Организация на дейността в счетоводно-консултантско предприятие

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-04-13
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 27 стр.
Цена:
 (49 лв) 44.10 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.90 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (152KB)          Html format .Html (80KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

труд и работна заплата (ТРЗ), длъжностна характеристика на счетоводител, документиране на стопански операции, документооборот, счетоводни документи (фактура, ПКО, РКО, касова книга, нареждане разписка, вносна бележка, платежно нареждане, авансов отчет, амортизационен план, инвентаризационен опис, заповед за командировка, месечен отчет, заповед за отпуск, болничен лист, трудов договор, допълнително споразумение, заповед за освобождаване, ведомост за заплати), счетоводен софтуер, индивидуален сметкоплан, инвентаризация, отчитане на амортизация, текущо счетоводно отчитане (ДМА, нематериални активи, МЗ, финансови инструменти, пари и парични еквиваленти), ГФО

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Общите изисквания включват следните задължителни за служителите в предприятието правила:

Първо, не се приемат счетоводни документи от други предприятия, организации и физически лица, които не отговарят на следните изисквания:

• не са съставени на български език или не са придружени с превод на български;
• не съдържат всички реквизити, регламентирани от ЗС и ЗДДС;
• в които има поправки и добавки.
Отговорността за това се възлага на главния счетоводител и съответните материално отговорни лица.

Второ, на изискванията от предходната точка трябва да отговарят и всички счетоводни документи, които се издават от предприятието.
Трето, вторичните счетоводни документи имат доказателствена сила, ако към тях е приложен опис на първичните счетоводни документи, въз основа на които са съставени. Вторичните счетоводни документи се подписват от съставителя и главния счетоводител.

Четвърто, бланките на фактури, специалните бланки и други подобни са под отчет. За тях се води специален регистър.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек