Териториалноустройствено планиране в туризма

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-11-27
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 158 стр.
Университет: УНСС
Специалност: Икономика на туризма
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (340KB)          Html format .Html (88KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Същност и съдържание на териториално устройственото планиране на туризма, среди за отдих — анализ, оценка, рекреационен капацитет, специфични особености на туристическите ресурси, инфраструктура, европейски практики в областта на регионалното планиране, териотриалноустройствено планиране във Велико Търново, изводи.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Обект на изследване в настоящата дипломна работа е териотриалноутройственото планиране в област Велико Търново.
Предмет на изследване е състоянието и тенденциите на развититие на териотриалноутройственото планиране в област Велико Търново и постигнатите резултати до момента. Разгледаните, изследвани и оценени елементи са инфраструктурата, наличната база за отдих и почивка, природните и материални ресурси, устройствените планове, законови норми и актове.

В съвременната практика на пространствено планиране и устройство на материалната жизнена среда важно място заемат планирането и устройството на средата за нуждите на отдиха и туризма. Това е обусловено от нарастващата роля на свободното време за съвременното общество и практикуването на разнообразни рекреационни дейности. Функцията отдих е съвременен фактор, който обуславя все по-определено характера на нашата цивилизация в XXI в. и начина, по който се формира и устройва средата за живот. Тя е сериозен фактор за преобразяване на градовете и техните околоградски територии, тя провокира създаването на нови селищни образувания за рекреационни, курортни и туристически цели и формира нова урбанизационна мрежа. Функцията отдих обогатява и усъвършенства материалната жизнена среда, но твърде често създава и сериозни проблеми пред равновесието на природната среда. Тя е фактор за икономическо развитие и просперитет на курортните селища и райони, но може да предизвика и сериозни социални проблеми в тях и нарушаване на устойчивостта в развитието им.

Тази противоречивост в съвременното развитие на отдиха и туризма изисква отделянето на сериозно внимание и грижа за тяхното оптимално организиране и планиране. Това е сериозно предизвикателство пред съвременното планиране, което се ориентира към интегрално планиране, включващо взаимно съобразени икономическо, социално, екологично и пространствено планиране. Пространственото планиране на отдиха и туризма следва да се развива като органична съставка на интегралното планиране, за да може да създаде реални предпоставки за уравновесено и хармонично развитие на функцията отдих в единство с другите функции на жизнения процес и за оптимално опазване и усъвършенстване на пространствената среда.

Стопанските под сектори, които са приоритетни за страната не са определени посредством официални документи. Въпреки това туризмът може да се счита за един от тях, тъй като е упоменат в Националната Стратегия за регионално развитие и повечето от Регионалните планове за развитие. Министерството на икономиката и енергетиката и Държавната Агенция по Туризма, обсъждат разнообразяването на туристическия продукт, като приоритет за сектора на туризма, целящи превръщането на България от дестинация за летен и зимен туризъм, в такава за целогодишен туризъм.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Основната цел на настоящото изследване е да се определи степента на взаимодействие между насоките на териотриалноустройственото планиране, туристическите ресурси и наличната инфраструктура.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Дипломната работа се основава върху проучването на голям брой научни трудове на български и чужди автори, на статистически издания на Националния статистически институт, на законови и нормативни документи в областта на туризма и счетоводството, на специализирани издания на международни туристически организации, информация от Интернет и авторски изследвания по отношение на разглежданата проблематика.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек