Мениджмънт на фирмените инвестиции в “Юнит Пайп” ООД

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2007-11-30
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 96 стр.
Университет: УНСС
Специалност: Икономика на индустрията
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (382KB)          Html format .Html (71KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

инвестиции – понятие, структура, класификация, мениджмънт; избор на инвестиционна стратегия, инвестиционни решения – оценка и избор, инвестиционен процес, инвестиционен проект за изграждане на нов цех за тръби в “Юнит Пайп” ООД.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Инвестициите играят важна роля в икономиката на предприятията Те са един от основните фактори и необходима предпоставка за успешно осъществяване на стопанската дейност, за повишаване качеството на продукцията, повишаване на конкурентоспособността и укрепване на пазара. За това е необходимо влагането на капитал, и то в такива направления, които са изгодни за стопанската организация, фирма, кооперация, предприятие. В този смисъл нарастват ролята и значението на дългосрочните фактори, каквито са инвестициите за намирането на решения, позволяващи рационално използване на ресурсите и постигане на възможно най-добри резултати.

Най-общо инвестициите се разглеждат като съвкупни разходи, реализирани под формата на дългосрочни вложения на собствен или заемен капитал. Всяка инвестиция се характеризира с последователни плащания (разходи или постъпления) в течение на срока на експлоатация на инвестиционния обект.

Разширеното разбиране на икономистите за понятието инвестиции включва всички активи, придобити с цел осъществяване на стопанска дейност насочена към получаване на печалба. Към инвестициите се отнасят:
- парите, вложени в дълготрайни активи
- парите, вложени в краткотрайни активи
- доходът, получен от инвестициите
- дейността, свързана с инвестирането и разглеждана като процес.

От макроикономическа гледна точка инвестициите се свързват тяхната роля при осъществяването на икономически растеж и осигуряване на пълна заетост. Това означава, че инвестициите включват не само блага – обект на покупко-продажба, но и непазарните блага, свързани с придобиването на човешки капитал.

Под инвестиции трябва да се разбират не само капиталните вложения, т.е. паричните средства, но и всички други необходими за създаването на дълготрайни активи. Всяко влагане на парични средства (еквиваленти), което има за цел получаването на стопанска изгода под формата на доход, респ. печалба е инвестиция. Една от целите на инвестирането е да осигурят доход и други положителни резултати за продължителен период. А това се постига чрез закупуването на активи, които ще осигуряват доход, за да се покрият първоначално направени разходи и да се постигне определена печалба. В този смисъл инвестиция е всяко влагане на пари в активи, което гарантира определена възвращаемост, покриваща основаната сума и очакваната печалба. Така че инвестициите се свързват с влагането на парични средства, които водят до увеличение на първоначално вложените. Възвращаемостта на първоначално вложените средства трябва да е съобразена с отделните разновидности на поемания риск и условията, при които те се появяват, т.е. тя е пропорционална на поетия риск. Вследствие на това инвестициите са универсален инструмент за насочване на паричните средства (спестявания) в активи, които осигуряват процент на рентабилност или норма на възвращаемост, по-високи или равни на пазарния лихвен процент. Това е свързано със стремежа на стопанските субекти да постигат икономически растеж и просперитет в бизнеса си.

Разглеждането на инвестициите като влагане на капитали във веществени елементи на производството разкрива двете им основни същностни характеристики:
1) инвестицията е вложение на средства. Под средства се разбират не само пари, а и парични еквиваленти;
2) целта на всяка инвестиция е получаването на доход, респективно печалба.

Следователно не всяко вложение е инвестиция, както и не всяка инвестиция може да доведе до положителен краен резултат, какъвто е печалбата. Инвестицията е рисково начинание и колкото по-голям е рискът при една инвестиция, толкова по-голяма е нейната възвращаемост.

Специфичните особености на инвестициите, характеризиращи тяхната същност са посочени и в определението, което се дава в българското счетоводно законодателство: “Инвестицията е притежаван от предприятието актив с цел увеличаване на собствения капитал (чиста стойност на капитала) чрез разпределения, получаване на дивиденти, ренти и други подобни възнаграждения или чрез придобиване на друга стопанска изгода за предприятието”.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 1 сек