Всички разработки

Пълен списък на всички теми в архива подредени по дата на добавяне в низходящ ред.

801. Усъвършенстване и организация на работната заплата в малкото предприятие (казус)

802. Правила за добри взимоотношения във фирмата (есе)

803. Данъчната политика като фактор на икономическия растеж (курсова работа)

804. Ликвидност на фирма (курсова работа)

805. Ценови решения във фирмата – ключов инструмент за рентабилността и пазарните позиции (курсова работа)

806. Командитно дружество (лекции)

807. Лидерство, фирмен мениджмънт и фирмена стратегия, природа на социалните организации (курсова работа)

808. Характеристики и тенденции на сливанията и поглъщанията в България и света (реферат / доклад)

809. Имущество на предприятието (въпрос за държавен изпит)

810. Икономическа активност, заетост и безработица в град Перник (реферат / доклад)

811. Решена задача по управленско счетоводство (друг)

812. Рекламна кампания по примера на “Арома” АД (курсова работа)

813. Стратегии за диференциране на бизнеса (курсова работа)

814. Европейският съюз – пазар на четирите свободи или пазар на субсидиите (курсова работа)

815. Доминиращата роля на принципа „централизирам” над принципа „децентрализирам” при изграждането на държавната администрация в България (курсова работа)

816. Вътрешна и външна миграция (курсова работа)

817. Неокласическа теория за растежа (курсова работа)

818. Външнотърговски отношения между Република България и Република Турция (курсова работа)

819. Казус по Микроикономика (казус)

820. Преговорите за изграждане на петролопровода Бургас-Александруполис (реферат / доклад)

821. Решени задачи по управленско счетоводство (друг)

822. Договорени преходни периоди по глава 22 „Околна среда” (курсова работа)

823. Маркетинг стратегия на „БТК” ЕАД (реферат / доклад)

824. Решени задачи по управленско счетоводство (друг)

825. Приложение на съвременните модели за оценка на цели предприятия в България(Определяне стойността на „Калиакра” АД посредством DCF модела за оценка на цели предприятия) (курсова работа)

826. Форми на връзка между общественото мнение и работата по взимане на решения от общинския съвет (курсова работа)

827. Банкови продукти и услуги за фирмени клиенти (по примера на Обединена българска банка, Първа Инвестиционна банка, Райфайзенбанк – България) (курсова работа)

828. Рeалити формата в България (курсова работа)

829. Маркетингова политика на банките /на примера на Банка ДСК / (курсова работа)

830. Управление и развитие на персонала във фирма “НИПИ - М” АД Стара Загора (курсова работа)

831. Пазара на труда в България - безработица и алтернатива на трудовата заетост като член на ЕС (реферат / доклад)

832. Европейска комисия (курсова работа)

833. Традиционни аспекти на риска в застрахователните дружества (курсова работа)

834. Валутният риск (курсова работа)

835. Хартата на основните права на ЕС (курсова работа)

836. Договор за наем на обект – държавна собственост и издаване на акт при нарушение на договора (казус)

837. Нобелова награда по икономика на Милтън Фридмън. Монетаризъм (курсова работа)

838. Счетоводно отчитане и анализ на безналичните плащания (курсова работа)

839. Решени задачи по Управленско счетоводство (курсова работа)

840. Макроикономически анализ на инфлацията в България(като основен проблем за присъединяването на България към Еврозоната) (реферат / доклад)

841. Критерии за избор на междинни и крайни цели на паричната политика (курсова работа)

842. История на ордена на тамплиерите (Спекулации, фалшификации, инсинуации) (дипломна работа)

843. Нобелова награда по икономика за 1979 г.Артър Люис и Теодор Шулц (курсова работа)

844. PERCEPTOR: Един модел за създаване на продукт (курсова работа)

845. Лидерски стилове при управлението на конфликти в организацията (дипломна работа)

846. Държавният орган, отговорен за туристическата политика в неговия контекст: анализ на страна - членка на ЕС и поуки за България (курсова работа)

847. Анализ на финансовото състояние по данни от годишните финансови отчети за периода 2006 - 2008 година на фирма "НИРА" ЕООД (дипломна работа)

848. Моделът ASSESSOR - система за пазарно прогнозиране (курсова работа)

849. Ресурсна обезпеченост на националното развитие (реферат / доклад)

850. Решени задачи по икономически анализ (курсова работа)

851. Решени задачи по финансово счетоводство (курсова работа)

852. Перспективи за замяна на българския лев с евро (курсова работа)

853. Развитие на социалната политика и политиката по заетостта на Европейския съюз (курсова работа)

854. Образователни приоритети на Европейския съюз, формулирани на политическите форуми в Лисабон, Брюксел и Болоня (курсова работа)

855. Изследване на тенденцията на развитие на вноса на Република България от Франция, Германия и Италия за периода 2001 – 2005 г. (курсова работа)

856. Отчитане на банкови кредити (реферат / доклад)

857. Маркетингово изследване на конкретна потребителска стока (дипломна работа)

858. Понятие за екологична криза и екологична катастрофа (курсова работа)

859. Семиотиката (курсова работа)

860. Офсетни операции и тяхното приложение в България (курсова работа)

861. Сравнителен анализ между МСС 16, МСС 17, МСС 18, МСС 28, МСС 34 и съответните Национални счетоводни стандарти (курсова работа)

862. Изследване на вноса на потребителски стоки в Република България за периода 2001 – 2005 г. (курсова работа)

863. Съгласни ли сте с твърдението, че мъжете винаги са били „под чехъла” на жените? (есе)

864. Модел за управление на психологическия договор (курсова работа)

865. Бизнес план за производство на екологично чиста електроенергия чрез използването на възобновяемият енергоизточник „вятъра” (дипломна работа)

866. Оценка на инвестиционен проект (реферат / доклад)

867. Рекламна политика на “ДЕНИТО ООД – Бургас” (курсова работа)

868. Характеристика на данъчните проверки и данъчните ревизии по ЗМДТ – цели, задачи, технология и проблеми (реферат / доклад)

869. Анализ и оценка на рисковите експозиции и провизии на банките (курсова работа)

870. Анализ на недостатъчното развитие на информационните технологии в туризма – интернет информация и маркетинг на България (курсова работа)

871. Планиране на одита и одиторска програма (курсова работа)

872. Анализ на рентабилността на фирма "Трейд 7" ООД (курсова работа)

873. Решени задачи по теория за вземане на решения (курсова работа)

874. Изследване на вноса на суровини и материали за периода 2001 – 2005 г. по тримесечия (курсова работа)

875. Нарушават ли се според вас човешките права на пушачите след 1 януари 2005 г.? (есе)

876. Изследване на тенденцията на развитие на износа на Република България към Полша, Чехия и Унгария за периода 2001 – 2005 г. по тримесечия (курсова работа)

877. Управление на изпълнението. Оценка на персонала във фирма „Преслав 2001” ЕООД (курсова работа)

878. Административно-териториално и икономическо деление на България в контекста на евроинтеграцията (курсова работа)

879. Статистическо изследване на качеството на произведената продукция и производителността на труда във фирма Инкотех ООД (курсова работа)

880. Какво ще донесе на България процесът на глобализация? (есе)

881. Избор на ценова стратегия на Винзавод - Асеновград за нови продукти (курсова работа)

882. Какво кара хората да предлагат и съответно да приемат подкупи? Може ли човек да откаже да даде поискан подкуп? (есе)

883. Световната търговска организация - цели, принципи, задачи и функции (курсова работа)

884. Теория за вземане на решения (казус)

885. Теория за вземане на решения (казус)

886. Анализ и оценка на финансовото състояние на фирма “Лирекс БГ” ООД за периода 2004 г. – 2007 г. (дипломна работа)

887. Имотни измами – начин на имотни злоупотреби и най-чести документни измами, свързани с имоти/Фирмена практика на „Адрес – недвижими имоти” – София/ (курсова работа)

888. Задачи по статистика (курсова работа)

889. Привлечен капитал (реферат / доклад)

890. Създаване на нов туристически продукт (курсова работа)

891. Управление на конфликти във фирмата (лекции)

892. Произход и същност на човека. Физиологични основи на човешкото съществуване (курсова работа)

893. Мениджмънтът в съвременни условия. Качества и поведение на ръководителите според Питър Дракър (есе)

894. Същност и роля на митническия контрол (реферат / доклад)

895. Печалба и дивидентна политика на търговската фирма (реферат / доклад)

896. Мениджмънт на търговските банки (реферат / доклад)

897. Социално отговорната корпорация – теории и практики в българския контекст (реферат / доклад)

898. Ценообразуване при различните типове икономически системи. Спецификация, фактори и роля на пазарните цени (реферат / доклад)

899. Контрол на миграциите в Република България (реферат / доклад)

900. Разположение на българските политически партии по оста „дясно” – „ляво” (курсова работа)

901. Опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци (курсова работа)

902. Същност и необходимост от стратегическо управление (въпрос за държавен изпит)

903. Рационално използване на природните ресурси и проблеми при опазването на природната среда (реферат / доклад)

904. Същност на стратегическото управление и стратегията (въпрос за държавен изпит)

905. Необходимост от стратегическото управление (въпрос за държавен изпит)

906. Принципи на стратегическото управление (въпрос за държавен изпит)

907. Равнище на стратегическо управление и стратегия (въпрос за държавен изпит)

908. Стратегическо мислене и стратегически умения (въпрос за държавен изпит)

909. Стратегии ориентирани към пазарното поведение на фирмата (въпрос за държавен изпит)

910. Стратегии ориентирани към основните бизнес дейности (въпрос за държавен изпит)

911. Стратегия на икономически растеж (въпрос за държавен изпит)

912. Функционална стратегия (въпрос за държавен изпит)

913. Анализ на външната и вътрешната среда на фирмата (въпрос за държавен изпит)

914. Прогноза на факторите на вътрешната и външната среда на фирмата (въпрос за държавен изпит)

915. Определяне основните насоки на развитие и формиране на стратегията на фирмата (въпрос за държавен изпит)

916. Същност на стратегическото планиране и на стратегическия план (въпрос за държавен изпит)

917. Приложение на стратегическото планиране и на стратегическия план (въпрос за държавен изпит)

918. Политика на Община Пловдив за интегриране на малцинствата. Община Пловдив – проблеми, цели и развитие (курсова работа)

919. За или против увеличаването на президентските пълномощия (курсова работа)

920. Политически портрет на Екатерина Михайлова (реферат / доклад)

921. Организация на управление на човешките ресурси в БТК Мобайл ЕООД (курсова работа)

922. Желязната завеса. Политически, икономически и военни реалности (курсова работа)

923. Тенденции в маркетинга, предизвикани от технологичното развитие в други области (курсова работа)

924. Управление на маркетинговата дейност (курсова работа)

925. Съвременни тенденции в трансформацията на въоръжените сили (реферат / доклад)

926. Обща фискална политика на Европейския съюз и присъединяването на България към нея (реферат / доклад)

927. Ускоряване на промяната към устойчивост (реферат / доклад)

928. Анализ на външната среда на фирма "Ситимекс" ООД (курсова работа)

929. Мобилни мрежи от трето поколение – UMTS технологии (дипломна работа)

930. Ключови компетентности в комуникацията в организацията (реферат / доклад)

931. Характеристика на българския въздушен трафик (дипломна работа)

932. Роля на свободните икономически зони за развитието на международната икономика (реферат / доклад)

933. Теория за пазара на Фридрих Хайек и съвременността (курсова работа)

934. Глобализъм, регионализъм, антиглобализъм (реферат / доклад)

935. Счетоводно отчитане на селскостопанската продукция по примера на „Зорница” СД (дипломна работа)

936. Съвременни управленски практики (курсова работа)

937. Омбудсманът - посредник между местната власт и гражданите (реферат / доклад)

938. Подбор на персонала (курсова работа)

939. Динамика и тенденции на рекламния пазар в България до 2010г. (магистърски проект)

940. Взаимодействие Е - бизнес и Е - правителство (реферат / доклад)

941. Маркетинг микс в селския туризъм в България (курсова работа)

942. Анализ на капитала на предприятието (курсова работа)

943. Физически компоненти на безжичните мрежи (курсова работа)

944. Състояние, проблеми и перспективи в развитието на конгресен туризъм в България (дипломна работа)

945. Пазарът на земеделска земя вБългария 2003 - 2008 г. (казус)

946. Анализ на пазара на бира в България (казус)

947. Икономическа ефективност от диверсификацията на производствено - стопанска дейност на предприятието (курсова работа)

948. Регионални аспекти в развитието на системата на здравеопазването в България. Финансиране на здравеопазването на регионален принцип (курсова работа)

949. Аз и Европа (есе)

950. Хедж фондовете в момент на финансова криза (курсова работа)

951. Особености на психологическото развитие на децата с умствена изостаналост (дипломна работа)

952. Моловете - Как предлагането създава търсене (курсова работа)

953. Замърсяването на околната среда като вторичен ефект налага държавна регулация (казус)

954. Надуването на жилищните цени: доходи, ипотеки, очаквания и спекулации 2004-2010 г. (казус)

955. Административно право (реферат / доклад)

956. Специфика на комуникационната политика на Tърговска банка "ОББ" АД (курсова работа)

957. Стратегическо развитие при производството на захарно цвекло в България (курсова работа)

958. Мотивация (курсова работа)

959. Проучване на възможностите за използване на пазарните множители в управлението на публична компания (на примера на "Петрол" АД) (дипломна работа)

960. Държавата – същност и функции (реферат / доклад)

961. Изграждане на виртуални системи за измерване на сигнали и автоматизация (дипломна работа)

962. 21 век със стари и нови демографски промени (дипломна работа)

963. Контрол върху корпоративното подоходно облагане (курсова работа)

964. Анализ на дейността на търговска фирма "ЛС Комерс" ООД (курсова работа)

965. Държавно управление по времето на Перикъл (444 - 429 пр. н. е.) (реферат / доклад)

966. Анализ на печалбата и рентабилността на търговската фирма (дипломна работа)

967. Основни аспекти при изготвянето на проекти по Европейски програми (курсова работа)

968. Възникване, развитие и функция на борсите (реферат / доклад)

969. Кредитен риск (реферат / доклад)

970. Смъртта в Илиада на Омир (есе)

971. Понятието свобода - Емануел Кант, Августин Аврелий, Исая Бърлин (реферат / доклад)

972. Трафик на хора (курсова работа)

973. Планиране на продажбите в търговската фирма (курсова работа)

974. Анализ на печалбата на фирма “ЛС Комерс” ООД (курсова работа)

975. Култура на търговското обслужване (курсова работа)

976. Организация и технология на частната търговия в България (курсова работа)

977. Развитие на фондовата борса и търговия в България (курсова работа)

978. Общи сведения за гръцката религия (реферат / доклад)

979. Стандартизации на НАТО (курсова работа)

980. Печалбата като основна цел в дейността на фирмата, по примера на фирма „Миг - Маркет” ЕООД (курсова работа)

981. Политически комуникации и гражданското общество (курсова работа)

982. Атестиране на служителите в администрацията на Министерство на отбраната (курсова работа)

983. Свободата според Исая Бърлин - Две концепции за свободата (реферат / доклад)

984. Анализ на фискалните плащания на фирмата по ЗКПО – проблеми на финансовия мениджмънт (дипломна работа)

985. Управление на хотели като част от туристически холдинги по примера на хотелски комплекс „Сейнт Елиас” – Св. Св. Константин и Елена (дипломна работа)

986. Системи и фондове за социално осигуряване (реферат / доклад)

987. Проект за възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването (курсова работа)

988. Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея (реферат / доклад)

989. Модел за управление на психологическия договор (курсова работа)

990. Единният вътрешен пазар на Европейската общност (курсова работа)

991. Фирмена структура и международната конкурентоспособност на компанията (курсова работа)

992. Оценка на общия одиторски риск. Предварителна оценка на съществеността (реферат / доклад)

993. Икономическа добавена стойност (EVA) (курсова работа)

994. Психология на комуникацията (курсова работа)

995. Особености на бюджетната процедура на Република България (реферат / доклад)

996. Допълнително пенсионно осигуряване – същност, организация, счетоводно осигуряване (курсова работа)

997. Инвестиционен процес на предприятието (реферат / доклад)

998. Подходи за вземане на управленски решения (реферат / доклад)

999. Система на управление, политика и стратегия на фирма "Елтрейд" ООД - гр. София (реферат / доклад)

1000. Застрахователни посредници. Същност и видове дейност (реферат / доклад)

Най търсено в архива!

 
Време за зареждане: 0.8 сек