Изследване на динамиката и сезонността на вноса на топлоизолационни строителни материали от българска строителна фирма за периода 2001 - 2005 г., и прогноза за 2006 г.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-09-09
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 70 стр.
Предмет: Статистика
Изтегли: Doc format .Doc (3.92MB)     Rar format .Rar (378KB)     Html format .Html (2.53MB)

Ключови думи и изрази:

топлоизолационни материали, статистика, статистическо изследване, статистическо наблюдение, статистическа отчетност, статистическа стойност, външна търговия, динамика, сезонност, единен административен документ, трансакция, реимпорт, реекспорт, страна на произход, страна на получаване, страна на сделката, страна на вноса, страна на износа, митническа тарифа, тренд, тенденция на развитие, случайни колебания, сезонни колебания, циклични колебания, абсолютен прираст, верижни абсолютни прирасти, абсолютни прирасти с постоянна база, среден абсолютен прираст, темп на растеж, темп на прираст, средногеометричен темп на растеж, средноартиметичен темп на растеж, среднопараболичен темп на растеж, средноекспоненциален темп на растеж, верижни средни, експоненциални средни, изгладени стойности, прогнозни стойности, ортогонални полиноми, линейни функции, нелинейни функции, крива на Гомперц, формула на Браун, стандартна грешка, аналитичен метод, стохастична грешка, МНМК, логистична функция, крива на Пърл – Рийд, модифицирана експонента, нулева хипотеза, алтернативна хипотеза, равнище на значимост, линеен модел, логаритмичен модел, инверсен модел, квадратичен модел, кубичен модел, степенен модел, мултипликативен модел, s-крива, експоненциален модел, логистичен модел, модел на нарастването, сезонна декомпозиция, сезонни разлики, сезонни индекси, динамичен ред, динамичен анализ, мултипликативна функция, доверителен интервал

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Необходимостта от количествено измерване на състоянието и динамиката на явленията и процесите, свързани с външноикономическата дейност, е осъзната още отдавна. По време на 126 годишното си съществуване, националната ни статистика на външната търговия непрекъснато се е развивала. Основните направления на това развитие се свеждат до усъвършенстване на методологията на наблюдение, до стремежа към по-пълно обхващане на единиците на наблюдение и до подобряване на организацията на статистическото изучаване на износа и вноса.

Целта на дипломната работа е да се установи съществуват ли закономерности в динамиката на вноса на строителни материали в страната по основни стокови групи на базата на статистически методи. Това е необходимо за избор на подходяща външнотърговска политика на страната. Данните, с които разполагаме, отразяват вноса на една от стоковите групи строителни материали – топлоизолации, на една българска строителна фирма.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.76 сек