Всички разработки

Пълен списък на всички теми в архива подредени по дата на добавяне в низходящ ред.

401. Изследване на динамиката и сезонността на вноса на топлоизолационни строителни материали от българска строителна фирма за периода 2001 - 2005 г., и прогноза за 2006 г. (дипломна работа)

402. Проектиране на жп линия с тунел (дипломна работа)

403. Икономически растеж и безработица в периода на преход (1990 г. – 2002 г.) (дипломна работа)

404. Конкурентоспособност на ЕС (Competitiveness of the EU) (курсова работа)

405. Същност на корпоративната култура (The essence of corporate culture) (курсова работа)

406. Икономико-статистически анализ на развитието на валутния курс в България за периода 1991 – 2000 г. (дипломна работа)

407. Разлика между контролируеми и неконтролируеми разходи (The Difference Between Controllable And Uncontrollable Cost) (курсова работа)

408. Глобални тенденции в регионалната политика на Европейския съюз (курсова работа)

409. Пътна карта за присъединяване на България към Европейския съюз (дипломна работа)

410. Решени задачи по статистика (курсова работа)

411. Администрация на публичните стопански предприятия (курсова работа)

412. Телефонни централи (курсова работа)

413. Рекламна кампания на фирма Арома АД (курсова работа)

414. Разработване на общински стратегии /теоретико-методологически аспекти/ - Община Димитровград (дипломна работа)

415. Състояние и перспективи за развитие на въздушния транспорт в България (дипломна работа)

416. Образът на цар Калоян във византийските и латински хроники от XII-XIII век (дипломна работа)

417. Проблеми при отчитането на ДМА в “КАЕКС” ООД (курсова работа)

418. Изграждане на база от данни за централизирано управление на търговската дейност на малка книжарница (курсова работа)

419. Република Кипър – политико-икономическо развитие в началото на XXI век (курсова работа)

420. Управление на капиталите на фирма "Калиакра" АД (дипломна работа)

421. Износът – възможност за ползване на данъчен кредит и възстановяване на акциз (дипломна работа)

422. Приложение на процесите на глобална локализация и локална глобализация при реализация на пазарната трансформация в България (курсова работа)

423. Разпознаване на образи (реферат / доклад)

424. Система на данъчно облагане доходите на физическите лица в България – съвременна същност и значимост (дипломна работа)

425. Анализ на финансовото състояние на "Пиринпласт" АД – гр. Гоце Делчев и насоки за неговото подобряване (дипломна работа)

426. Определяне на продажбите във фирма „Славей-91” ООД (курсова работа)

427. Организационна стратегия и оперативна стратегия за управление на човешките ресурси. Основни параметри и механизми на оперативната стратегия за управление на човешките ресурси (въпрос за държавен изпит)

428. Бизнес – стратегия и стратегия за управление на човешките ресурси в малка /средна фирма/ (въпрос за държавен изпит)

429. Система за управление на човешките ресурси във фирмата: структура и функции (въпрос за държавен изпит)

430. Анализ и проектиране на длъжности. Длъжностна характеристика (въпрос за държавен изпит)

431. Оперативни аспекти на управление на човешките ресурси. Маркетинг на човешките ресурси (въпрос за държавен изпит)

432. Оперативно планиране на човешките ресурси във фирмата (въпрос за държавен изпит)

433. Набиране и подбор на персонал в малка/ средна фирма – техники, практики, инструментариум (въпрос за държавен изпит)

434. Назначаване и обучаване на персонал. Формиране и развитие на организационна /фирмена/ култура (въпрос за държавен изпит)

435. Оценка на персонала. Формална оценка на извършената дейност /ФОИД/. Оценка на индивидуалния /груповия, екипния/ капацитет /квалификационно равнище/ (въпрос за държавен изпит)

436. Стимулиране на персонала. Системи за стимулиране (въпрос за държавен изпит)

437. Развитие на персонала в малка/ средна фирма. Вертикален и хоризонтален растеж на сътрудниците (въпрос за държавен изпит)

438. Фирмени иновации /реинженеринг, промяна/ и управление на човешките ресурси (въпрос за държавен изпит)

439. Управление на трудови конфликти (въпрос за държавен изпит)

440. Колективен трудов договор (въпрос за държавен изпит)

441. Социална политика и стратегия на фирмата за формиране и развитие на човешки ресурси (въпрос за държавен изпит)

442. Изчисляване на трудовото възнаграждение на персонала във фирма „Елит” ЕООД (курсова работа)

443. Определяне на продажбите във фирма „Омега” ЕООД (курсова работа)

444. Определяне на продажбите във фирма „Автотранс” ООД (курсова работа)

445. Депозитна дейност на ОББ АД, Клон “Пирин” - Благоевград за периода 2007 - 2010 г. (дипломна работа)

446. Корпоративно финансово планиране и финансов анализ (реферат / доклад)

447. Борба с тероризма (магистърски проект)

448. Форми на обществена организация на индустриалното производство (въпрос за държавен изпит)

449. Управителни органи и ръководни лица в ПИБ. Избираемост, роля и отговорности (реферат / доклад)

450. Управление на капитала във фирмата (дипломна работа)

451. Макроикономически последици от производството, търговията и консумацията на нелегални наркотици (Macroeconomic effects from the production, trade and consumption of illicit drugs) (дипломна работа)

452. Разработване на проект: “Спорт, здраве и бъдеще за Гложене” (курсова работа)

453. Какво би донесъл Аутсорсинга на България в разширена Европа? (What could bring Outsourcing to Bulgaria in enlarged Europe?) (магистърски проект)

454. Банковата система – основни звена, функции и видове банкови операции (курсова работа)

455. Технически корпусни детайли (дипломна работа)

456. България като регулатор на глобализационните процеси - състояние, проблеми и възможности (реферат / доклад)

457. Проектиране на металорежещи инструменти с винтови зъби и организация на производството им (дипломна работа)

458. Финансово състояние на предприятието (въпрос за държавен изпит)

459. Глобализацията в информационните технологии (курсова работа)

460. Общински бюджети 2009 г. - съставяне и приемане (реферат / доклад)

461. Израелската диамантена индустрия се справя с кризата с иновативен маркетинг (казус)

462. Технически аспекти в производството на яйца (дипломна работа)

463. Проектиране на система за дистанционно управление на телевизионен приемник (дипломна работа)

464. Застраховка на домашни животни, птици и кошери с пчели (дипломна работа)

465. Насоки за развитие на българският застрахователен пазар в светлината на дитективите на Европейския съюз (магистърски проект)

466. Сравнителен анализ на използваните при оценката на кредитоспособността аналитични техники, възможности за усъвършенстване (дипломна работа)

467. Изследване на особеностите на сигнализация по общ канал /SS7/ (курсова работа)

468. Клаузи на външнотърговския договор – количество и качество на стоките (курсова работа)

469. Клаузи на външнотърговския договор – срок на доставка, опаковка, етикетировка и маркировка (курсова работа)

470. Еднофазен метод за калкулиране. Калкулиране на себестойността в аграрния сектор при производство на един продукт с или без допълнителна продукция (курсова работа)

471. Микроикономика (курсова работа)

472. Счетоводни аспекти при облагане дохода на предприятието (дипломна работа)

473. Маркетинг проучване на индустриалните предприятия в гр. Бургас (курсова работа)

474. Приходи и разходи на фирмата (въпрос за държавен изпит)

475. Отчитане на разходите за дейността в ЕТ “Йордан Цинцаров” – гр. Пазарджик (дипломна работа)

476. Анализ на производствения процес в “Машиностроене” ООД - град Смолян (дипломна работа)

477. Заплащане на труда (въпрос за държавен изпит)

478. Нормиране на труда в „Нивел” ООД – град Пазарджик (реферат / доклад)

479. Управление на цикъла за производство на цинк в „Комбинат за цветни метали” АД (курсова работа)

480. Колективно трудово договаряне в агенция „Митници” (дипломна работа)

481. Съпоставка на туристическите ресурси на област Пловдив и област Смолян, Южен Централен регион (курсова работа)

482. Кадрови проблеми в стопанската организация Еврофутбол (курсова работа)

483. Анализ към публикувана статия на в. Капитал: „Да спечелиш световното” (курсова работа)

484. Туризъм – географска характеристика (дипломна работа)

485. Фирмена политика и конкурентоспособност на хотелиерския продукт (дипломна работа)

486. Същност на лизинга и лизинговата схема за покупка на автомобили на фирма „Нов дом - Симеонов” ООД (реферат / доклад)

487. Бизнес план на фирма "Блясък" ООД (курсова работа)

488. Логистичен анализ на „Нафтекс Петрол” ЕООД (курсова работа)

489. Организация на дейността в счетоводно-консултантско предприятие (курсова работа)

490. Социална политика на Федерална Република Германия (реферат / доклад)

491. Мраморни Отоплителни Системи износ за Украйна (курсова работа)

492. Управление на персонала (въпрос за държавен изпит)

493. Бизнес план: Мраморни Отоплителни Системи, ЕТ ”Калиопа” – гр. Бургас (курсова работа)

494. Емпирично социологическо изследване: Отношение на не раждалите жени на възраст от 18 до 32 години към тютюнопушенето (курсова работа)

495. Анализ и оценка на структурата на разходите на домакинствата в България (курсова работа)

496. Структура на застрахователния пазар в България (дипломна работа)

497. Въвеждане на нов продукт на пазара – навигационен софтуер за POCKET PC IGO MY WAY 2006 PLUS (дипломна работа)

498. Състояние на трудовия пазар – глобализация, безработица и пазарна стабилност в развитите страни и България (курсова работа)

499. Управление на администрация в изпълнителната власт – проблеми и перспективи (магистърски проект)

500. Проведен летен стаж в отдел „Маркетинг” към фирма „Цифрови системи” Варна (курсова работа)

501. Проблеми на арендуването на земя в България (дипломна работа)

502. Монополът (курсова работа)

503. Организация на маркетинга в хотелски комплекс "Лонгоза" - К. К. Слънчев бряг (курсова работа)

504. Зависимост между личния (паричния) доход и разходите за потребление на домакинствата в България за периода 2000 – 2007 г. (курсова работа)

505. Организация на туристическата дейност (казус)

506. Българският износ в условията на присъединяване към ЕС - възможности, перпективи и проблеми (дипломна работа)

507. Новите тенденции в Евроатлантическите отношения като изпитание за България (дипломна работа)

508. Либерализация на търговията със селскостопански стоки в България в рамките на преговорите с ЕС и СТО (дипломна работа)

509. Процес на вземане на управленско решение (въпрос за държавен изпит)

510. Туризъм и хранителни заболявания (дипломна работа)

511. Маркетингова стратегия по отношение еко и био интегриран туристически продукт в България (дипломна работа)

512. Пазарът на злато (курсова работа)

513. Концепцията „Хошин Канри” (реферат / доклад)

514. Разнообразие на пенсионните продукти при задължителната пенсионна система (магистърски проект)

515. Аспекти на глобализацията и нейното влияние върху развитието на България (курсова работа)

516. Влияние на фирмената култура и комуникация върху продажбите (курсова работа)

517. Финансов анализ на зависимостта: разходи – обем печалба във фирма „София Пак” АД (дипломна работа)

518. Биологично земеделие в България (курсова работа)

519. Управленски модел в информационната епоха. Съвременни прояви (курсова работа)

520. Системи за контрол и управление качеството при хранително-промишлените технологии. Контролно критични точки при месодобив и млекодобив (реферат / доклад)

521. Етерично-маслените и лекарствените култури в селското стопанство на България (курсова работа)

522. Организационни структури на управление (въпрос за държавен изпит)

523. Модифициран аминен втвърдител за епоксидни олигомери (дипломна работа)

524. Ликвидност и парични потоци в предприятието по примера на “Стройкомбинат - М” АД (дипломна работа)

525. Позициониране на хотел "Рила" в курортен комплекс "Боровец" (дипломна работа)

526. Динамика на интеграционните процеси в основните договори на ЕО/ЕС (дипломна работа)

527. Мястото на социалния работник при работата му със зависими клиенти (курсова работа)

528. Пътна карта за присъединяване на България към ЕС (дипломна работа)

529. Значение на технологиите за конкурентноспособността на България (курсова работа)

530. Маркетингова концепция за развитие на AVON COSMETICS – БЪЛГАРИЯ ООД. Преки продажби на фирмата (дипломна работа)

531. Анализ на паричните потоци на фирма Глаксо Смит Клайн - България (дипломна работа)

532. Психология на творчеството (курсова работа)

533. Рекламна кампания на уиски "Passport Scotch"на фирма “Seagram” (курсова работа)

534. Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз (дипломна работа)

535. Застраховане на земеделски култури (магистърски проект)

536. Анализ и оценка на работната заплата в Албена АД (дипломна работа)

537. Информационни системи в туристическия сектор (дипломна работа)

538. Функции на мениджмънта (въпрос за държавен изпит)

539. Антикризисно управление на фирма по примера на фирма "Артентал" (дипломна работа)

540. Исторически разкази и историческа публицистика (курсова работа)

541. Извори за политическата история на българското Възраждане (курсова работа)

542. Същност на стимулиращия маркетинг. Особености и правна регламентация на стимулиращите игри в България (курсова работа)

543. Организация и иновационни организации – същност и измерения (реферат / доклад)

544. Планиране на ПР кампания за откриване на луксозен магазин за бонбони "Рафаело" (курсова работа)

545. Ценова политика на Билла – България ЕООД (курсова работа)

546. Мотивация и заплащане на труда по примера на търговска фирма „Прогрес М” ООД – София (дипломна работа)

547. Извори за стопанската история на Възраждането – основни тенденции (курсова работа)

548. Октомврийската революция 1917 (курсова работа)

549. Апокрифни летописи (курсова работа)

550. Анализ и оценка на работната заплата в “Капитан дядо Никола”АД – Габрово (дипломна работа)

551. Разработване на програма на ЕСИ на тема "Отношение на българина към глобализацията и нейните социални и икономически последици" (курсова работа)

552. Характеристика на “Унипак” АД, гр. Павликени (курсова работа)

553. Политическа система на България (курсова работа)

554. Съвременното геополитическо положение на България (курсова работа)

555. Финансов надзор на застрахователното дружество (курсова работа)

556. ООН – история, развитие и перспектива (курсова работа)

557. Чувството за вина и законът на привличането (есе)

558. Извори за стопанската история на Възраждането – видове извори (курсова работа)

559. Определяне, оценка и управление на застрахователния риск (курсова работа)

560. Национални програми и държавни доктрини на балканските страни (курсова работа)

561. Маркетингово проучване за качеството на услугите на туристическа агенция БГ-Турс ООД, Варна (курсова работа)

562. Руският анархизъм (курсова работа)

563. Общественият и гражданския контрол на дейността на публичната администрация – възможности за управление “чрез дискусия” (есе)

564. Генезис на метода PERT (курсова работа)

565. Обявяване в несъстоятелност (курсова работа)

566. Политика на сигурността на Европейския съюз (курсова работа)

567. Извори за политическата история на българското Възраждане (курсова работа)

568. Ценности и приоритети на външната политика (курсова работа)

569. Създаване на онлайн информационно гише по отношение на база данни във фирма „Информационно осигуряване” АД (казус)

570. Динамика на икономическия растеж в България за периода 1997-2007 г. (курсова работа)

571. Сигурност. Рискови фактори и заплахи за сигурността (курсова работа)

572. Характеристика на лечебния туризъм в България и в света (курсова работа)

573. Правно регулиране в България при възлагане на обществени поръчки, концесиониране на инфраструктурни обекти и привличане на чужди инвестиции (казус)

574. Маркетингово изследване на пазара на шоколад в средния ценови сегмент (курсова работа)

575. Организация на спортна услуга: “Картинг писта” (курсова работа)

576. Концепция за анимационен продукт за детска анимация “Карибски пирати” (курсова работа)

577. По-нататъшно развитие на класическата школа в САЩ (Х. Емерсън, Х. Форд) (курсова работа)

578. Мотивацията като обединяваща черта на управленските теории. Маслоу. Маклеланд. Херцберг. Вруум. (курсова работа)

579. Кредитът и икономическата активност (курсова работа)

580. Политически аспекти на присъединяването на България към Европейския съюз(след подписването на договора за присъединяване през 2005 г.) (дипломна работа)

581. Местни финанси и инвестиционна политика на Община Кюстендил (курсова работа)

582. Характеристика на туризма в Община Троян (курсова работа)

583. Анализ на логистичните дейности на фирма “Биомет” (курсова работа)

584. Дистрибуционна политика на фирма Ролко България ООД (курсова работа)

585. Етичните кодекси в публичната администрация – необходимост и приложимост (есе)

586. Туристически ресурси на Еквадор (реферат / доклад)

587. Екскурзионна програма: „Франция – перлата на Европа” (курсова работа)

588. Интегрираните маркетингови комуникации като ефективен инструмент за реализиране на висококонкурентен пазар на финансова услуга - опитът на кредитна компания КредиБул АД за периода 2006 - 2008 г. (дипломна работа)

589. Анализ на предприсъединителната програма на Република България към Европейския съюз (дипломна работа)

590. Фактори, възможности и ефективност на присъединяване на България към Европейския съюз (дипломна работа)

591. Управление на човешките ресурси във фирмата (реферат / доклад)

592. Характеристика на пазарния модел на бяла и черна техника в България (казус)

593. Кредитиране дейността на предприятието (въпрос за държавен изпит)

594. Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС (курсова работа)

595. Анализ на рекламната кампания на NESTLE за продукта NESCAFÉ 3in1 (казус)

596. Система за управление на риска (реферат / доклад)

597. Моделът на пазара на бяла и черна техника в България (казус)

598. Конкурентоспособност на финансова услуга: ОББ кредитна карта (магистърски проект)

599. Система за управление на риска (реферат / доклад)

600. Същност и история на вулканите (курсова работа)

Най търсено в архива!

 
Време за зареждане: 1.33 сек