Социални ефекти от приватизацията на МДК АД гр. Пирдоп

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-10-29
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 71 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (377KB)     Rar format .Rar (68KB)     Html format .Html (311KB)

Ключови думи и изрази:

приватизацията в България, приватизация – същност и видове, държавна и общинска приватизация, "малка" и "голяма" приватизация, касова и масова приватизация, работническо-мениджърска приватизация, "скрита" приватизация, МДК АД Пирдоп, Юмикор, приватизационна сделка, управление на персонала, безработица

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Едва ли има друго социално-икономическо и правно явление, за което толкова много да се говори и пише през последните години у нас, както за приватизацията.

Приватизацията не е самоцелен процес на смяна на собствеността, а ключов компонент на пазарните преобразувания, който трябва да генерира и активира пазарни промени в стопанството като цяло. Една приватизация, направена сама за себе си, е напълно безсмислена. Не може да се прави приватизация без да се отчитат последствията върху развитието на дълбоките, фундаменталните въпроси на изграждане на пазарна икономика. Ето защо анализът на ефективността на приватизацията придоби особена актуалност в страните, извършващи преход към пазарна икономика поради съвкупността от политически, социално-икономически, технологично-производствени и конкурентно-пазарни аспекти на трансформацията на държавната собственост.

Оценката на ефективността на приватизационния процес и на приватизираните стопански субекти представлява интерес в следните няколко аспекта:
• Степента на приватизация на държавната собственост е мерило за хода на икономическата либерализация, която е неотделима част от прехода към пазарна икономика. На практика степента на преобразуване на държавната в частна собственост е един от най-важните индикатори на хода на трансформацията към пазарно-ориентирано стопанство в преходните страни.
• Ефективността на приватизацията може да се оценява във връзка с преструктурирането на стопанските субекти и способността им да функционират в условията на развиваща се пазарна конкуренция в съответната страна. В този аспект възникват проблеми както в следприватизационните отношения на новите собственици с държавата, така също и от гледна точка на регулирането на пазарите с оглед защитата на конкуренцията срещу монополно положение на пазарите и други неблагоприятни външни ефекти.
• Мерило за резултатността на приватизацията в крайна сметка е подобряването на общественото благосъстояние.

Основният мотив за разглеждането на приватизацията на МДК АД са социалните ефекти, проявили се вследствие на тази приватизация.

От голямо значение е и мотивът за обществената значимост на предприятието не само за Пирдопско-златишкия регион, но и за цялата страна и би трябвало да бъде изяснено на обществото и на пряко засегнатите от приватизацията как и защо се стигна до там, какво спечели и какво загуби самото предприятие и неговите работници, обществеността, държавата и икономиката като цяло.

Основната цел на работата ми по този въпрос е да се изясни същността на приватизацията като цяло – определение, видове, нормативна уредба, особености на процеса в България, нейната специфика по отношение на МДК АД, както и да се очертаят основните резултати от приватизацията в икономически, социален и екологичен аспект. За постигането на тази цел следва да се решат следните конкретни задачи:
Първо. Да се представят теоретично-методологическите проблеми на приватизация в България в условията на преход.

Второ. Да се изследва процедурата по приватизацията на МДК АД гр. Пирдоп, факторите, които са довели до нея.

Трето. Да се изведат социалните ефекти от приватизацията на МДК АД и по-конкретно по отношение на:
- реализацията на касови приходи за държавния бюджет от приватизацията на предприятието;
- резултати от финансовото му преструктуриране, което е предпоставка за урегулиране на задълженията, оздравяване на финансовите взаимоотношения и възникване на нови взаимоотношения с държавния и общинския бюджет от страна на приватизираното предприятие като данъкоплатец и икономически субект;
- реализацията на инвестиционната програма – състояние и перспективи, показатели за текущата и перспективна икономическа ефективност, степен на използване и обновление на производствените мощности, реализирана продукция, наличие на нови пазари, партньорства и стратегически участия с други фирми;
- провеждането на структурна реформа в предприятието и нейните последици както за него, така и за региона, създаването и поддържането на заетост и квалификация на работната сила, равнището на работната заплата, поддържането на здравето и жизнения стандарт на персонала;
- приносът на предприятието към регионалното развитие, благоустройство и инфраструктура, инвестициите по опазване на околната среда и т.н.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.39 сек