Износът – възможност за ползване на данъчен кредит и възстановяване на акциз

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-08-07
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 46 стр.
Цена:
 (100 лв) 80.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 20.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (199KB)          Html format .Html (47KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

износ; ползване на данъчен кредит по ЗДДС; ЗДДС (Закон за Данък добавена стойност); Закон за акцизите; акцизно облагане в България; право на данъчен кредит след износ; прихващане, приспадане и възстановяване на данък; възстановяване на акциз при износ на спиртни напитки и тютюневи изделия; възстановяване на акциз при износ на течни горива и смазочни материали; безмитна търговия; счетоводно отчитане на ДДС; счетоводно отчитане на акцизи

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В България, както и в повечето страни е залегнала практиката изнасяните стоки и услуги да се освобождават от косвени данъци. Това обаче не изключва упражняването на контрол върху износа съобразно законите, уреждащи облагането с този род данъци.

Косвените данъци са особен вид държавни вземания, при които данъчно задълженото лице и носителят на данъчната тежест не са един и същи субект. Данъчно задължени са производителите, респективно вносителите на стоки и услуги и търговците на едро, а в частност и тези на дребно. Тяхно задължение е да съберат средствата за съответния косвен данък и да ги внесат в републиканския бюджет. Косвените данъци често се смятат за социално несправедливи, но в една добре работеща икономика те са механизъм за увеличаване приходите на бюджета, без това да оказва негативно влияние върху бизнеса. Набавянето на необходимите бюджетни средства чрез косвени данъци дава възможност да се намали тежестта на преките данъци. Това води до освобождаване на паричен ресурс и съответно до стимулиране и увеличаване на инвестициите. Инвестирането на средства в производството увеличава брутния вътрешен продукт, а на един по-късен етап това непременно ще доведе до повишаване на жизнения стандарт. Именно такава е и една от основните цели на фискалната политика на правителство в България на съвременен етап.

Друг начин за финансиране на икономиката е износът. От юридическа гледна точка това е акт на пренасяне на стоки и услуги през държавната граница от място на територията на страната до място извън нея. От икономическа гледна точка обаче износът е единственото средство за вливане на нови свежи пари в икономиката. Това всъщност е успешна реализация на местни (или внесени) стоки и услуги в чужбина. Логиката на пазара предполага, че крайният финансов резултат след сключването на сделката по износа трябва да е печалба.

Може да се обобщи, че износът е важен фактор за нормалното развитие и функциониране на националната икономика, а чрез нея и за подобряване на жизнения статус на населението.

В настоящата дипломна работа ще бъде разгледан един от инструментите за насърчаване на износа, а именно освобождаването на износа от тежестта на два косвени данъка – данък добавена стойност и акциз. Основната цел на дипломната работа е чрез теоретична постановка на проблема и чрез прилагане на примерни данни за реално извършени сделки да се разкрие същността на процедурата по освобождаване на износа от косвени данъци и дали този инструмент за съживяване на икономиката се прилага успешно у нас.

С оглед постигането на така поставената цел в дипломната работа ще бъдат разрешени следните задачи:
• Ще бъде представена и анализирана нормативната основа във връзка с разглеждания проблем;
• Ще се проследят процесите на данъчно третиране на износа от гледна точка на Закона за ДДС и Закона за акцизите;
• Да се опише отчитането на сделките от гледна точка на фирмата.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек