Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Организация на дейността в счетоводно-консултантско предприятие

 

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Информация за предприятието. 4

2. Счетоводни услуги. 4

3. Труд и работна заплата. 5

4. Длъжностна характеристика на длъжността счетоводител. 6

5. Вътрешен правилник за документиране на стопанските операции и документооборота  8

6. Съставяне, обработване и съхраняване на счетоводните документи в “Конрад Електроник България” ООД.. 9

7. Първични документи. 10

7.1. Фактура. 10

7.2. Приходен касов ордер /ПКО/ 11

7.3. Разходен касов ордер /РКО/ 11

7.4. Касова книга. 11

7.5. Нареждане разписка. 12

7.6. Вносна бележка. 12

7.7. Платежно нареждане. 12

7.8. Лимитна карта за отпускане на материали. 13

7.9. Авансов отчет. 13

7.10. Амортизационен план. 14

7.11. Инвентаризационен опис. 14

7.12. Заповед за командировка. 15

7.13. Месечни отчети. 15

7.14. Тримесечни отчети. 15

7.15. Служебна бележка и удостоверение. 15

7.16. Заповед за отпуск. 15

7.17. Болничен лист. 15

7.18. Трудов договор. 15

7.19. Допълнително споразумение. 16

7.20. Заповед за освобождаване. 16

7.21. Ведомост за заплати. 16

8. Счетоводен софтуер. 17

8.1. Функционални характеристики. 17

8.2. Бизнес Навигатор Заплати. 17

8.3. Функционални възможности. 18

8.4. Предимства. 20

8.5. Индивидуален сметкоплан. 21

8.6. Инвентаризация. 22

8.7. Отчитане на амортизацията. 22

9. Текущо счетоводно отчитане. 23

9.1. Дълготрайни материални активи. 23

9.2. Нематериални активи. 24

9.3. Материални запаси. 24

9.4. Финансови инструменти. 24

9.5. Пари и парични еквиваленти. 25

9.6. Доход на персонал. 25

9.7. Признаване на приходи. 25

9.8. Разходи. 26

9.9. Провизии. 26

9.10. Други. 26

10. Изготвяне на Годишен финансов отчет. 26

Използвана литература. 28

 


 

…………………………………………

 

5. Вътрешен правилник за документиране на стопанските операции и документооборота

 

Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетоводни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Общите изисквания включват следните задължителни за служителите в предприятието правила:

Първо, не се приемат счетоводни документи от други предприятия, организации и физически лица, които не отговарят на следните изисквания:

·                   не са съставени на български език или не са придружени с превод на български;

·                   не съдържат всички реквизити, регламентирани от ЗС и ЗДДС;

·                   в които има поправки и добавки.

Отговорността за това се възлага на главния счетоводител и съответните материално отговорни лица.

Второ, на изискванията от предходната точка трябва да отговарят и всички счетоводни документи, които се издават от предприятието.

Трето, вторичните счетоводни документи имат доказателствена сила, ако към тях е приложен опис на първичните счетоводни документи, въз основа на които са съставени. Вторичните счетоводни документи се подписват от съставителя и главния счетоводител.

Четвърто, бланките на фактури, специалните бланки и други подобни са под отчет. За тях се води специален регистър.

 

………………………………………

 

7.3. Разходен касов ордер /РКО/

Попълват се трите имена на лицето, което получава сумата. Ако е служител на предприятието, се пише отдела или звеното, в което работи, ако е външно лице, се пише адреса на местоживеене, данни за лична карта и ЕГН. Попълва се в касата и се пише за какво се изплаща сумата – написана цифром и словом. РКО се завежда същия ден в касовата книга и му се поставя пореден номер. РКО се представят в счетоводството същия ден за осчетоводяване. Счетоводителят ги обработва не по- късно от три работни дни от датата на получаване. Лицето, написало ордера, се подписва на съставил, а лицето, получило сумата, се подписва на получил в момента на изплащане при касиера. Сумата не се изплаща без подпис на Управител и гл. счетоводител. РКО се съхраняват в архива на дружеството.

 

7.4. Касова книга

Касовата книга е номерирана /в два екземпляра/, прошнурована, подпечатана и подписана от гл. счетоводител и Управител. Описва се движението на паричните средства в касата на предприятието в лева.

ПКО и РКО имат отделна номерация за всяка календарна година, като се започва от №1. Касиера номерира и описва касовите документи за всеки ден от месеца – начално салдо, приход, разход, остатък в края на деня и подпис касиер. Заверява се от гл. счетоводител и счетоводител, приемащ документите с първия екземпляр от касовата книга.

 

……………………………………………

 

Документите се осчетоводяват и подреждат в папки според техния характер, подвързват се, надписват се, номера на папката, месец, година, начален и краен номер на подвързаните документи.

Съхраняват се в архив в следните срокове:

50 /петдесет/ години – ведомости за заплати

10 /десет/ години – балансите

5 /пет/ години – главните книги

3 /три/ години – всички останали документи при положение, че е извършена финансова ревизия.

Документите трябва да се съставят чисто и естетично. Информацията в тях трябва да бъде написана ясно и точно като се попълват всички реквизити. Записванията в документите могат да се извършват с мастило, химикал или на машина.

За достоверността на данните в документите и за правилното им съставяне и оформяне отговорност носят длъжностните лица, съставили и подписали тези документи, а за законността и целесъобразността на стопанските операции и длъжностните лица, разпоредили извършването им.

Задраскване, изтриване, поправки и зацапване на текста и цифрите не се допускат. Допуснатите грешки се коригират с друго по цвят мастило или химикал, като с тънка линия се зачертава погрешния текст или сума /така, че първоначалния текст да се чете/, след което над зачертаното се написва верния текст или сума. Извършената поправка се заверява с подпис на счетоводител.

 

…………………………………

 

9.2. Нематериални активи

Нематериалните активи се осчетоводяват по цена на придобиване. Те се амортизират по линейният метод на база очакваният срок на полезен живот – в границите до 20 години.

Разходите за научноизследователска дейност се признават за текущи разходи през периода на тяхното възникване.

Разходите по приключили проекти за развойна дейност след експертна оценка се признават за нематериален актив, когато се очаква черпене на икономическа изгода. Амортизирането на тези разходи започва от момента на производството на продукцията по линеен метод за срока на очакваната икономическа изгода, но не повече от 5 години.

 

9.3. Материални запаси

Материалните запаси се оценяват към датата на баланса по по-ниската от балансовата и нетна реализуема стойност. МЗ се изписват по метода първа входяща – първа изходяща.

 

…………………………………

 

 


Използвана литература:

 

1.                  1. Александров, С., С. Дурин, Б. Славков, Финансово управление на фирмата. ИК”Труд и право”, София, 2000 г.

2.                  Градев, Н., Обща теория на счетоводството. Варна, 2000 г.

3.                  Дамя Дурин, С., Д. Дурина, Счетоводство на предприятието. “ФорКом”, София, 2003 г., нов, Д., Финансово счетоводство. Свищов, 1999 г.

4.                  Душанов, И., Финансово счетоводство – учебно помагало. “Ромина”, София, 2004 г.

5.                  Иванов, И., Икономика на предприятието, УИ на Икономически университет, Варна, 1997 г.

6.                  Косев, Д., Двустранно фирмено счетоводство – практически курс. ІІІ издание, “Софттрейд”, София, 1999 г.

7.                  Трифонов, Тр., Финансово счетоводство. “Тракия-М”, София, 1999 г.

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

труд и работна заплата (ТРЗ), длъжностна характеристика на счетоводител, документиране на стопански операции, документооборот, счетоводни документи (фактура, ПКО, РКО, касова книга, нареждане разписка, вносна бележка, платежно нареждане, авансов отчет, амортизационен план, инвентаризационен опис, заповед за командировка, месечен отчет, заповед за отпуск, болничен лист, трудов договор, допълнително споразумение, заповед за освобождаване, ведомост за заплати), счетоводен софтуер, индивидуален сметкоплан, инвентаризация, отчитане на амортизация, текущо счетоводно отчитане (ДМА, нематериални активи, МЗ, финансови инструменти, пари и парични еквиваленти), ГФО

 


Търси за: труд работна заплата | документиране стопански операции | документооборот | счетоводни документи | фактура | касова книга | нареждане разписка | вносна бележка | платежно нареждане | авансов отчет | амортизационен план | инвентаризационен опис | заповед командировка | заповед отпуск | болничен лист | трудов договор | допълнително споразумение | заповед освобождаване | ведомост заплати | счетоводен софтуер | индивидуален сметкоплан | инвентаризация | отчитане амортизация | текущо счетоводно отчитане | ДМА | нематериални активи | финансови инструменти | пари парични еквиваленти

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker