Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Отраслово-икономически факултет

Катедра “Индустриален бизнес и предприемачество”

Мениджмънт на фирмените инвестиции в “Юнит Пайп” ООД

дипломна работа

гр. София

юли 2006г


СЪДЪРЖАНИЕ:

І. Инвестиции - понятие и структура 4

1. Класификация на инвестициите 5

ІІ. Мениджмънт на инвестициите 8

1. Мениджмънт на инвестициите - същност и съдържание 8

2. Елементи на управленския процес 13

3. Избор на инвестиционна стратегия 19

ІІІ. Инвестиционни решения 25

1. Характеристика на инвестиционните решения 25

2. Рискът в инвестиционните решения 27

2.1 Видове риск 28

2.2 Измерване на риска 30

2.3 Практически ориентирани методи за анализ и оценка на риска на инвестиционни решения 31

ІV. Оценка и избор на инвестиционни решения 36

1. Методология на процеса на избор на инвестиционни решения 36

2. Икономическа оценка на инвестиционните решения 39

V. Инвестиционен процес 41

1. Същност и характерни особености 41

2. Организация на инвестиционния процес 45

VІ. Инвестиционен проект за изграждане на нов цех за тръби в “Юнит Пайп”ООД 47

1. Характеристики на продукта 48

1.1 Експлоатационни качества и приложение на продуктите 48

2. Анализ на пазарната среда 50

2.1. Целеви групи 50

2.2. Конкуренция 51

3. Същност на инвестиционния проект 52

3.1 Определяне срока на икономически живот на проекта 52

3.2 Инвестиции и други еднократни разходи 53

3.3 Финансиране на проекта 56

3.3.1 Финансиране за сметка на облигации 56

3.3.2. Финансиране чрез банков кредит 58

3.3.3.  Финансиране за сметка на обикновени акции 60

3.3.4. Финансиране за сметка на неразпределена печалба на фирмата майка 60

3.4 Производствена програма на новото предприятие 61

3.5. Разходи по производството (без разходи по износа) 62

3.5.1. Плащане по лиценза 62

5.3.2 Разходи по производството (без разходи по амортизации) 63

5.5.3. Амортизации 64

3.6. Пласмент на продукцията 66

3.6.1. Цена на новото изделие на предприятието 66

3.6.2. Общи приходи от продажби без ДДС 68

3.7. Първоначален паричен поток 70

3.8. Краен паричен поток (КПП) 75

3.9. Изчисляване на показателите за икономическа оценка на проекта 76

3.9.1. Нетна настояща стойност (NPV) 76

3.9.2.Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) 76

3.9.3. Срок на възвръщане на инвестициите към началото на срока на икономически живот 76

3.9.4. Срок на възвръщане на база осъвременените към началото на Тиж стойности на еднократните разходи и доход след данъци 78

3.9.5. Срок на възвръщане на база осъвременен доход след данъци и амортизации към първата година на експлоатация на обекта и сложноолихвените еднократни разходи 79

3.9.6. Коефициент на доходност (PI) 80

3.9.7. Рентабилност (R) 80

3.10. Оценка на риска 81

3.11. Избор на инвестиционен вариант 93

VІІ. Заключение 95

Използвана литература 96


І. Инвестиции - понятие и структура

Инвестициите играят важна роля в икономиката на предприятията Те са един от основните фактори и необходима предпоставка за успешно осъществяване на стопанската дейност, за повишаване качеството на продукцията, повишаване на конкурентоспособността и укрепване на пазара. За това е необходимо влагането на капитал, и то в такива направления, които са изгодни за стопанската организация, фирма, кооперация, предприятие. В този смисъл нарастват ролята и значението на дългосрочните фактори, каквито са инвестициите за намирането на решения, позволяващи рационално използване на ресурсите и постигане на възможно най-добри резултати.

Най-общо инвестициите се разглеждат като съвкупни разходи, реализирани под формата на дългосрочни вложения на собствен или заемен капитал. Всяка инвестиция се характеризира с последователни плащания (разходи или постъпления) в течение на срока на експлоатация на инвестиционния обект.

Разширеното разбиране на икономистите за понятието инвестиции включва всички активи, придобити с цел осъществяване на стопанска дейност насочена към получаване на печалба. Към инвестициите се отнасят:

От макроикономическа гледна точка инвестициите се свързват тяхната роля при осъществяването на икономически растеж и осигуряване на пълна заетост. Това означава, че инвестициите включват не само блага - обект на покупко-продажба, но и непазарните блага, свързани с придобиването на човешки капитал.

Под инвестиции трябва да се разбират не само капиталните вложения, т.е. паричните средства, но и всички други необходими за създаването на дълготрайни активи. Всяко влагане на парични средства (еквиваленти), което има за цел получаването на стопанска изгода под формата на доход, респ. печалба е инвестиция. Една от целите на инвестирането е да осигурят доход и други положителни резултати за продължителен период. А това се постига чрез закупуването на активи, които ще осигуряват  доход, за да се покрият първоначално направени разходи и да се постигне определена печалба. В този смисъл инвестиция е всяко влагане на пари в активи, което гарантира определена възвращаемост, покриваща основаната сума и очакваната печалба. Така че инвестициите се свързват с влагането на парични средства, които водят до увеличение на първоначално вложените. Възвращаемостта на първоначално вложените средства трябва да е съобразена с отделните разновидности на поемания риск и условията, при които те се появяват, т.е. тя е пропорционална на поетия риск. Вследствие на това инвестициите са универсален инструмент за насочване на паричните средства (спестявания) в активи, които осигуряват процент на рентабилност или норма на възвращаемост, по-високи или равни на пазарния лихвен процент. Това е свързано със стремежа на стопанските субекти да постигат икономически растеж и просперитет в бизнеса си.

Разглеждането на инвестициите като влагане на капитали във веществени елементи на производството разкрива двете им основни същностни характеристики:

 1.  инвестицията е вложение на средства. Под средства се разбират не само пари, а и парични еквиваленти;
 2.  целта на всяка инвестиция е получаването на доход, респективно печалба.

Следователно не всяко вложение е инвестиция, както и не всяка инвестиция  може да доведе до положителен краен резултат, какъвто е печалбата. Инвестицията е рисково начинание и колкото по-голям е рискът при една инвестиция, толкова по-голяма е нейната възвращаемост.

Специфичните особености на инвестициите, характеризиращи тяхната същност са посочени и в определението, което се дава в българското счетоводно законодателство: “Инвестицията е притежаван от предприятието актив с цел увеличаване на собствения капитал (чиста стойност на капитала) чрез разпределения, получаване на дивиденти, ренти и други подобни възнаграждения или чрез придобиване на друга стопанска изгода за предприятието”.

……………………….

VI. Инвестиционен проект за изграждане на нов цех за тръби в “Юнит Пайп”ООД

“Юнит Пайп” ООД е изцяло българска фирма, регистрирана под това име през 2004 г. Основната й дейност е производство на електрозаварени шевни тръби и профили, стоманени ленти, мантинели и други стоманени профили.

В дейността на фирмата влизат също внос, износ, реекспорт на метали, заготовки и суровини, а именно:

•  Студеновалцована, горещовалцована ламарина на рулони/листи

•  Арматурно желязо, бетонно желязо

•  Стоманени профили - винкел, швелер, двойно “Т”, кръг, шина и други

•  Бяло тенеке

•  Поцинкована ламарина

•  Поцинковани тръби

•  Неръждаема стомана

“Юнит Пайп” ООД е производител на шевни и безшевни стоманени тръби с най-голям производствен капацитет в страната. Основен доставчик на метали и суровини е "Кремиковци" АД. 

Във фирма “Юнит Пайп” ООД се произвежда разнообразна листа от продукти предназначени в най-общи линии за водопроводи, газопроводи и отоплителни инсталации. Технологията на производство гарантира високо качество поради използване на нормализиращо валцуване, т.е. след огъване и надлъжно заваряване, крайната деформация /редуциране до съответния размер/ се извършва след нагряване и обуславя състояние на материала еквивалентно на състоянието след нормализация. Във фирма “Юнит Пайп” ООД има една линия за производство на черни електрозаварени тръби с проектен капацитет 90 000 тона за година, при непрекъснат режим на работа в базата си в софийския район Ботунец. Технологичната линия за производство на електрозаварени тръби включва:

Във връзка с повишаване на конкурентоспособността на предприятието на вътрешния пазар и поддържането на относително добрите пазарни позиции на фирмата на балканските пазари и източна Европа е нужно производствения капаците да се удвои и създаде втори технологичен цех към предприятието. Новият производствен цех се планира да разполага с най-модерно технологогично и техническо оборудване гарантиращо поне един път и половина по-бърз процес на производство и производителност поне три пъти по-голяма от сегашната.

Основното преимущество, което предприятието ще придобие чрез изграждането на нов цех е по-широкото навлизане на пазара на прецизни тръби, които представляват интерес от много широка гама купувачи и имат разнообразно приложение в бита и производството като конструкционни елементи: тръби за парници, велосипедни рамки, елиптични или плоско овални сухи секции за специални аксесоари; стоманени мебели: столове, маси, етажерки, масички с колелца, шезлонги, гардероби, рамки за люлки, бебешки колички; за нуждите на отоплителната, механо-инженерната, строителната и текстилната и машинна индустрия. Чрез качествено новото технологично оборудване ще се постигнат още по-високи производствен стандарти като EN 10305-3, BS 6323 Part 5, NFA 49-645, UNI 7947, DIN 2394, ASTM A 500 и качеството на изходен материал ще бъде също съизмеримо с международните стандарти (E 235, E 275, E 355 acc. to EN 10025 (DIN 17100), ST 12, ST 13, ST 14 acc. to DIN 1623).

От гледна точка на дългосрочността на проекта е по-целесъобразно да се възложи строеж в непосредствена близост до настоящите сгради, отколкото да се закупи нова площ в близост или наеме готова сграда.

Бъдещият сграден фонд е планиран да бъде с обща площ 1800 кв. м., състои се от: производствено хале - 700 кв. м.; склад (произведена продукция - малки елементи, суровина, ремонтни части, инструменти) - 500 кв. м.; помещения за ръководния персонал - 150 кв. м.; спомагателна част 450 кв. м. Към сградният фонд е необходима прилежаща земя не по-малко от 1500 кв. м., която да се използва от части за складиране на по-обемистата готова продукция, земята ще е оградена.

Първоначална консултация е извършена от строително-проектантска и инвестиционна фирма “Ебонит Лайт” (направено е обстойно проучване, както и план-скица), която да послужи като ориентир.

…………………

VІІ. Заключение

Управлението на инвестициите във фирмата е сложен и многопластов процес, който изисква изключително добре подготвени ръководни кадри и детайлното познаване на преимуществените и слабите страни на представляваното предприятие.  

Успешната реализация на инвестиционните намерения на компанията изисква предприемането на множество рисковани начинания, които не са самоцелни, а са базирани на огромно количество разчети и изследвания на потребителите и пазарните зависимости като в процеса на избор на точния вариант се ангажират целия фирмен потенциал и възможности.

Управлението на инвестициите във фирмата е главен елемент от цялостното управление на дейността и. В съвременните условия на пазарна икономика много фирми загиват и фалират защото не разработват инвестиционна стратегия за дейността си, не планират очакваните приходи и разходи и бъдещи насоки на развитие. Инвестиционният проект характеризира жизнеността на бъдеща или съществуваща компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, мениджърски умения и знания. Не трябва да се забравя също, че една от основните му функции е да привлича кредитори и външни инвеститори.

Мениджърския екип на “Юнит Пайп” ООД е създал инвестиционен план, чиято цел е постигането на максимален принос на инвестиционната дейност за фирменото развитие и увеличаване на печалбата и рентабилността на капитала.

Използвана литература

 1.  К. Александров,Й. Желязкова - Управление на реалните инвестиции - Лиа 2002г
 2.  М.Ахуад - Стратегическо управление на инвестициите във фирмата - СА “Д.А.Цанов” 1995г.
 3.  З.Боди, А. Кейт, А. Маркъс - Инвестиции - Натурела 2000г.
 4.  А.Гайдарова - Инвестиционно поведение на фирмата - СА “Д.А.Цанов” 2001г.
 5.  И.Георгиев, Основи на инвестирането - УИ “Стопанство” - 1995г.
 6.  И.Георгиев, Цв. Цветков - Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции - УИ “Стопанство” 2000г.
 7.  Р.Диксън - Оценка на инвестициите - ИГ “Делфин прес” 1994г.
 8.  Д.Димитров - Инвестиционни решения в промишлените системи - Г.Бакалов 1986г.
 9.  И.Желев - Управление на инвестиционния процес - УИ Икономически университет 2001г.
 10.   И.Георгиев - Фирмени инвестиции в нестабилна среда - УНСС 2000г.
 11.   В.Адамов, - Инвестиционни решения и инвестиционен риск във фирмата - СА “Д.А.Цанов” 1992г.
 12.   М.Матеев - Анализ и оценка на риска при избор на инвестиционни решения - УИ”Стопанство” 2000г.
 13.   М. Александрова - Финансови критерии и техники за оптимизация на инвестиционния избор при инвестиции в реални активи - Тракия-М 2001г.
 14.   Т. Георгиева - Планиране и оценка на инвестиционните проекти - РУ “Ангел Кънчев” 2000г.
 15.   Д. Дочев - Теория на риска: Управление на инвестиционния риск - УИ Икономически университет 2001г.
 16.   И. Йовчев - Анализ и оценка на инвестиционни проекти - Варна принт 2002г.
 17.   М. Матеев - Основи на инвестиционния мениджмънт - Абагар 1998г.
 18.  Пл. Орешарски - Анализ и управление на инвестициите - ИК ЛЮРЕН 1997г.
 19.  К. Наама - Инвестиционната политика в развиващите се страни - СА “Д.А. Ценов” 2001г.

 

…………………..

Темата е изготвена 2006г.

Темата съдържа множество таблици, формули и изчисления.

Ключови думи: инвестиции - понятие, структура, класификация, мениджмънт; избор на инвестиционна стратегия, инвестиционни решения - оценка и избор, инвестиционен процес, инвестиционен проект за изграждане на нов цех за тръби в “Юнит Пайп” ООД.


Търси за: инвестиции понятие | мениджмънт | избор инвестиционна стратегия | инвестиционни решения оценка избор | инвестиционен процес

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker