.5.4. Нематериални активи 79

4.5.5. Инвестиции 80

4.5.6. Материални запаси 81

4.5.7. Финансови инструменти 81

4.5.8. Парични средства и оценка на валутата 83

4.5.9. Признаване на приходите и разходите 84

4.5.10. Доходи на персонала 86

4.5.11. Вземания и текущи задължения 86

4.5.12. Разходи за опазване на околната среда 87

4.5.13. Данъци 87

4.5.14. Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет 88

4.5.15. Показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обращаемост на материалните запаси 88

4.5.16. Заключителна разпоредба 92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 93

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 94


УВОД

Понятието “предприятие” третирано като отчетно обособена структура е регламентирано в Закона за счетоводството2. По критериите на чл. 1 от този закон предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци; бюджетните предприятия; неперсонифицираните дружества и чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез мястото на стопанска дейност.

Юридическите форми за предприятия предвидени в българското търговско законодателство са: предприятие на едноличен търговец, публични (държавни и общински) предприятия, търговски дружества, кооперации и предприятия за юридически лица с нестопанска цел.

Правата, задълженията и фактическите отношения, чиято съвкупност съставлява предприятието се създават и функционират чрез осъществяваната дейност. За нефинансовите предприятия тази дейност се изразява като обичайна дейност и основна дейност с нефинансов характер, т.е. производствена (промишлена, строителна, транспортна, селскостопанска и др.) и търговия. От тази гледна точка в състава на нефинансовите предприятия не могат да се отнесат: бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, публичните дружества по смисъла на Закона за ценните книжа, инвестиционните дружества и предприятията, които извършват по занятие банкови, застрахователни сделки, сделки с ценни книжа и др.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството обичайна дейност е съвкупността от стопански операции, които се извършват от дадено предприятие в нормалния му ход на функциониране както и такива, които произтичат или съответстват регулярно или инцидентно тези операции. Това е дейността, извършвана в рамките на осъществяване на предмета на дейност на предприятието, която е присъща за предприятия с аналогично техническо оборудване и квалификация на персонала и която не произтича от извънредни обстоятелства и събития.

Основната дейност е съвкупност от стопански операции, от които се генерират основните (значителна част от) приходи (те) на дадено предприятие и не са по своята същност инвестиционна дейност. Основната дейност заема преимуществено положение, в сравнение с всички останали дейности, осъществявани от предприятието.

Разграничаването на основната от обичайната дейност на нефинансовите предприятия има значение при разработване на съответни модели на счетоводната политика и съставните й елементи.

Едновременно с това трябва да се имат предвид както юридическата форма на нефинансовото предприятие (едноличен търговец, търговско дружество, кооперация и т.н.), така и критериите за определяне на предприятията като малки или средни, които са преобладаващи нефинансови предприятия.

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за малките и средни предприятия3, по силата на чл. 3 ал. 1 категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:

От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:

От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:

Счетоводната политика маркира в най-общи рамки предназначението й във връзка с управлението на дейността на конкретното предприятие, изходните предпоставки и информационната база за нейното разработване и необходимостта от оповестяването й в приложението към Годишния счетоводен отчет на предприятието. В този смисъл счетоводната практика изпитва необходимостта от по-пълно разкриване същността на счетоводната политика на предприятието, нейната значимост по отношение на управлението на неговата дейност, елементите на счетоводната политика, видовете счетоводна политика, принципите и информационната база за нейното практическо разработване в предприятието и основните модели на счетоводната политика, прилагани от различните типове предприятия в страната.

..............................................

4.5.1. Информация за предприятието

Дружество “КРОНОС” АД е учредено през 1991 година с Решение № 1216/1991 год. на Пловдивски окръжен съд.

Акционерният капитал на дружеството е 9 933 600 лв., разпределен в 9 933 600 броя акции с номинална стойност 1 лев за акция.

Предметът на дейност на дружеството е: строително-монтажна, ремонтна, сервизна, търговска, производство, изкупуване, реализация и сервиз на машини, съоръжения, материали и резервни части и стоки за широко потребление.

Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: Иван Людмилов Стоянов, Борис Марков Марков, Елена Борисова Ангелова, Васил Иванов Петров, Драган Димитров Асенов и Павел Тодоров Пеев.

Дружеството се представлява от изпълнителните директори: Иван Людмилов Стоянов, Борис Марков Марков, Елена Борисова Ангелова и прокуристът Ивайло Стоименов Иванов.

............................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Същностната характеристика на счетоводната политика при условията на пазарна икономика изисква тя да се разработва при настъпването на отчетния период, за който се отнася в резултат на анализ на тенденциите през бъдещия отчетен период и целите на управлението в социално - икономически аспект. Спазването на законите за конкуренцията изисква разработената счетоводна политика на предприятието да бъде пазена в тайна до изтичането на отчетния период, за който тя се отнася.

За да се констатира законосъобразният й характер и това да стане публично достояние, се изисква след изтичането на отчетния период за който се отнася, счетоводната политика да бъде оповестена в годишния счетоводен отчет на предприятието.

Доброто познаване на същността на счетоводната политика на предприятието като съвкупност от инструментариум и конкретни практически действия я превръща в ръководно начало при текущото управление на дейността на предприятието през съответния отчетен период. При условията на пазарната икономика тя намира формален израз на т.нар. бизнес план за бъдещото развитие на предприятието.

Ето защо, осъзнавайки същността на счетоводната политика е необходимо да се обърне сериозно внимание на възможностите за разкриването на нейните елементи, нейната информационна база и нейните основни видове при различните социално икономически ситуации.

Счетоводната политика през различните отчетни периоди трябва да бъде третирана като утвърден от ръководството на предприятието модел за законосъобразно счетоводно отчитане на неговата дейност през отделния отчетен период.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

  1.  Аверкович, Е. “Счетоводна политика на нефинансовите предприятия”, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006 г.
  2.  Петрова, З., Желязков, Д. “Счетоводна политика на предприятието”, Пловдив, Плутон-1, 2003 г.
  3.  Желязков, Д., Костова, Н. “Счетоводна политика на предприятието”, София, ФорКом, 1995 г.
  4.   Меразчиев, В. “Счетоводна политика на банките”, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2004 г.
  5.  Аверкович, Е. “Определение и параметри на счетоводната политика” списание “Български счетоводител” бр. 12, юни 2006 г.
  6.  Божков, В. “Представяне и оповестяване на счетоводната политика” списание “Български счетоводител” бр. 13, юли 2006 г.
  7.  Дамянов, Д. “Разработване и оповестяване на счетоводната политика на малко и средно предприятие” списание “Български счетоводител” бр. 14, юли 2006 г.
  8.  Златков, И. “Оповестяване на допълнителна информация за счетоводната политика на предприятията, които прилагат за пръв път МСФО/МСС като база - в приложението към годишния финансов отчет” списание “Български счетоводител” бр. 23, декември 2006 г.
  9.  Меразчиев, В. “Елементи на счетоводната политика” списание “Български счетоводител” бр. 13, юли 2006 г.
  10.  Крумова, Д., Р. Михайлова, “Актуално научно изследване на проблемите на счетоводната политика в България и Русия” списание “Български счетоводител” бр. 10, март 2006 г.

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици, графики.

Ключови думи:

счетоводна политика, нефинансово предприятие, организация на счетоводството, годишен финансов отчет, годишен оборот, стопански операции, икономическа среда, данъчно законодателство, счетоводно отчитане, Закон за счетоводството

2 Закон за счетоводството, обн. ДВ бр.98 от 2001г.; изм. и доп. бр. 91/2002 г., бр.96/29.10.2004г. - в сила от 01.01.2005 год., посл. изм. ДВ. бр.108 от 29.12.2006 г.

3 Закон за малките и средни предприятия, обн. ДВ бр. 84 от 1999г., посл. изм. бр. 59 ДВ от 21.06.2006 г.


Търси за: счетоводна политика | организация счетоводството | годишен финансов отчет | годишен оборот | стопански операции | икономическа среда | данъчно законодателство | счетоводно отчитане | Закон счетоводството

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker