Присъединяване на Р. България към Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-09-20
Рейтинг:
3.6667 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 90 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: МИО
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (108KB)          Html format .Html (72KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

регионална политика, стратегия по заетостта, безработица, мониторингов доклад, социална политика, Люксембурски процес, социална политика, европейски социален фонд, безработица, хора с увреждания, малцинства в страната, неравностойно положение, социални програми, НОИ.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на настоящата разработка е да представи развитието на социалната политика и политика по заетостта на Европейски съюз (ЕС), както и на провежданата от България политика в тази област в контекста на присъединяването на страната ни към Европейския съюз. Важността на социалната политика за ЕС като цяло и за всяка една страна-членка поотделно, включително и за България, произтича от факта, че социалната политика не съществува и не се развива самостоятелно и изолирано от другите сфери на дейност на Съюза, а допълва и обединява всички останали политики на ЕС и в този смисъл може да се определи като ключова за цялостното развитие на ЕС и на страните-членки. Социалната проблематика вече присъства трайно не само в сферата на законодателството. Пример за това е Лисабонската стратегия, която поставя за цел икономическото, социалното и екологичното обновление на ЕС, като икономическото развитие не следва да става за сметка на социалното, но и социалната политика трябва да допринася за икономическото развитие. В първите етапи на развитие на ЕС социалната политика е възприемана като продължение и допълнение на икономическата политика, като се е смятало, че социалните цели и целите в заетостта ще бъдат постигнати автоматично в процеса на икономическото развитие. Постепенно обаче се стига до разбирането, че икономическата интеграция не е сама по себе, тя има и важен социален аспект и икономическата и социалната политика трябва в още по-голяма степен да се съчетават. Разширяването на ЕС и изострянето на социалните проблеми и безработицата в много страни-членки извеждат на преден план социалната политика и идеята, че тя е основна за процеса на европейска интеграция. Икономическата и социалната политика се допълват и са насочени към изграждането на общество, в което никой да не бъде изолиран. Неслучайно девизът на ЕС, провъзгласен в новия Договор за Конституция на Европа, е „Обединени в различията”, което още веднъж подчертава значението на социалната политика за развитието на европейското общество. Именно това са причините, поради които съм се спряла на социалната политика и заетостта като тема на моята разработка. От една страна, развитието на тази проблематика е пряко свързано с развитието на процесите в ЕС и тя е показателна за степента на зрялост на Съюза и на европейското общество. От друга страна, въпросите, разглеждани в тази разработка, касаят интересите на всички нас. Социалната политика и заетостта е област, която е изключително важна за България. Сложното икономическо положение в страната в годините на прехода неизбежно доведе и до остри социални проблеми и напрежение. Успоредно с решаване на икономическите проблеми на страната, трябва приоритетно да се решават и социалните, защото само когато в едно общество има социална справедливост, сигурност и спокойствие за утрешния ден, когато жизнения стандарт е висок и стабилен, общественият организъм функционира правилно. В този смисъл една от задачите на тази разработка е да покаже дали в процеса на присъединяване към ЕС България успява да постигне целите на социалната политика и политиката по заетостта, които най-общо могат да бъдат дефинирани като: преодоляване на социалното неравенство и бедността, социалното изключване и безработицата.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек