Всички разработки

Пълен списък на всички теми в архива подредени по дата на добавяне в низходящ ред.

601. Данъчни задължения на фирмата. Видове данъци (въпрос за държавен изпит)

602. “EVA анализ” (на примера на “Девня Цимент” АД) (дипломна работа)

603. Конфликтът между поколенията- съществува ли у нас и как да го избегнем? (курсова работа)

604. Фондова борса (дипломна работа)

605. Изследване на стреса при педагогическия персонал (дипломна работа)

606. Местни данъци и такси (курсова работа)

607. Административно-териториално деление на България в контекста на регионализацията (курсова работа)

608. Структурна оперативна програма “Конкурентноспособност” на ЕС по отношение на малките и средни предприятия в България през 2007 - 2013 г. (курсова работа)

609. Застраховането (курсова работа)

610. Финанси и финансова система (въпрос за държавен изпит)

611. Възможности за участие на българските предприятия в рамкови програми на ЕС за иновации (Седма рамкова програма и следващи) (курсова работа)

612. Здравословни и безопасни условия на труд. Системи за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001. Пример за внедрена система в "Асарел - Медет" АД (реферат / доклад)

613. Европейска икономическа интеграция (магистърски проект)

614. Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети (курсова работа)

615. Мотивиращата сила на възнагражденията в паричните и непаричните им форми (реферат / доклад)

616. Новата идея за конфликта и дейността на ПР (курсова работа)

617. Услугата като вид стока (реферат / доклад)

618. Възможности за безвъзмездно финансиране по програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 /Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2/ (реферат / доклад)

619. Обосновка на решения за оптимизиране размера на производствено – стопанската дейност на предприятието (казус)

620. Значение на чуждите инвестиции за прогресивното развитие на националната икономика (курсова работа)

621. Усъвършенстване на системата за заплащане на мениджърския екип на фирмата (казус)

622. Глобализация и икономическа трансформация (дипломна работа)

623. Държавен дълг на България през периода 2003 – 2008 г. (реферат / доклад)

624. Бюджетна система на община Добрич (дипломна работа)

625. Бюджетен дефицит и държавен дълг – теория и реалност. Управление на държавния дълг у нас (курсова работа)

626. Маркетингов инструментариум (въпрос за държавен изпит)

627. Организация и технология на дейността на търговска верига Билла (курсова работа)

628. Частната търговия – състояние и проблеми в развитието й (дипломна работа)

629. Жизнен цикъл на предприятие (реферат / доклад)

630. Аутсорсинг в България на примера на хотелски комплекс „Сити” - София (курсова работа)

631. Цени и ценообразуване (дипломна работа)

632. Икономически аспекти на приобщаването на България към Европейския съюз (дипломна работа)

633. Мотивация на работниците в месокомбинат „Тракия” (казус)

634. Икономически аспекти на глобализма (курсова работа)

635. Ценова политика на „Пловдив-БТ” АД (дипломна работа)

636. Усъвършенстване мениджмънта на черноморски хотел(На примера на хотел “Корал” в Св. Св. Константин и Елена) (дипломна работа)

637. Анализ на мотивацията на работниците във фирма „Тракия” (курсова работа)

638. Маркетингово проучване в дейността на предприятието (въпрос за държавен изпит)

639. Застраховка „Гражданска отговорност” (дипломна работа)

640. Данъчно облагане на търговската фирма по примера на фирма "Фомус" ООД (дипломна работа)

641. Финансови пазари (дипломна работа)

642. Проектна организация и стратегическо управление в "Дженерали Застраховане" (дипломна работа)

643. Данък върху добавена стойност – същност и счетоводно отчитане (дипломна работа)

644. Техника на данъчно облагане и хармонизиране в Европейския съюз(На примера на подоходното облагане на физическите лица) (дипломна работа)

645. Инвестиционна политика на фирма “Тексар - България” ООД (магистърски проект)

646. Пазари и пазарно поведение (въпрос за държавен изпит)

647. Бизнес оценка на предприятие/на примера на “Албена” АД, “Пампорово” АД и “Златни пясъци” АД/ (курсова работа)

648. Вътрешен маркетингов одит на фирма “Цифрови системи” ООД - София (курсова работа)

649. Сравнителен анализ на руската и ЕС икономики (курсова работа)

650. Регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес (дипломна работа)

651. Аристотел – “Никомахова етика” (реферат / доклад)

652. Закони на Йохан Кеплер (1571 - 1630) (курсова работа)

653. Представяне на системата за стимулиране на персонала в музикален клуб-ресторант “Ханска шатра” (казус)

654. Избор на пазарна стратегия на основата на SWOT анализ на бизнес средата на фирмата (курсова работа)

655. Управление на вземанията. Управление на кредити за купувачите. Процедурите за банкрут като начин за събиране на вземанията (реферат / доклад)

656. Приватизация на публичната собственост по примера на „Транспрогрес” АД (магистърски проект)

657. Търговска политика на хипермаркети “БИЛЛА” в България (курсова работа)

658. Инвестиционен проект за развитие и усъвършенстване функционалните възможности на Летен театър – гр. Добрич (курсова работа)

659. Организация на отчитането на финансовите резултати в предприятието по примера на фирма "Елматех" АД - гр. Троян (дипломна работа)

660. Концесионно съглашение за летища Варна и Бургас (казус)

661. Конфликтология и комуникативни стратегии. Управление и развитие на регионите (курсова работа)

662. Намаляване приходите от продажби вследствие отдръпването на голям брой клиенти (курсова работа)

663. Комуникациите в системата на маркетинга (курсова работа)

664. Характеризиране на PR дейността на "Интербилд" ООД (курсова работа)

665. Минимална работна заплата – същност, функции и фактори, които определят величината на работната заплата (курсова работа)

666. Развитие на средновековните градове (курсова работа)

667. Предизвикателства и перспективи пред стратегическото планиране в системата за сигурност и отбрана (дипломна работа)

668. Същност и класификация на стопанските организации. Жизнен цикъл на организация (реферат / доклад)

669. Финансов анализ на фирма ЕТ "Джордан - Йордан Колев" - гр. Свищов за 2004 г. (курсова работа)

670. Държавна служба (реферат / доклад)

671. Оригинални форми на бизнеса (въпрос за държавен изпит)

672. Състояние и перспективи на културния туризъм в град Шумен и региона (дипломна работа)

673. Маркетингово проучване на тема: Удовлетворени ли са потребителите от магазин „Аз бебето”, гр. Плевен (курсова работа)

674. Развитие на информационното общество в Република България (дипломна работа)

675. Трансгранично Дунавско сътрудничество (магистърски проект)

676. Властта на думите и думите на властта (есе)

677. Управление на качеството на човешките ресурси в производствена фирма „Петър Петров” според изискванията на Международен стандарт за качество ISO 9001:2000 (курсова работа)

678. Познаваем ли е микросвета: връзка между микро и макросвета? (есе)

679. Крейг Калхун и неговата “Критическа социална теория: хабитус, поле и капитал: историческата специфичност в теорията на практиката" (есе)

680. Анализ върху книгата на Талкот Парсънс „Еволюция на обществата”; С.; 2005 г. (есе)

681. Възможно ли е създаването на "Теорията на всичко" и ако да, какво ще стане с науката след това? (есе)

682. Предсказуем ли е света? (есе)

683. Банкови карти – същност и видове (курсова работа)

684. Финансов мениджмънт на фискалните плащания по ДДС (дипломна работа)

685. Информационните потребности свързани с моята работа (есе)

686. Окислително-редукционни процеси (курсова работа)

687. Електролитна дисоциация (курсова работа)

688. Разработване на рекламата в туризма (дипломна работа)

689. Оперативно-календарно планиране в производствено предприятие (курсова работа)

690. Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск (курсова работа)

691. Актуални проблеми и приоритети на България по отношение на транспортната инфраструктура (реферат / доклад)

692. Фирмени инвестиции в човешки капитал по примера на Алфа ООД (дипломна работа)

693. SWOT анализ на Ливиа-М (курсова работа)

694. Маракешко споразумение за създаване на Световната търговска организация (реферат / доклад)

695. Избор на пазарна стратегия на основата на SWOT анализ на бизнес средата на фирмата. Стопанска диагностика на "Happy Bar & Grill" и избор на сратегия за развитие (курсова работа)

696. Корпоративно управление (курсова работа)

697. Тенденции в използване и развитие на чуждестранните инвестиции в страните от Източна Европа и България (курсова работа)

698. Характеристика на преките продажби (реферат / доклад)

699. Същност и форми на социалното подпомагане (курсова работа)

700. Лека промишленост (курсова работа)

701. Рестриктивен, социален и бюджет на растежа. Предимства и недостатъци на различните видове бюджетни стратегии (курсова работа)

702. Проблеми при отчитане на разходите по икономически елементи в бюджетните предприятия (дипломна работа)

703. Управление на възнагражденията и мотивацията на персонала в супермаркет “Боила – С” - София (курсова работа)

704. Динамика и тенденции на рекламния пазар в България до 2010 г. (курсова работа)

705. Търговски риск (курсова работа)

706. Франчайзингът като политика по трансфер на знания, фирмена практика и форма на търговско посредничество (курсова работа)

707. Характеристика на взаимоотношенията между предприятията и банките по повод на ползване на банкови кредити (курсова работа)

708. Мотивация за покупка в търговските обекти на примера на фирма „Дива Стил” ЕООД - София (курсова работа)

709. Лобизъм и лобиране (курсова работа)

710. Същност и особености на брутния вътрешен продукт (курсова работа)

711. Характеристика и задачи на органите за граничен контрол (реферат / доклад)

712. Характеристика на Българското Електронно правителство (реферат / доклад)

713. Защита на икономическата информация - съвременни тенденции и технологии (реферат / доклад)

714. „Проблеми около кандидатурата на Турция за членство в Европейския съюз: възможно развитие” (курсова работа)

715. Изпълнителна власт в Република България (курсова работа)

716. Образованието на 21 век (курсова работа)

717. Развитие на управленската теория и практика. Видеове теории. Съвременни тенденции в управленската теория и практика. (въпрос за държавен изпит)

718. Управленски процес. Декомпозиране на управленския процес. Координация в управлението. Управленско решение. Етапи във вземането на управленско решение. Информационно осигуряване на управленските решение. (въпрос за държавен изпит)

719. Основни понятия в теорията за вземане на решения. Сравнителни управленски модели. Неколичествени теории за вземане на решения. (въпрос за държавен изпит)

720. Управленска политика. Същност и пределение. Управленска политика и околна среда на организацията. Определяне на целите при формиране на управленската политика. (въпрос за държавен изпит)

721. Управление на проекти - основни положения. Структурен подход за управление на проекти (въпрос за държавен изпит)

722. Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия (въпрос за държавен изпит)

723. Информационни системи за управление на проекти (въпрос за държавен изпит)

724. Управление на конфиликтите. Същност и определение на конфликта. Източници и причини за възникване. Протичане на конфликта и последствията от него. Управление на конфликта. (въпрос за държавен изпит)

725. Управление на промените в организацията. Видове организационни промени. Съпротива и устойчивост срещу организационните промени. (въпрос за държавен изпит)

726. Управленски контрол - необходимист, същност и значение. Видове управленски контрол. (въпрос за държавен изпит)

727. Процес и цикъл на контрола. Информационна осигуреност на контрола. (въпрос за държавен изпит)

728. Контрол и поведение. Изисквания за правилен и ефективен контрол. Отрицателни ефекти от контрола и тяхното преодоляване. (въпрос за държавен изпит)

729. Функционално-стойностен анализ в управлението. Същност и характерни черти. Правила при приложението на ФСА и задачи, които се решават с този модел. Етапи на провеждане на ФСА. (въпрос за държавен изпит)

730. Ефективност на управлението. Характеристика на проблема за ефективността на управлението. Системен подход към обекта на управление. (въпрос за държавен изпит)

731. Критерии за ефективност на управлението. Оценъчна характеристика на управленската система. Особености на измерването на ефективността на управлението. Анализ и оценка на ефективността на управлението. Управленски ефекти и ресурси. (въпрос за държавен изпит)

732. Описателна бизнес статистика. Основни положения (въпрос за държавен изпит)

733. Статистическо изучаване. Същност и фази. (въпрос за държавен изпит)

734. Статистически хипотези - основни понятия и етапи при проверката им. (въпрос за държавен изпит)

735. Проблеми при използването на статистически методи за бизнес прогнози (въпрос за държавен изпит)

736. Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономически измерители. Номинален и реален брутен вътрешен продукт (въпрос за държавен изпит)

737. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане. Макроикономическо равновесие. (въпрос за държавен изпит)

738. Стопанският цикъл и неговите фази. Заетост, безработица и инфлация - същност и социално икономически последици. (въпрос за държавен изпит)

739. Законите за търсене и предлагане - същност и фактори. Криви на търсене и предлагане. Пазарно равновесие. (въпрос за държавен изпит)

740. Еластичност на търсенето и предлагането. Измерване, видове, значение при определянето на ценова политика. (въпрос за държавен изпит)

741. Полезност на благата и поведение на потребителя. Криви на безразличието. Потребителски излишък и пазарно търсене. (въпрос за държавен изпит)

742. Производство и разходи на фирмата в краткосрочен и дългосрочен период. Закон за намаляваща пределна възвращаемост (производителност). Икономия и загуба от увеличаване на мащабите. (въпрос за държавен изпит)

743. Максимизиране на печалбата в краткосрочен период в условията на съвършена конкуренциа - маржинален анализ на метода на критичната точка. Поведение на фирмата в дългосрочен период. (въпрос за държавен изпит)

744. Същност и функции на парите. Парични агрегати и тяхното регулиране. Лихвен процент - същност, видове функции. (въпрос за държавен изпит)

745. Банкови системи и финансово посредничество. Основни типове банкови системи и тяхната специфика. (въпрос за държавен изпит)

746. Парична политика и нейните инструменти. Централна банка - роля и функции (въпрос за държавен изпит)

747. Основни модули в маркетинга. Същностна характеристика на меркетинга като концепция за фирмено управление (въпрос за държавен изпит)

748. Направление в развитието на маркетинга. Стратегическо маркетинг планиране. Видове маркетинг стратегии - избор. (въпрос за държавен изпит)

749. Организация и управление на маркетинг дейността на съвременната фирма - цели, принципи, задачи. Варианти на организационно-управленско структуриране на маркетинг дейността на съвременната фирма - принципи, цели, задачи (въпрос за държавен изпит)

750. Характеристика на счетоводството като икномическа дисциплина. Счетоводна теория и счетоводна практика. (въпрос за държавен изпит)

751. Обекти на счетоводния анализ в процеса на кръгооборота на стойността. Класификация на обектите на счетоводния анализ. (въпрос за държавен изпит)

752. Принципи на счетоводния анализ. Счетоводно законодателство, национални счетоводни стандарти - основни принципи (въпрос за държавен изпит)

753. Регионално икономическо развитие и свободни икономически зони. (въпрос за държавен изпит)

754. Преференциални търговски споразумения - зона за свободна търговия, митнически съюз, общ пазар, иконимически и валитен съюз. Световна търговска организация. (въпрос за държавен изпит)

755. Валутен пазар и видове котировки на валутния курс. Номинален, ефективен и реален валутен курс. Основни принципи на функциониране на валутния съвет в Р. България. (въпрос за държавен изпит)

756. Организационни основи на управлението. Организация и управление. Функционален анализ на организацията. Структурен анализ на организацията. Видове организационни структури. (въпрос за държавен изпит)

757. Мотивация в управлението. Същност и значение на мотивацията. Мотивационни теории. Сравнителна характеристика. (въпрос за държавен изпит)

758. Организационна култура. Определение и характеристика. Формиране и развитие на организационната култура. Изменение на организационната култура. Социална отговорност на организацията. (въпрос за държавен изпит)

759. Лидерство в управлението. Теории, подходи и модели за лидерство. Видове. Сравнителна характеристика. (въпрос за държавен изпит)

760. Личностен фактор в управлението. Управленски роли. Управленски качества. Власт и влияние в управлението. (въпрос за държавен изпит)

761. Ръководители и екипи при управление на проекти (въпрос за държавен изпит)

762. Управленски комуникации. Комуникационен процес. Видове комуникации. Канали за комуникации. Комуникационна политика на организацията. (въпрос за държавен изпит)

763. Правна реалност и правно явление. Същност. Основни понятия. Сравнителни характеристики. (въпрос за държавен изпит)

764. Юридически събития и юридически действия. Сравнителна характеристика. (въпрос за държавен изпит)

765. Правни последици - класификация. Основни характеристики. (въпрос за държавен изпит)

766. Правни субекти. Същност и значение. Правоспособност. Дееспособност (въпрос за държавен изпит)

767. Принципи на законоустановеност на наказанията. Връзка с принципа на законоустановеност на нарушенията. (въпрос за държавен изпит)

768. Понятие за търговско право. Видове търговци. (въпрос за държавен изпит)

769. Търговски дружества. Видове. Преобразуване. (въпрос за държавен изпит)

770. Общи правила за търговските сделки. Видове договори. (въпрос за държавен изпит)

771. Търговска продажба. Общи положения (въпрос за държавен изпит)

772. Ценни книги и търговски ефекти. Правен режим. Класификация. (въпрос за държавен изпит)

773. Търговска несъстоятелност. Правен режим. (въпрос за държавен изпит)

774. Бизнес информация и информационни технологии. Основни положения. (въпрос за държавен изпит)

775. Информационните технологии като средство за осигуряване на фирмената стратегия. (въпрос за държавен изпит)

776. Теоретични основи на управлението. Класическа управленска теория. (въпрос за държавен изпит)

777. Приложение на процесите на глобална локализация и локална глобализация при реализация на пазарната трансформация в България (курсова работа)

778. Платежен баланс. Външнотърговски отношения между България и Русия (курсова работа)

779. Състояние и тенденции в развитието на трудовия пазар в региона, обслужван от ДБТ - Айтос (курсова работа)

780. Анализ и оценка на разходите за комуникационни активности (магистърски проект)

781. Усвояване на Еврофондовете от местната власт в България - механизми, проблеми, перспективи (есе)

782. Анализ на равнището на заетост и безработица (курсова работа)

783. “Възможности за конструиране на взаимен фонд в България” (дипломна работа)

784. Свободни безмитни зони и складове (реферат / доклад)

785. “Проучване на възможностите за емитиране на облигационен заем от община Бургас” (магистърски проект)

786. Конфликтологията в България днес (курсова работа)

787. Реалити формата в България (курсова работа)

788. Данъчната политика в условията на присъединяване на България към ЕС – възможности и перспективи (курсова работа)

789. Избор на ценова стратегия на фирмата за нови стоки или нови пазари (курсова работа)

790. Предприятието и обкръжаващата среда (въпрос за държавен изпит)

791. Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво - финансиране по програма ФАР, 2005 г. (курсова работа)

792. Е-правителството като инструмент на Новия публичен мениджмънт за постигане на устойчиво икономическо развитие и подобряване на бизнес климата (курсова работа)

793. Как банките печелят пари (реферат / доклад)

794. Сравняване на еластичността на търсене на мобилни апарати като цяло и на конкретната марка Nokia (курсова работа)

795. Влияние на новите тенденции в международната маркетингова среда върху развитието на българската икономика (курсова работа)

796. Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС (курсова работа)

797. Духът на колективизма в българското село след Втората световна война (курсова работа)

798. Структурен анализ на конкуренцията в отрасъла по примера на фирма "Рокуел Интернешънъл" (курсова работа)

799. Бизнес стратегия на малки и средни фирми (курсова работа)

800. Комуникационни аспекти на деловите взаимоотношения. Водене на бизнес преговори (курсова работа)

Най търсено в архива!

 
Време за зареждане: 0.78 сек