Всички разработки

Пълен списък на всички теми в архива подредени по дата на добавяне в низходящ ред.

1001. Избор на бронежилетки за българската армия (курсова работа)

1002. Защо България трябва да въведе еврото? (курсова работа)

1003. Азиатско - тихоокеански регион (реферат / доклад)

1004. Банкови операции – пасивни и активни (реферат / доклад)

1005. Германската външна политика след края на Студената война (реферат / доклад)

1006. Политическите системи в края на XX и началото на XXI в. – демокрация, тоталитаризъм, авторитаризъм (реферат / доклад)

1007. Маркетинг на услугите (курсова работа)

1008. Търговски марки, регистрирани от Нестле (курсова работа)

1009. Данъчен контрол върху подоходното облагане на физическите лица (курсова работа)

1010. Отразяването на кризата със Софийския боклук от месец ноември 2005 г. в българските медии (реферат / доклад)

1011. Патентно проучване за Coca-Cola (курсова работа)

1012. Японският икономически модел на развитие (курсова работа)

1013. Специфични особености в ролевата дейност на агента (реферат / доклад)

1014. Модел за счетоводно отчитане на нематериалните активи в бюджетното предприятие (курсова работа)

1015. “Пролетта на народите”- революционната вълна в Европа 1848 - 1849 година (реферат / доклад)

1016. Външна политика на Италия в района на Средиземноморието и Близкия Изток (курсова работа)

1017. Детски портрет (дипломна работа)

1018. Анкета – Изследване на резултатите от кметските избори през 2005 година чрез exit poll анкета (курсова работа)

1019. Ролята на мотивацията за повишаване на качеството (реферат / доклад)

1020. Теория на вземане на потребителско решение (курсова работа)

1021. София - туристическа дестинация. Стратегия и план за действие (курсова работа)

1022. Биосферата. Човекът и неговото здраве (реферат / доклад)

1023. Счетоводно отчитане разчетите на застрахователя (курсова работа)

1024. Планински туристически ресурси – обща оценка на ресурсите и възможности за ползване за целите на туризма (курсова работа)

1025. Определяне размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008 г. (казус)

1026. Транспортът като дистрибуционна дейност (реферат / доклад)

1027. Двуравнищната банкова система в България и Русия (курсова работа)

1028. Мениджмънт на туризма чрез съвременни форми на сътрудничество в стопанско - икономическата дейност (казус)

1029. Правото на труд и неговата реализация с Управлението на човешките ресурси по примера на фирма “Имобилиен Конфорт” ООД (курсова работа)

1030. Типологизация и класификация на избирателните системи (курсова работа)

1031. Организиране на екскурзия (курсова работа)

1032. Организиране на екскурзия (курсова работа)

1033. Определение за държава и разбиране за власт в произведенията на Макс Вебер (реферат / доклад)

1034. Големите миграции в света (реферат / доклад)

1035. Стратегии за осъществяване на организационни промени (реферат / доклад)

1036. Анализ, оценка и предложения за усъвършенстване на организационната структура на „МБАЛ – Бургас” АД (реферат / доклад)

1037. Анкета, проведена от туристическа агенция относно предпочитанията на туристите към предлагането на услугата All Inclusive в курорта Банско за зимен сезон 2005/2006 г. (курсова работа)

1038. Планиране на местното икономическо развитие на Община Вълчи дол в периода 2007 – 2013 година. Социално – икономическо развитие на Община Вълчи дол (курсова работа)

1039. Държавно обществено осигуряване на лицата работещи по трудови правоотношения (реферат / доклад)

1040. Единният вътрешен пазар на Европейската общност (курсова работа)

1041. Проведен летен стаж в Община Вълчи дол, Дирекция „Европейска интеграция и проекти” в отдел „Икономическо развитие и проекти” (реферат / доклад)

1042. Длъжностна характеристика на контролера (курсова работа)

1043. Планиране на местното икономическо развитие на Община Вълчи дол в периода 2007 – 2013 година. Инвестиционен профил на Община Вълчи дол (курсова работа)

1044. Туристически ресурси на страните от Балканския полуостров - Хърватия (реферат / доклад)

1045. Динамика и развитие на външноикономическите връзки между България и западните й съседки (курсова работа)

1046. Възможности за въвеждане на маркетинговия подход и управлението на маркетинга в конкретна българска фирма (курсова работа)

1047. Класически проблеми - онтология и гносеология (курсова работа)

1048. Стратегически контрол (казус)

1049. Архитектура на българската възрожденска църква – етапи на развитие (курсова работа)

1050. Философският проблем на ценностите. Аксиология (курсова работа)

1051. Психология на туристическото обслужване (курсова работа)

1052. Що е философия? (курсова работа)

1053. Началата на философстването (курсова работа)

1054. Сравнителна характеристика между Японския и Американския модел на управление (курсова работа)

1055. Разходи на стоковото обръщение – същност и елементи (реферат / доклад)

1056. Анализ на състава и структурата на дълготрайните материални активи в “МОНО” АД гр. Плевен (курсова работа)

1057. Маркетинг на търговската фирма (курсова работа)

1058. Стратегически контрол в СД “Конрат” (курсова работа)

1059. Бизнес - проект на създаване на тризвезден луксозен Бизнес хотел в Боровец (курсова работа)

1060. Сравнителна характеристика на инкасото и акредитива в международната търговска сделка (курсова работа)

1061. Църквите през Възраждането в Котленския край (курсова работа)

1062. Константин Иречек – живот, творчество и принос към българската книжнина (курсова работа)

1063. Анализ на пазарното търсене и предлагане при монополистична структура. Булгартабак Холдинг АД. Същност на пазарното търсене и предлагане. Форми на пазара. Приватизацията на Булгартабак (курсова работа)

1064. Системи за контрол на стоковите запаси в търговията на дребно (реферат / доклад)

1065. Проблеми при отчитането на привлечения капитал по сметки на банкови клиенти (дипломна работа)

1066. Търговия на едро – същност, характеристика, видове (реферат / доклад)

1067. Стратегически маркетингови решения по разпределение на стоките и стоковото решение и стратегически решения за цените (реферат / доклад)

1068. Психология на личността – характер, потребности, темперамент (курсова работа)

1069. Българската Възрожденска църква – основни насоки на развитие (курсова работа)

1070. Философия и идеология. Типове идеологии (курсова работа)

1071. Култура, личност, общество. Социалният аспект при анализа на обществото (реферат / доклад)

1072. Директен маркетинг на фирма "Спектър тур" ООД Пловдив (казус)

1073. Мениджмънт на туризма чрез съвременни форми на сътрудничество в стопанско - икономическата дейност (казус)

1074. Декабристкото движение и проекти за конституция (курсова работа)

1075. Прилагане на стратегия за безопасни условия на труд в "КЦМ" Пловдив (курсова работа)

1076. Анимация в туризма (курсова работа)

1077. Времето и класата (реферат / доклад)

1078. Тенденции и критерии на устойчиво развитие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз (реферат / доклад)

1079. Управление на конфликтите в организацията (курсова работа)

1080. Съгласуване и одобрение на инвестиционен проект (реферат / доклад)

1081. Потребителско търсене (реферат / доклад)

1082. Продажби в търговията на едро и дребно (реферат / доклад)

1083. Етнически проблеми на Балканите (курсова работа)

1084. Реклама на колбаси в супермаркет “СВА” (курсова работа)

1085. Възможности за прилагане на Guerrilla маркетинг в България (магистърски проект)

1086. Анализ на етикетировката на домашни електрически уреди – хладилници, при реално предлагане в търговската мрежа (реферат / доклад)

1087. Анализ на етикета върху опаковката на домашни електрически уреди (реферат / доклад)

1088. Търговията като стопанска дейност (въпрос за държавен изпит)

1089. Аксиология - ценност, оценка и оценяване (реферат / доклад)

1090. Гражданска въздухоплавателна администрация (реферат / доклад)

1091. Маркетингов анализ на фирма ЕДА ООД (курсова работа)

1092. Организация на труда и работната заплата в България. Трудови правоотношения и трудови договори. (реферат / доклад)

1093. Управление и управленска дейност (въпрос за държавен изпит)

1094. Защита на класифицираната информация в Република България (курсова работа)

1095. Трудово възнаграждение (курсова работа)

1096. Работодателски асоциации. Основни функции. Видове асоциации. Взаимоотношение с държавата (курсова работа)

1097. Разработване и осъществяване на планове (въпрос за държавен изпит)

1098. Стратегия и стратегическо планиране (въпрос за държавен изпит)

1099. Бизнес план на Хотел Армира – гр. Ивайловград (курсова работа)

1100. Предизвикателства пред платежната система в България (магистърски проект)

1101. Данъчна система, същност на ДДС (курсова работа)

1102. Лидерство в БТК (курсова работа)

1103. Историческо развитие на Европейския съюз. Институции и управление (дипломна работа)

1104. Колективно трудово договаряне (на примера на отрасъл “Средно образование”) (дипломна работа)

1105. Влияние на икономическия растеж на България върху доходите и цените на недвижимите имоти (дипломна работа)

1106. Обхвати и видове приватизация (курсова работа)

1107. Традиционна и модерна власт през интерпретацията на Мишел Фуко (курсова работа)

1108. Плосък данък - предимства и недостатъци (магистърски проект)

1109. Пазарен анализ на българския туристически продукт - Екотуризъм (курсова работа)

1110. Проблеми на енергийния микс (курсова работа)

1111. Методите на индексация на доходите на населението в условията на инфлация (казус)

1112. Оптимизиране на логистичните разходи в дистрибуционната система на фирма „Сектрон” ООД – Пловдив (дипломна работа)

1113. Финансово управление на предприятията с общинско участие (магистърски проект)

1114. Тенденции в използване и развитие на чуждестранните инвестиции в страните от Източна Европа и България (курсова работа)

1115. Екстремен туризъм - състояние, проблеми и тенденции (дипломна работа)

1116. Обща индустриална политика на ЕС (курсова работа)

1117. Туристически пунктове и ядра в област Габрово – актуално състояние на предлагането (курсова работа)

1118. Конкурентност на преходните икономики (курсова работа)

1119. Бизнес етикета в Италия (реферат / доклад)

1120. Анализ на проекта “Екозона за отдих и туризъм в Долна Баня” (курсова работа)

1121. Културно и природно наследство на област Габрово (курсова работа)

1122. Развитие на теорията на управление (въпрос за държавен изпит)

1123. Ръководителят и външната среда (въпрос за държавен изпит)

1124. Пласментна политика на ЗД "Евроинс" АД (дипломна работа)

1125. Особеностите на теорията на стойността на АДАМ СМИТ, спрямо меркантилистите (реферат / доклад)

1126. Възникване, теории и същност на местното самоуправление. Системи на местното самоуправление (дипломна работа)

1127. Конституцията като източник на гражданското право (курсова работа)

1128. Усвояване на Еврофондовете от местната власт в България - механизми, проблеми, перспективи (курсова работа)

1129. Връзки и взаимодействие между дейностите по подбора и обучението на персонала в организацията (курсова работа)

1130. Проект по PHARE – трансгранично обучение с партньорска програма в областта на туризма (курсова работа)

1131. Влияние на капиталовата структура върху стойността на фирмата (По примера на "Сектрон" ООД) (дипломна работа)

1132. Влияние на икономическия растеж на България върху доходите и цените на недвижимите имоти (дипломна работа)

1133. Обща характеристика на малките и средни предприятия (дипломна работа)

1134. Избор на стратегия и подходи за промяна в образователната система и в науката (казус)

1135. Предлагането на труд на българските пазари на труда (казус)

1136. Мотивация в организацията (казус)

1137. Възможности за въвеждане на маркетинговия подход и управление на маркетинга в конкретна българска фирма (казус)

1138. СД "Природа" (казус)

1139. Изследване мотивацията на потребителя (курсова работа)

1140. Финансов анализ на инвестиция в ДМА (курсова работа)

1141. Борсова търговия с фючърси (курсова работа)

1142. Влияние на капиталовата структура върху стойността на компанията(По примера на "Данон - Сердика" АД) (магистърски проект)

1143. Еволюция на Корпоративното управление (казус)

1144. Характеристика на лидерството (реферат / доклад)

1145. Финансови посредници и пазари (казус)

1146. Курорта Вършец - минало, настояще и възможности за развитие (курсова работа)

1147. Знания и умения, които трябва да притежава мениджърът (реферат / доклад)

1148. Циганите в България (реферат / доклад)

1149. Социално осигуряване в Република България - реалност и възможни решения (курсова работа)

1150. Взаимоотношения между продажби, разходи и цени в търговската фирма по примера на „Унипак” АД (дипломна работа)

1151. “Албанският синдром” като движещ фактор на етномалцинственият конфликт в Македония през 2001 г. (реферат / доклад)

1152. Същност и основни характеристики на операционния мениджмънт. Теоретични и практически постановки по въпроса (реферат / доклад)

1153. Защитени световни територии. Същност, особености и законодателство (реферат / доклад)

1154. Отчитане на плащанията с чекове (реферат / доклад)

1155. Предизвикателства пред българската болница от гледна точка на здравния мениджмънт (дипломна работа)

1156. Програма на Европейския съюз за иновации (реферат / доклад)

1157. Връзки с обществеността – PR (реферат / доклад)

1158. Иновации в туристическите агенции (внедряване на резервационните системи) (реферат / доклад)

1159. Кражби на оборота от офиса на туристическа агенция (курсова работа)

1160. Търговски баланс, стоков търговски баланс (курсова работа)

1161. Изграждане на инфраструктурен екотуристически проект в град Елена по инициатива на Община Елена и Програма “ФАР” (курсова работа)

1162. Обща характеристика на хотелиерските и ресторантьорските заведения (реферат / доклад)

1163. Възможности за развитие на аграрните производствени системи след приемането на страната в ЕС по модела на Земеделска кооперация (курсова работа)

1164. Нюйоркската фондова борса (реферат / доклад)

1165. Отчитане на авансите на снабдители (курсова работа)

1166. Констатации след проведен финансово-икономически контрол. Документална и юридическа обоснованост (курсова работа)

1167. Световната стопанска организация – цели, принципи, задачи и функции (реферат / доклад)

1168. Бизнес план за питейно заведение (курсова работа)

1169. Характеристика на българската партийна система (курсова работа)

1170. “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич (реферат / доклад)

1171. Доклад за проведено практическо обучение в „Първа инвестиционна банка” АД – клон Добрич (реферат / доклад)

1172. Мотивация и заплащане на труда. Стимулиране на персонала (реферат / доклад)

1173. Изследване на социалната желателност като тенденция на поведение и сравнителен анализ с предходни проучвания (курсова работа)

1174. Перспективи за развитие на предприятията в млечния сектор на примера на фирма „ЕКОМИЛК” ЕООД гр. Пловдив (дипломна работа)

1175. Себестойност и калкулация в производството (реферат / доклад)

1176. Анализ на стратегията на предприятието чрез нетрадиционни методи и съвременни активни методи (курсова работа)

1177. Мениджмънт на банковия персонал (реферат / доклад)

1178. Пазари и поведение на потребителите (курсова работа)

1179. Инвестиране на средствата при капиталопокривната пенсионна система (курсова работа)

1180. Характеристика и инструменти на паричния пазар (реферат / доклад)

1181. Пенсионно осигуряване в България (реферат / доклад)

1182. Мотивационни теории (курсова работа)

1183. Интернет сигурност (курсова работа)

1184. Лизингови операции (реферат / доклад)

1185. Обезпечения на банковите кредити (реферат / доклад)

1186. Икономическо сравнение на Европейската и Руска икономика. Общ преглед (курсова работа)

1187. Данъчна система и данъчна политика (курсова работа)

1188. Финансово-счетоводни и данъчни аспекти, свързани с ДМА в р-к "Трояново-Север" (дипломна работа)

1189. Финансов анализ на "Доверие - Обединен холдинг" АД (курсова работа)

1190. Проблемът “Детски труд” (курсова работа)

1191. Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на ЗПАД “Булстрад” за утвърждаване на продукта “Булстрад - БОНУС КАСКО” на българския застрахователен пазар (дипломна работа)

1192. Електронната търговия и виртуалните магазини. Електронни аукциони, електронни борси и логистични услуги (курсова работа)

1193. Разработване на маркетингов план и бюджет на “Билла - България” ЕООД (дипломна работа)

1194. Теория на демокрацията. Управлявана демокрация и управляваща демокрация. (курсова работа)

1195. Комуникационна стратегия на фирма на принципа на консултантска фирма “ДЛ Консулт – Недвижими имоти” ООД - София (курсова работа)

1196. Маркетинг микс на «Девин» (курсова работа)

1197. Сравнителна характеристика на Европейските пазари на производни финансови инструменти. EURONEXT, EUREX. Търговски системи, правила и регулации. Инструменти (курсова работа)

1198. Разработване на кредитна програма за отпускане на селскостопански кредити (казус)

1199. Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия (курсова работа)

1200. Новият световен ред – системата на международните отношения в епохата на еднополюсен свят. Еднополюсен или многополюсен свят – това е въпроса (курсова работа)

Най търсено в архива!

 
Време за зареждане: 0.9 сек