Проблеми при отчитането на ДМА в “КАЕКС” ООД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-08-25
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 61 стр.
Университет: Икономически университет – Варна
Цена:
 (90 лв) 72.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 18.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (207KB)          Html format .Html (50KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

отчитане на ДМА, видове дълготрайни материални активи, оценка на ДМА, счетоводно отчитане на ДМА, придобиване на ДМА, използване на ДМА, ремонт на ДМА, обезценка на ДМА, изваждане от употреба на ДМА, краткотрайни активи

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Обект на изследване на тази курсова работа са проблемите при отчитането на дълготрайните материални активи в предприятие “КАЕКС” ООД село Манолич, община Сунгурларе.

Актуалността на тази тема е обоснована от важната функционална роля на дълготрайните материални активи в стопанския и отчетен процес. В националната икономика са ангажирани дълготрайни материални активи с голямо видово разнообразие и високо стойностно изражение. Те заемат също значителен дял от активите на по-голяма част от предприятията. Поради незадоволителното състояние на част от тях, и големите суми, които се заделят за тяхното поддържане. Значителните и разнообразни решения свързани със съхранението, експлоатацията, ремонта, бракуването и т.н. на дълготрайните материални активи. Както и чести злоупотреби с тези активи, да се разкрие ролята на отчетния процес в това отношение и допуснатите недостатъци и пропуски в отчетния процес водещи до това състояние.

Целта на курсовата работа е да се изясни начинът на отчитане на дълготрайните материални активи в “КАЕКС” ООД и да се откроят особеностите характерни за него. Да се установят пропуските в отчетния процес, както и да се отправят предложения за тяхното отстраняване и избягване.

Да се представят и съпоставят теоретичните постановки за отчитането на дълготрайните материални активи, и нормативната уредба свързана с тях с практическото им изпълнение и приложение в “КАЕКС” ООД.
Задачите, които се поставят за постигането на тази цел са:

• да се разгледат дълготрайните материални активи като икономическа и счетоводна категория;

• да се разгледа нормативната уредба свързана с тях и начините за тяхната първоначална и последваща оценка;

• да се представи предприятието и по-типичните за него счетоводни записвания и недостатъците при оценката, преоценката и амортизацията на дълготрайните материални активи;

• да се представят изводи и препоръки за подобряване на отчетния процес свързан с дълготрайните материални активи.

Предприятието, в което е проведено емпиричното наблюдение на отчитането на дълготрайните материални активи е “КАЕКС” ООД село Манолич, област Бургас. Отрасълът, в който то развива дейността си е дървообработването. И по-точно то се занимава с обработката на дървен материал и производство на паркетни дъски, паркетина, дървени палети и др.

Методите използвани при изследването на този проблем са два. Първият е проучване на теоретичните постановки за отчитането на дълготрайните материални активи. Вторият е емпирично проучване – изследван е практическия процес на отчитане на дълготрайните материални активи в “КАЕКС” ООД.

Ограничения на темата – в тази разработка не са разгледани всички възможни случаи на придобиване и извеждане от употреба на дълготрайни материални активи, бракуването на същите, както и особеностите свързани с тези случаи. Не са представени в пълнота въпросите за отчитане на лизинговите договори и подобренията на дълготрайните материални активи. Поради липсата на подобни операции в разглежданото предприятие.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек