Всички разработки

Пълен списък на всички теми в архива подредени по дата на добавяне в низходящ ред.

201. Изследване на имиджа на търговска марка шоколади Милка върху нагласите на потребителите за покупка (курсова работа)

202. Условия и фактори на икономическия растеж в България /при прехода на пазарна икономика/ (дипломна работа)

203. Нелоялна конкуренция (курсова работа)

204. Контрол в обекта на управление (реферат / доклад)

205. Управление на човешките ресурси на фирмата (дипломна работа)

206. Контрол върху акцизното облагане (дипломна работа)

207. Системи за управление и контрол на изпълнението на международни инвестиционни проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз.Програма ИСПА – инструмент на структурните политики за присъединяване. (магистърски проект)

208. Проблеми при счетоводното отчитане на финансовите активи и инструменти (магистърски проект)

209. Разработване на работодателски бранд (курсова работа)

210. Счетоводни регистри и техника на счетоводните записвания. Същност и видове счетоводни регистри. Грешки при счетоводните записвания (курсова работа)

211. Неформална задлъжнялост в отношенията “ръководител – подчинен” (реферат / доклад)

212. Парични средства – същност, видове и значение. Документиране на постъпленията и намаленията на паричните средства. Касови книги (курсова работа)

213. Изработване на циркулационна помпа на отоплителната инсталация (дипломна работа)

214. Кодиране в комуникационните системи – видове, предназначение, влияние върху параметрите на системата и качеството на услугите за абоната. (есе)

215. Класификация на счетоводните сметки. Същност и значение. Принципи (курсова работа)

216. Разпространение на неформалната икономика в България (курсова работа)

217. Анализ и проучване на платежоспособността на кредитоискател (магистърски проект)

218. Кредитиране на фирма Х от ТБ България Инвест АД (магистърски проект)

219. Проблеми на кредитирането и кредитния риск (дипломна работа)

220. Политически пъблик рилейшънс технологии: Български парламентарни избори / 2005 (дипломна работа)

221. Какви положителни промени настъпиха в българската икономика след въвеждането на валутния борд? (курсова работа)

222. Регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес (дипломна работа)

223. Устройство за повърхностна обработка на фино - механични детайли с неправилна форма (дипломна работа)

224. Модулен хладилник с дъгови конструкции (дипломна работа)

225. Международно сътрудничество (курсова работа)

226. На кои пазари проявите на конкуренцията при покупко-продажбите у нас са по-силно изявени? (курсова работа)

227. Казус по прогнозиране и планиране (казус)

228. Възникване, развитие и организация на митническия контрол, осъществяван от митническата администрация в България (дипломна работа)

229. Митнически режими и конвенции (дипломна работа)

230. Митническа администрация и митнически контрол (дипломна работа)

231. Теория за вземане на решение (курсова работа)

232. Управление на проекти (курсова работа)

233. Трудовите ресурси в организацията (курсова работа)

234. Мениджмънт на туризма чрез съвременни форми на сътрудничество в стопанско-икономическата дейност (курсова работа)

235. Връзката данъчна политика - икономически растеж в контекста на българските иконимически условия - тенденции, необходимост от реформи на българската данъчна система, възможности за въвеждане на плосък данък върху доходите в България (магистърски проект)

236. Активни оптични компоненти (дипломна работа)

237. Митнически контрол на Република България в условията на присъединяване към Европейския съюз (дипломна работа)

238. Митнически контрол в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз (дипломна работа)

239. Модернизация на митническата дейност в процеса наприсъединяване на България към Европейския съюз (дипломна работа)

240. Митническо агентиране – проблеми и перспективи (дипломна работа)

241. Исхемична болест на сърцето (дипломна работа)

242. Имплантанти (дипломна работа)

243. Самотата извиква дявола (дипломна работа)

244. Мястото на „Медия Холдинг” на българския вестникарски пазар (дипломна работа)

245. „Организация на спомагателната дейност в"Русенска корабостроителница" АД(моделиране и управление на енергийните разходи)” (дипломна работа)

246. Стил на лидерство и мениджмънт в здравната организация (дипломна работа)

247. Счетоводни аспекти на годишното приключване в Търговските банки. По примера на годишното счетоводно приключване в Търговска банка „Алианц България” АД, клон Перник (магистърски проект)

248. Планиране приходите на Националната агенция по приходите (дипломна работа)

249. Инвестиционен проект за изграждане на хидрокинетична електроцентрала за производство на екологично чиста електроенергия (курсова работа)

250. „Насоки за усъвършенстване на вътрешния контрол в търговските банки (по примера на Юробанк и Еф Джи България АД)” (дипломна работа)

251. Социално – икономически проблеми на община Разград (дипломна работа)

252. Европейски съюз – същност, история, отношения, интеграционни процеси (дипломна работа)

253. Социални ефекти от приватизацията на МДК АД гр. Пирдоп (дипломна работа)

254. Същност на данъчната политика в ЕС (курсова работа)

255. Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт (курсова работа)

256. Юридическата техника като наука и учебна дисциплина (курсова работа)

257. Влияние на новите тенденции в международната маркетингова среда върху развитието на българската икономика, на отделен отрасъл или подотрасъл, на отделен продукт (курсова работа)

258. Управление на банковия риск (курсова работа)

259. Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз (дипломна работа)

260. Мотивацията в управленската дейност и поведение. Психологическа характеристика (курсова работа)

261. Регионално устройство на територията. Устройствена политика на Община Елин Пелин (дипломна работа)

262. Национална конкурентноспособност на страните от ЕС – ефекти от Лисабонската стратегия (магистърски проект)

263. Счетоводно отчитане на биологичните активи в аграрния сектор (дипломна работа)

264. Просоциално поведение на ученици от 9 до 12 клас (дипломна работа)

265. ПР на информационното общество в държавната администрация (дипломна работа)

266. Анализ на състоянието на СПА туризма и възможности за развитието му в България (дипломна работа)

267. Счетоводни аспекти на амортизацията (магистърски проект)

268. Банков маркетинг (курсова работа)

269. Инфлация и инфлационна обезценка на парите в България по време на валутен борд (магистърски проект)

270. Сливания и поглъщания при банковите институции (магистърски проект)

271. Управление на стратегическите съюзи в ИТ технологиите (магистърски проект)

272. Съставяне на индивидуален сметкоплан (магистърски проект)

273. Български черноморски туризъм – свръх развитие или трайно развитие (магистърски проект)

274. Проблеми за естетическия вкус при Дейвид Хюм (курсова работа)

275. Анализ на паричните потоци във фирмата(на примера на фирма „Епик Електроник Асембли” ЕООД – гр. Ботевград) (дипломна работа)

276. Маркетинг на услугите в една голяма банка (курсова работа)

277. Създаване, цели и дейност на Варненската търговско - индустриална камара (реферат / доклад)

278. НИВЕА – дейност и развитие (курсова работа)

279. Тероризъм – биотероризъм (магистърски проект)

280. Стихията на змея – символика и образ в народните вълшебни приказки (магистърски проект)

281. Маркетингово проучване на продуктите с търговска марка Девин (курсова работа)

282. Дейности на Транснационалните корпорации по избягване и намаляване на данъчното облагане (магистърски проект)

283. Стратегии и техники за развитие на мисленето в обучението по "Роден край" в първи клас (магистърски проект)

284. Асоцииране на страните от Централна и Източна Европа към Европейския съюз (дипломна работа)

285. Одобрени оперативни програми (курсова работа)

286. Скрита реклама – анализ, приложение, проблеми и тенденции (магистърски проект)

287. Социално педагогически аспекти на семейното консултиране (магистърски проект)

288. Технически асинхроничен двигател (дипломна работа)

289. Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки по примера на ТБ „МКБ Юнионбанк” АД (магистърски проект)

290. Определяне на подходящо ниво на обслужване. Мерки за подобряване на обслужването (магистърски проект)

291. Разработване на съвместна промоционална стратегия на фирмите WIX- Filtron Sp и Косер АД (курсова работа)

292. Митническа администрация в България (магистърски проект)

293. Маркетингови стратегии, планиране в маркетинга и управление на промените (курсова работа)

294. Обществен контрол над администрацията (магистърски проект)

295. Асоциална насоченост и асоциално поведение при децата (курсова работа)

296. Анализ на изпълнението на WEB сайт на три фирми от козметичния бранш (курсова работа)

297. Проект за интеграция на малцинствените групи в България (курсова работа)

298. Аутсорсинг в ИТ технологиите в България (магистърски проект)

299. Диагностика на счетоводно-информационната система на Разплащателна Агенция. Възможности за оптимизиране (магистърски проект)

300. Анализ на разходите на община Созопол (магистърски проект)

301. Ролята на пъблик рилейшънс в интегрираните маркетингови комуникации (дипломна работа)

302. Трудът като първичен фактор в модела на Леонтиев (курсова работа)

303. Как да защитим българите като европейски потребители? РАПЕКС - системата за защита на европейските потребители. (курсова работа)

304. Регионалната политика на ЕС - финансиране на общини и инфраструктурни проекти (магистърски проект)

305. Същност, подходи и организация на планирането (курсова работа)

306. Управление на човешките ресурси по примера на фирма Старт ООД (курсова работа)

307. Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС. (курсова работа)

308. Пазарът на луксозни стоки в България – тенденции на развитие и перспективи (курсова работа)

309. Валутен пазар, валутен съюз и великата финансова криза (курсова работа)

310. Семейни ценности и нравствени проблеми на брачната институция (дипломна работа)

311. Методологически проблеми при осъществяване на одитна дейност на Сметната палата (магистърски проект)

312. Основни направления в митническия контрол (курсова работа)

313. Общински план за развитие на Асеновград като туристическа дестинация.Проучване за създававне на комплексен туристически продукт “Родопска Света гора” (курсова работа)

314. Същност и особености на тероризма (магистърски проект)

315. Оценка на системата на човешките ресурси в организация от публичния сектор по примера на Агенция по вписванията (магистърски проект)

316. Мотивацията в управлението (курсова работа)

317. Стратегически мениджмънт и стратегическа маркетингова политика на “Софарма” и “Актавис”. Сравнителен анализ (курсова работа)

318. Социални аспекти на приватизацията в България (дипломна работа)

319. Човешки ресурси в туризма (курсова работа)

320. Информационни системи в туризма (магистърски проект)

321. Изследване на търговската марка Адидас на българския пазар (магистърски проект)

322. Избор на стратегическа алтернатива и разработване на стратегия за развитие на фирма СПЕКТЪР ЕООД – Пловдив (магистърски проект)

323. Експлоатация и ремонт на уреди за измерване на разход на флуиди (дипломна работа)

324. Рехабилитация при гръбначни изкривявания (дипломна работа)

325. Управление на трудовите ресурси по примера на търговска верига Европа (курсова работа)

326. Какви положителни промени настъпиха в българската икономика след въвеждането на валутния борд? (курсова работа)

327. Пазарната конкуренция – същност, специфика и механизъм на действие. Стратегии за работа в условия на пазарна конкуренция по примера на Фаянс Комерс АД. (курсова работа)

328. Изследване на рекламата на НТВ (курсова работа)

329. Проблеми на правната уредба на туризма във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз (курсова работа)

330. Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата (курсова работа)

331. Подходи и методи за разработване на фирмена стратегия на примера на “Спектър” ООД – Пловдив (дипломна работа)

332. Рекламна политика на компания в България: По примера на „Seagram Company” Ltd (курсова работа)

333. Усъвършенстване на организацията на производствена дейност във “Винтехпром – Пазарджик” АД (дипломна работа)

334. Защита от дискриминация (курсова работа)

335. Стратегическо бъдеще на обект “S - клас” ООД (казус)

336. Изграждане на ефективна рекламна и комуникационна стратегия на фирма "Олимп Индъстрис" АД - Поморие (курсова работа)

337. Анализ на стопанската дейност на земеделска кооперация Прогрес – град Елин Пелин (магистърски проект)

338. Мениджмънт на туризма чрез съвременни форми на сътрудничество в стопанско-икономическата дейност (курсова работа)

339. Принципи и прецеденти при оценката и счетоводното отразяване на нематериалните активи (дипломна работа)

340. Икономически растеж на Република България като член на Европейския съюз (магистърски проект)

341. Глобална икономическа и финансова криза (курсова работа)

342. Зависимост между личния (паричния) доход и разходите за потребление на домакинствата в България (курсова работа)

343. Валутният пазар в началото на ХХІ век (курсова работа)

344. Влияние на чуждите преки инвестиции в България (курсова работа)

345. Предизвикателства пред платежната система в България - ІІ - ри вариант (магистърски проект)

346. Рекламна стратегия на фирма Флорина - България (магистърски проект)

347. Туристическо търсене според индивидуалните характеристики на потребителя (курсова работа)

348. Икономически растеж на Република България за периода 1989 – 2007 г. (курсова работа)

349. Правото на труд (курсова работа)

350. Последствия от Валутния борд в България (курсова работа)

351. Преструктуриране, приватизация и следприватизационна дейност на предприятията от отбранителната промишленост (дипломна работа)

352. Статистическо изследване на икономическото развитие на общините в Република България за периода 1992 – 2000 г. (дипломна работа)

353. Книги за “еднократна употреба” (казус)

354. Контент - анализ на офертите за жилищни кредити на банките (казус)

355. Единния вътрешен пазар – крайъгълен камък на икономическия валутен съюз (есе)

356. Етични принципи в бизнеса (курсова работа)

357. Теоретични основи на данъчното облагане (курсова работа)

358. Кои са основните принципи на икономическото мислене и как икономистите се опитват да се предпазят от някои грешки при изучаването и решаването на икономическите проблеми? (курсова работа)

359. Население и мястото му в социологическата структура на обществото. Социално-икономически характеристики на населението. Демографски характеристики. (дипломна работа)

360. Анализ на равнището на мотивация в кооперация Галатея – Варна (дипломна работа)

361. Проект за стратегическо развитие на “Млечна промишленост – Пазарджик” АД (дипломна работа)

362. Динамика и сезонност на вноса и износа на основни стокови групи за периода 1996 – 2002 г. (дипломна работа)

363. Теория за злато (курсова работа)

364. Динамика на интеграционните процеси в основните договори на ЕО/ЕС (дипломна работа)

365. Технически цифров вибратор (дипломна работа)

366. Социални ефекти от приватизацията в район Дупница (дипломна работа)

367. Обучението на персонала във фирмата. Фактор за повишаване на качеството в компанията. (По примера на „Финтех България” АД) (дипломна работа)

368. Екипи и екипна работа в международна компания AL TAYER GROUP (дипломна работа)

369. Икономически и политически аспекти за приобщаване на България към НАТО (дипломна работа)

370. Приватизацията на „Булгартабак Холдинг” АД (дипломна работа)

371. Приватизация на общинската собственост (дипломна работа)

372. Приватизация на "Албена стил" ЕАД, Добрич (дипломна работа)

373. Ефекти от срива на щатската валута – адаптация в български условия (дипломна работа)

374. СДС – история, настояще, бъдеще (дипломна работа)

375. Предпоставки за разпадането на СФР Югославия (дипломна работа)

376. Развитието на Българската социалистическа партия (дипломна работа)

377. Приватизационния процес в отрасъл Търговия на Република България (дипломна работа)

378. Социално - етична концепция, етика и социална отговорност в маркетинга и рекламата (дипломна работа)

379. Усъвършенстване на договорната правна система в автомобилните превози във вътрешно и международно съобщение (дипломна работа)

380. Финансови аспекти от приватизацията в България. Сравнителен анализ на приватизационния процес в България и Чехия. (дипломна работа)

381. Общински инвестиции (дипломна работа)

382. Плащания в международната търговия (дипломна работа)

383. Приватизация в публичния сектор (по примера на „МЛИН – 97” АД) (дипломна работа)

384. Администриране и административен контрол на приватизационния процес (дипломна работа)

385. Счетоводно - информационно интерпретиране на ценните книжа (акции, облигации и държавни ценни книжа) в банките (дипломна работа)

386. Счетоводно - информационно интерпретиране на ценните книжа в банките (дипломна работа)

387. Динамика на социалния контрол в централната част на София, след 1989 г. (дипломна работа)

388. Сметната палата – върховен контролен финансов орган (дипломна работа)

389. Сметната палата – висш държавен финансов орган (дипломна работа)

390. Устройство, организация и правомощия на Сметната палата (дипломна работа)

391. Стратегия за развитие на месната индустрия в България за периода 1999-2001 година (дипломна работа)

392. Екология, околна среда (дипломна работа)

393. От „Енергийна програма на Република България до 2005 г., и за по-далечна перспектива до 2020 г.” (дипломна работа)

394. Развитие на структурите за обществена безопасност по време на Трето българско царство (дипломна работа)

395. Статистически методи за определяне на качеството на земеделските зърнени култури (дипломна работа)

396. Решени задачи по статистически анализ (курсова работа)

397. Бизнес комбинации US GAAP срещу IFRS (Business combinations US GAAP vs. IFRS) (курсова работа)

398. Годива Европа (Godiva Europe) (курсова работа)

399. Борсова търговия с ценни книжа – анализи и прогнози (дипломна работа)

400. Статистическо изследване на състоянието и динамиката на потреблението на безалкохолни напитки в България за периода 1990 - 2004 г. (дипломна работа)

Най търсено в архива!

 
Време за зареждане: 0.94 сек